SFS 2010:348 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

100348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bilskrotningsförordningen
(2007:186);

utfärdad den 6 maj 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om bilskrotningsförordningen (2007:186)
dels att 1, 24, 25, 28 och 47 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 33 a §, av följande

lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 15 kap. 24 § miljöbalken i fråga om 3�21, 34�39 och

47 §§,

2. med stöd av 9 kap. 5 § och 15 kap. 24 § miljöbalken i fråga om 23�

32 §§,

3. med stöd av 6 § lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden i fråga om

40�42 §§,

4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 33 a §, och
5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.
Förordningen syftar till att uttjänta bilar ska omhändertas på ett sådant sätt

att återanvändning, återvinning och miljöriktigt bortskaffande främjas.

24 §

Lagring av bilarna före behandling enligt 26 § ska ske på en plats med

tät ytbeläggning.

På platsen ska det finnas anordningar för att samla upp spill och utrustning

för att ta hand om avloppsvatten och dagvatten genom slam- och olje-
avskiljning. Anordning för dagvattenrening behövs inte om lagring sker un-
der tak.

25 §

Bilarna ska behandlas på en plats med

1. tät ytbeläggning,
2. anordningar för att samla upp spill,
3. utrustning för att ta hand om avloppsvatten genom slam- och oljeav-

skiljning,

4. utrustning för att ta hand om dagvatten genom slam- och oljeavskilj-

ning, om behandling inte sker under tak,

5. möjlighet att tömma bilarna på vätskor även under vintern,
6. lager för demonterade reservdelar,

SFS 2010:348

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:348

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7. lämpliga behållare för att lagra demonterade batterier, filter, kondensa-

torer som innehåller PCB eller PCT, komponenter som innehåller kvick-
silver och behållare för andra demonterade delar som kräver särskild lagring,

8. tankar där vätskor från bilarna kan lagras åtskilt, och
9. lämpliga lager för uttjänta däck.
Ett lager enligt första stycket 9 ska ha skydd mot brandfara och i övrigt

vara utformat så att inte fler däck kan lagras än vad som är lämpligt med
hänsyn till en eventuell brand och omständigheterna i övrigt.

28 §

Komponenter och reservdelar ska demonteras och lagras på ett sätt

som säkerställer

1. deras lämplighet för återanvändning och återvinning, särskilt material-

återvinning, och

2. att det inte uppstår skador på komponenter som innehåller vätskor.

33 a §

En tillverkare av komponenter ska, utan att skyddet av konfidenti-

ell kommersiell och industriell information åsidosätts, göra lämplig informa-
tion om demontering, lagring och provning av komponenter och separata
tekniska enheter som kan återanvändas tillgänglig för auktoriserade bil-
skrotare och motsvarande aktörer i andra medlemsstater i Europeiska unio-
nen i den utsträckning som aktörerna begär det.

47 §

En auktoriserad bilskrotare ska senast den 28 februari varje år till de

berörda producenterna lämna de uppgifter som producenterna behöver för
att fullgöra redovisningsskyldigheten enligt 13 § 2 förordningen (2007:185)
om producentansvar för bilar.

Bilskrotaren ska sända en kopia av uppgifterna till den eller de kommuner

där bilskrotningsverksamheten bedrivs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010 i fråga om 1, 24, 33 a och

47 §§ och i övrigt den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)