SFS 2010:363 Lag om ändring i rättegångsbalken;

100363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 12 a och 12 b §§ rättegångs-

balken ska ha följande lydelse.

28 kap.

12 a §

2

Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den

som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om
syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i det
DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt polisdatalagen
(2010:361).

12 b §

3

Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan

än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om

1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering

vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och

2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utred-

ningen av brottet.

Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registre-

rade i register över DNA-profiler som förs enligt polisdatalagen (2010:361)
eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

2 Senaste lydelse 2005:878.

3 Senaste lydelse 2005:878.

SFS 2010:363

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010