SFS 2010:356 Förordning om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

100356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag
för sådant avhjälpande;

utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 1 b § förordningen (2004:100) om avhjälpande

av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande ska ha följande
lydelse.

1 b §

1

Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen ge

in en lägesbeskrivning av arbetet med att avhjälpa sådana föroreningsskador
som avses i 10 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1526.

SFS 2010:356

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010