SFS 2010:351 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

100351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 12 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 och 5 d §§ lagen

(1962:381) om allmän försäkring

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

3

Försäkringskassan ska besluta om en försäkrads tillhörighet till sjuk-

penningförsäkringen och fastställa sjukpenninggrundande inkomst. För en
försäkrad som inte är bosatt i Sverige gäller detta så snart anmälan om hans
inkomstförhållanden gjorts hos Försäkringskassan. Av beslutet ska framgå i
vad mån den sjukpenninggrundande inkomsten är att hänföra till anställning
eller till annat förvärvsarbete. Sjukpenningförsäkringen ska omprövas

a) när Försäkringskassan fått kännedom om att den försäkrades inkomst-

förhållanden eller andra omständigheter har undergått ändring av betydelse
för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,

b) när sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt denna lag eller sär-

skild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn har be-
viljats den försäkrade eller sådan ersättning eller pension som redan utges
har ändrats med hänsyn till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller,
vid särskild efterlevandepension, förmåga eller möjlighet att bereda sig in-
komst genom arbete,

d) när tjänstepension har beviljats den försäkrade,
e) när ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitets-

ersättning enligt 16 kap. 16 § har upphört, samt

f) när livränta har beviljats den försäkrade enligt lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring eller redan utgående livränta har ändrats.

Ändring som avses i första stycket ska gälla från och med den dag då an-

ledningen till ändringen uppkommit. Den sjukpenninggrundande inkomst
som ändrats enligt första stycket a får dock läggas till grund för ersättning ti-
digast från och med första dagen i den ersättningsperiod som inträffar i an-
slutning till att Försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen.

1 Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258.

2 Lagen omtryckt 1982:120.

3 Senaste lydelse 2008:861.

SFS 2010:351

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

2

SFS 2010:351

Under tid som anges under 1–6 och 8 får, om inte första stycket b, d eller f

är tillämpligt, den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten sänkas lägst
till vad den skulle ha varit närmast dessförinnan om Försäkringskassan då
känt till samtliga förhållanden. Detta gäller tid då den försäkrade

1. bedriver studier enligt de grunder som fastställs av regeringen eller den

myndighet regeringen bestämmer,

2. erhåller periodiskt ekonomiskt stöd, utgivet enligt särskilda avtal mel-

lan arbetsmarknadens parter, enligt de grunder som fastställs av regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer,

3. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning eller står till arbetsmarknadens förfogande enligt de
grunder som fastställs av regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-
mer,

4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex

månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5. helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för vård av barn, om den för-

säkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 § föräldrale-
dighetslagen (1995:584) och barnet inte har fyllt ett år. Motsvarande gäller
vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller vid mottagande av sådant barn i
avsikt att adoptera det, om mindre än ett år har förflutit sedan den försäkrade
fick barnet i sin vård,

6. fullgör tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
8. deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan som avses i lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

För en försäkrad som avses i tredje stycket 1 eller 2 eller deltar i ett arbets-

marknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
eller deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska Försäkringskassan, vid
sjukdom under den aktuella tiden, beräkna sjukpenningen på en sjuk-
penninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den in-
komst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid. Om
därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller delvis är att hänföra
till anställning, ska årsarbetstiden beräknas på grundval av enbart det antal
arbetstimmar som den försäkrade kan antas ha i ifrågavarande förvärvs-
arbete under den aktuella tiden.

För en försäkrad som får sådan behandling eller rehabilitering som avses i

7 b § eller 22 kap. 7 § och som under denna tid får livränta enligt lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt en
annan författning ska Försäkringskassan, vid sjukdom under den tid då liv-
ränta betalas ut, beräkna sjukpenningen på en sjukpenninggrundande in-
komst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete
som den försäkrade kan antas få under denna tid.

För en försäkrad som avses i 10 c § första stycket 1 eller 2 ska dock under

studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte uppbär
studiesocial förmån för studier som avses i tredje stycket 1, sjukpenningen
beräknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av första–tredje
styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad på den
sjukpenninggrundande inkomsten enligt fjärde stycket.

Fjärde stycket tillämpas även för försäkrad som avses i tredje stycket 6 när

den försäkrade genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar.

background image

3

SFS 2010:351

Omprövning av sjukpenningförsäkringen enligt första stycket a ska ej

omfatta ändring av den försäkrades inkomstförhållanden på grund av sådant
förvärvsarbete som avses i 16 a kap. 2 §.

Omprövning av sjukpenningförsäkringen enligt första stycket ska göras

senast när den försäkrade gör anspråk på ersättning som betalas ut per dag.

5 d §

4

När Försäkringskassan ska fastställa den sjukpenninggrundande in-

komsten för en försäkrad som omfattas av 5 § tredje stycket 1–6 och 8 eller
5 e § och som helt eller delvis saknar anställning ska den sjukpenning-
grundande inkomsten i vissa fall räknas om. Detsamma ska gälla för en för-
säkrad vars anställning upphör under en pågående ersättningsperiod. Omräk-
ningen ska göras när minst ett år har förflutit räknat från den tidpunkt då den
anställning upphörde som senast föranlett eller kunnat föranleda beräkning
av sjukpenninggrundande inkomst. Därefter görs omräkningen årligen räk-
nat ett år från den senaste omräkningen. Med den tidpunkt då anställningen
upphörde jämställs den tidpunkt då den försäkrade helt upphörde med annat
förvärvsarbete än arbete som anställd. När omräkning har gjorts enligt 5 c §
räknas tidpunkten från utgången av det senaste hela år som avses där.

Den sjukpenninggrundande inkomsten av annat förvärvsarbete, grundad

på annan inkomst än som avses i 2 a § första stycket, ska också räknas om
för en försäkrad som inte har upphört med förvärvsarbetet. Omräkning ska
göras under en pågående ersättningsperiod efter det att ett år har förflutit räk-
nat från ersättningsperiodens början. Därefter görs omräkningen årligen räk-
nat ett år från den senaste omräkningen.

Omräkningen ska göras med den procentuella förändringen i det allmänna

prisläget räknad från det senast fastställda talet för konsumentprisindex jäm-
fört med motsvarande tal tolv månader dessförinnan. En omräkning som
innebär en sänkning av den sjukpenninggrundande inkomsten ska inte beak-
tas. Den sjukpenninggrundande inkomsten kan aldrig fastställas till ett be-
lopp som överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1454.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010