SFS 2010:354 Förordning om ändring i förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken

100354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:21) om
statsbidrag för insatser till stöd för de nationella
minoritetsspråken;

utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 13 §§ förordningen (2010:21) om statsbi-

drag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken ska ha följande
lydelse.

3 §

Syftet med statsbidraget är att ge enskilda bättre förutsättningar att till-

ägna sig, utveckla och använda sitt nationella minoritetsspråk genom att stär-
ka deras förmåga att förstå, tala, läsa eller skriva på minoritetsspråket.

13 §

En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna

förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Institutet för språk och
folkminnen. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har
uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har be-
viljats för.

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska re-

dovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för
bidraget och tillämpliga föreskrifter har följts. Om det bidrag som har tagits
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:354

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010