SFS 2010:353 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

100353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 12 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska införas ett nytt kapitel, 35 a kap., av följande lydelse.

35 a kap. Koncernavdrag

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om svenskt moderföretags rätt att

göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag.

Definitioner

2 §

Med svenskt moderföretag avses i detta kapitel ett företag som äger

mer än 90 procent av andelarna i ett utländskt dotterföretag och som är

1. ett svenskt aktiebolag,
2. en svensk ekonomisk förening,
3. en svensk sparbank,
4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,
5. en svensk stiftelse som inte omfattas av bestämmelserna om undantag

från skattskyldighet i 7 kap., eller

6. en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om un-

dantag från skattskyldighet i 7 kap.

Med helägt utländskt dotterföretag avses i detta kapitel det företag som

ägs av moderföretaget enligt första stycket och som är ett utländskt bolag
som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening
och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det.

Som moderföretag eller dotterföretag räknas inte privatbostadsföretag och

investmentföretag.

3 §

Ett företag anses vid tillämpningen av detta kapitel höra hemma i en

viss stat, om företaget enligt lagstiftningen i denna stat hör hemma i staten i
skattehänseende och inte anses ha hemvist i en annan stat på grund av ett

1 Prop. 2009/10:194, bet. 2009/10:SkU36, rskr. 2009/10:257.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2010:353

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

2

SFS 2010:353

skatteavtal. Om företaget enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en annan
stat ska det anses höra hemma i denna andra stat.

4 §

Med företag i intressegemenskap avses i detta kapitel

1. ett företag som ett annat företag, direkt eller indirekt, genom en ägaran-

del eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i, eller

2. två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

Förutsättningar

5 §

Ett svenskt moderföretag får göra koncernavdrag för en slutlig förlust

hos ett helägt utländskt dotterföretag om

1. dotterföretaget har försatts i likvidation och denna har avslutats,
2. dotterföretaget har varit helägt under hela moderföretagets och dotter-

företagets beskattningsår till dess likvidationen har avslutats eller dotterföre-
taget har varit helägt sedan det började driva verksamhet av något slag till
dess likvidationen har avslutats,

3. avdraget görs vid taxeringen för det beskattningsår då likvidationen har

avslutats,

4. moderföretaget redovisar avdraget öppet i självdeklarationen, och
5. det inte finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid

likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör
hemma.

6 §

En förlust är slutlig om

1. den inte har kunnat utnyttjats och inte kan komma att utnyttjas av dot-

terföretaget eller någon annan i den stat där dotterföretaget hör hemma, och

2. skälet till att den inte kan utnyttjas av dotterföretaget inte är att det sak-

nas en rättslig möjlighet till detta eller att denna möjlighet är begränsad i ti-
den.

Koncernavdragets storlek

7 §

Avdrag får inte göras med ett belopp som

1. överstiger förlusten hos dotterföretaget vid utgången av det sista hela

beskattningsåret före likvidationens avslutande eller vid likvidationens av-
slutande, eller

2. överstiger ett positivt resultat hos moderföretaget före avdraget.
Vid beräkningen av resultatet hos moderföretaget ska detta minskas med

koncernbidrag som företaget har tagit upp till beskattning efter det att dotter-
företaget blev helägt i enlighet med vad som föreskrivs i 5 § 2 om det har
medfört eller ökat ett underskott hos givaren.

Förlusten hos dotterföretaget ska räknas om till svenska kronor enligt den

av Europeiska centralbanken fastställda valutakursen den dag då likvidatio-
nen avslutades. Om det inte har fastställts någon kurs för denna dag, ska kur-
sen för närmast föregående svenska bankdag användas.

8 §

Förlusten hos dotterföretaget uppgår till det lägsta belopp som beräk-

nats

background image

3

SFS 2010:353

1. dels enligt skattereglerna i den utländska stat där företaget hör hemma,
2. dels som om dotterföretaget var ett svenskt aktiebolag som har motsva-

rande inkomster i Sverige.

Vid beräkningen ska bortses från förluster som har uppkommit innan dot-

terföretaget blev helägt i enlighet med vad som föreskrivs i 5 § 2.

Om företaget har tillgångar vars skattemässiga värde understiger mark-

nadsvärdet ska tillgångarna, vid beräkningen av förlustens storlek, anses av-
yttrade till marknadsvärdet.

9 §

Förlusten enligt 8 § ska minskas med belopp som det helägda dotterfö-

retaget under tio år närmast före likvidationen eller därefter, men före likvi-
dationens avslutande, har överfört till ett företag i intressegemenskap med
dotterföretaget genom

1. utdelning som har fått dras av vid bestämmande av den beskattnings-

bara inkomsten,

2. överlåtelse av tillgångar utan ersättning eller till en ersättning som un-

derstiger marknadsvärdet, eller

3. andra överföringar av värden.
Minskningen ska göras till den del de överförda värdena i första stycket

inte har beskattats hos dotterföretaget.

10 §

Till den del moderföretagets anskaffningsvärde för andelarna i dotter-

företaget har legat till grund för avdrag, ska förlusten enligt 8 § minskas i
motsvarande mån.

11 §

Om en utländsk myndighet eller domstol har meddelat beslut av bety-

delse för beräkningen av koncernavdrag och beslutet innebär att koncernav-
drag har gjorts med för högt belopp, ska moderföretaget ta upp mellanskill-
naden det beskattningsår då beslutet har vunnit laga kraft.

Om beslutet innebär att avdrag har gjorts med för lågt belopp, ska mellan-

skillnaden på begäran av moderföretaget dras av det beskattningsår då beslu-
tet har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas i fråga om avdrag

för förluster hos helägda utländska dotterföretag vars likvidation har avslu-
tats efter den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010