SFS 2010:360 Förordning om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

100360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1072) med
instruktion för Polarforskningssekretariatet;

utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1072) med

instruktion för Polarforskningssekretariatet ska ha följande lydelse.

1 §

Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna

för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Myn-
digheten ska när det gäller polarområdena

1. bedriva långsiktig planering för forskning och utveckling,
2. organisera och genomföra forskningsexpeditioner,
3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling,
4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön,
5. ansvara för infrastruktur för forskning,
6. följa, främja och bistå med nödvändig expertis vid internationella för-

handlingar, internationellt samarbete och samarbete inom Europeiska
unionen,

7. verka för att data från svensk forskning och relaterad verksamhet beva-

ras och tillhandahålls,

8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning, och
9. ansvara för kommunikation om expeditionsverksamhet och forskning.
Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antark-

tis och förordningen (2006:1111) om Antarktis.

2 §

Myndigheten ska samverka med myndigheter och andra organ vars

verksamhet har anknytning till forskning i polarområdena.

Myndigheten ska vid planering av forskning i polarområdena samverka

med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Myndigheten ska i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka

med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet i
extremt klimat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:360

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010