SFS 2010:358 Förordning om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

100358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1963:194) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1963:194) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

1

Till en framställning som avses i 1 § ska det bifogas

1. en kopia av dom, beslut, godkänt strafföreläggande eller godkänt före-

läggande av ordningsbot i den del, som avses med framställningen, och

2. följande handlingar, när det är fråga om en framställning enligt 8, 15

eller 22 § nordiska verkställighetslagen: yttrande från Kriminalvården, lä-
karintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,
m.m., eller utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning och, om möjligt,
yttrande i ärendet av den dömde eller bevis att han eller hon har fått tillfäl-
le att yttra sig.

Om någon särskild personutredning eller läkarundersökning inte har ägt

rum, ska i stället till framställningen bifogas en kopia av tillgängliga hand-
lingar om den dömdes personliga förhållanden.

Om den dömde med anledning av domen har fått vård i anstalt eller stått

under övervakning, ska det dessutom bifogas en redogörelse för vad behand-
lingsjournal och andra tillgängliga uppgifter innehåller om den dömde för ti-
den efter det att domen meddelades.

I stället för dom eller beslut får det till en framställning enligt 3 § nordiska

verkställighetslagen bifogas uppgifter

1. som är föreskrivna för ansökan om indrivning enligt indrivningsförord-

ningen (1993:1229),

2. om tid och plats för den brottsliga gärningen,
3. om de övriga omständigheter som behövs för att känneteckna gärning-

en, och

4. om det eller de lagrum som tillämpats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

1 Senaste lydelse 2005:987.

SFS 2010:358

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

2

SFS 2010:358

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)