SFS 2010:359 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

100359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

6 §

1

Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser som

motsvarar programmen enligt 1 § förordningen (2000:634) om arbetsmark-
nadspolitiska program.

Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka

minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Om den
enskilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade ti-
den räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Vid sidan av insatserna
ska det ges utrymme för eget arbetssökande. För den som deltar i lyft ska det
egna arbetssökandet täcka 25 procent av arbetsutbudet inom programmet.
Omfattningen av insatserna inom faserna ett och två ska tillsammans med
det egna arbetssökandet motsvara den enskildes arbetsutbud inom program-
met. Den enskilde ska söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sitt arbets-
sökande.

Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den en-

skildes arbetsutbud inom programmet och inkludera eget arbetssökande.
Omfattningen av det egna arbetssökandet inom fas tre ska bestämmas i dia-
log mellan arbetsförmedlaren och den enskilde. Om den enskilde arbetar vid
sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den tid
som ska täckas av insatser. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt med en
arbetsförmedlare.

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1603.

SFS 2010:359

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010