SFS 2010:347 Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

100347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar;

utfärdad den 6 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:185) om produ-

centansvar för bilar

dels att 2, 4, 6, 8�10, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 2 a�2 e §§, av

följande lydelse.

2 §

I denna förordning avses med

direktivet om uttjänta bilar: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/

53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon

2, senast ändrat genom

kommissionens beslut 2010/115/EU

3,

bil: personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilo-

gram och som inte är försedd med medar eller band, och

uttjänt bil: en bil som är avfall.

2 a §

Med ekonomisk aktör avses i denna förordning den som

1. tillverkar eller distribuerar bilar eller bilars komponenter och material,
2. försäkrar bilar, eller
3. samlar in, demonterar, fragmenterar, återvinner, materialåtervinner el-

ler på annat sätt behandlar uttjänta bilar eller bilars komponenter och mate-
rial.

2 b §

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt i

Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in bilar.


2 c §

Med auktoriserad bilskrotare avses i denna förordning en bilskrotare

som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen (2007:186).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000
om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Celex 32000L0053), senast ändrat
genom kommissionens beslut 2010/115/EU (EUT L 48, 25.2.2010, s. 12, Celex
32010D0115) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG av den 16
december 2008 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG
och Europaparlamentens och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG
för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 345, 23.12.2008, s. 68, Celex
32008L0112).

2 EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

3 EUT L 48, 25.2.2010, s. 12 (Celex 32010D0115).

SFS 2010:347

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:347

2 d §

Med farliga ämnen avses i denna förordning alla ämnen som enligt

bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av äm-
nen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

4 uppfyller

kriterierna för faroklass 2.1, faroklass 2.2, faroklass 2.3, faroklass 2.4, faro-
klass 2.6, faroklass 2.7, faroklass 2.8 typ A eller B, faroklass 2.9, faroklass
2.10, faroklass 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 eller 2, faroklass 2.14 kategori
1 eller 2, faroklass 2.15 typ A, B, C, D, E eller F, faroklass 3.1, faroklass 3.2,
faroklass 3.3, faroklass 3.4, faroklass 3.5, faroklass 3.6, faroklass 3.7 i fråga
om skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen,
faroklass 3.8 i fråga om andra effekter än narkosverkan, faroklass 3.9, faro-
klass 3.10, faroklass 4.1 eller faroklass 5.1.


2 e §

I denna förordning avses med

återanvändning: användning av en komponent från en uttjänt bil i samma

syfte som komponenten är avsedd för,

materialåtervinning: upparbetning av avfallsmaterial för annan använd-

ning än återanvändning eller energiåtervinning,

energiåtervinning: användning av avfallsmaterial för att ta vara på den en-

ergi som finns i materialet, och

mottagningssystem: ett system som en producent eller annan ekonomisk

aktör upprätthåller eller är ansluten till och dit uttjänta bilar och bildelar kan
lämnas för att återanvändas, återvinnas eller bortskaffas.

4 §

Producenten ska fullgöra sin skyldighet enligt 3 § genom att själv eller

tillsammans med andra ekonomiska aktörer se till att det finns ett eller flera
lämpliga mottagningssystem.

Ett mottagningssystem ska anses lämpligt om det
1. är möjligt för bilägaren att lämna en uttjänt bil eller bildel till mottag-

ningssystemet vid ett fast mottagningsställe, en mobil mottagningsstation el-
ler på annat sätt

a) inom ett avstånd om 50 kilometer, eller
b) inom den kommun där bilägaren har sin hemvist,
2. är lättillgängligt och ger god service åt bilägare, kommuner och andra

som kan antas vilja lämna en uttjänt bil eller bildel till systemet,

3. innebär att en uttjänt bil eller bildel som lämnas till mottagningssyste-

met tas om hand för skrotning av en auktoriserad bilskrotare,

4. är utformat så att de som hanterar uttjänta bilar eller bildelar i systemet

inte på grund av bilarnas och bildelarnas beskaffenhet utsätts för hälso- eller
säkerhetsrisk, och

5. innebär att material och komponenter
a) återanvänds,
b) materialåtervinns, om återanvändning inte är miljömässigt motiverat,

och

c) energiåtervinns, om materialåtervinning inte är miljömässigt motiverat.

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

background image

3

SFS 2010:347

6 §

I fråga om de bilar som tas emot i det eller de mottagningssystem som

avses i 4 § ska producenten se till att

1. minst 85 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns, varav minst

80 procent av bilens vikt ska utgöras av återanvändning eller materialåter-
vinning, och

2. från och med år 2015 minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller

återvinns, varav minst 85 procent av bilens vikt ska utgöras av återanvänd-
ning eller materialåtervinning.

De andelar som avses i första stycket ska beräknas på bilens tjänstevikt

enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner med avdrag för förarvikt
(75 kilogram) och bränslevikt (40 kilogram) och utgöra ett genomsnitt per
bil och år.

Första stycket gäller inte bilar som har särskilda karosseriarrangemang el-

ler särskild utrustning för att kunna användas för särskilda transportupp-
gifter, såsom campingbilar, ambulanser, begravningsbilar eller andra bilar
avsedda för särskilda ändamål i enlighet med punkten A5 i bilaga II till Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007
om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar
till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
som är avsedda för sådana fordon

5, senast ändrat genom kommissionens för-

ordning (EU) 371/2010

6.

8 §

7

En producent ska i samband med marknadsföring av nya bilar lämna

information om

1. bilarnas och komponenternas konstruktion med avseende på möjlighe-

ter till återvinning och materialåtervinning,

2. hur uttjänta bilar är avsedda att tas om hand så att bilarna demonteras,

töms på vätskor och i övrigt hanteras på ett från miljösynpunkt godtagbart
sätt,

3. vad som görs i fråga om att utarbeta bästa möjliga metoder för åter-

användning, materialåtervinning och annan återvinning av uttjänta bilar och
deras komponenter, och

4. vilka framsteg som gjorts för att minska behovet av att bortskaffa avfall

som uppkommer av uttjänta bilar och deras komponenter till förmån för
ökad materialåtervinning och annan återvinning.

Producenten ska fullgöra sin skyldighet genom att själv eller tillsammans

med andra ekonomiska aktörer göra informationen tillgänglig för tänkbara
bilköpare. Informationen ska finnas i en broschyr, i ett informationsblad, på
en webbplats eller på annat sätt skriftligt i det material som används i mark-
nadsföringen av nya bilar.

Om information som anges i första eller andra stycket inte lämnas, ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av 29�36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

5 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

6 EUT L 110, 1.5.2010, s. 1 (Celex 32010R0371).

7 Senaste lydelse 2008:517.

background image

4

SFS 2010:347

9 §

En producent ska lämna information om

1. att uttjänta bilar kan lämnas kostnadsfritt till ett mottagningssystem och

var uttjänta bilar och bildelar kan lämnas,

2. betydelsen av att en uttjänt bil eller bildel omhändertas på ett från

miljösynpunkt godtagbart sätt med hänsyn till förekomsten av farliga ämnen,
och

3. det återvinnings- och återanvändningsresultat som återlämnandet bidrar

till.

Informationen ska utformas och lämnas på ett sådant sätt att den når dem

som kan antas vilja lämna en uttjänt bil eller bildel till ett mottagningssys-
tem.

10 §

En producent ska, i syfte att nå de mål som anges i 6 §, tillhandahålla

de upplysningar om material, komponenter och farliga ämnen i bilarna som
behövs för att underlätta återanvändning och återvinning. Upplysningarna
ska tillhandahållas inom sex månader från det att producenten släppt ut en ny
biltyp på marknaden.

Producenten ska se till att auktoriserade bilskrotare och motsvarande aktö-

rer i andra medlemsstater i Europeiska unionen får tillgång till anvisningar
om dränering och demontering.

Producenter ska använda kodningsstandarder för komponenter och mate-

rial i syfte att underlätta identifieringen av vilka komponenter och material
som lämpar sig för återanvändning och materialåtervinning. För detta syfte
ska producenterna samarbeta med tillverkare av material och utrustning.
Med kodningsstandarder avses standarder som har fastställts enligt artikel
8.2 i direktivet om uttjänta bilar.


13 §

En producent ska årligen till Naturvårdsverket

1. redovisa på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt

denna förordning, och

2. sammanställa och lämna de uppgifter som producenterna har fått från

auktoriserade bilskrotare enligt 47 § första stycket bilskrotningsförordningen
(2007:186) som Naturvårdsverket behöver för kontroll av att återvinnings-
och återanvändningsmålen i 6 och 12 §§ nås samt för att fullgöra uppgifter i
fråga om rapportering enligt 14 §.

14 §

Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till

Europeiska kommissionen som framgår av

1. artikel 9.1 i direktivet om uttjänta bilar, och
2. artikel 3 i kommissionens beslut 2005/293/EG av den 1 april 2005 om

närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/åter-
vinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

8.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010 i fråga om 2�2 e, 4, 6, 8,

13 och 14 §§ och i övrigt den 1 januari 2011.

8 EUT L 94, 13.4.2005, s. 30 (Celex 32005D0293).

background image

5

SFS 2010:347

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010