SFS 2010:370 Lag om ändring i brottsbalken;

100370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 och 7 §§, 9 kap. 4 § samt

29 kap. 1�4 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

�r brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel

till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är
grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsman-
nen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars
visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

�r brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst

fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska
särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsa-
kat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsyns-
löshet.

7 §

3

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till an-

nans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

�r brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedö-

mande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

eller

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skick-

lighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars
gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

9 kap.

4 §

Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlå-

tenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne
eller någon i vars ställe denne är, döms, om inte brottet är att anse som rån
eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, till böter.

1 Prop. 2009/10:147, bet. 2009/10:JuU32, rskr. 2009/10:272.

2 Senaste lydelse 1988:2.

3 Senaste lydelse 2001:348.

SFS 2010:370

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:370

�r brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedö-

mande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefat-
tat våld eller hot av allvarligt slag eller om gärningsmannen har visat särskild
hänsynslöshet.

29 kap.

1 §

4

Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning,

bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller
den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller

fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett
om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt
beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller
hälsa eller trygghet till person.

2 §

5

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet

ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det

faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svå-

righeter att värja sig,

4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett sär-

skilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom

tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller
beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad

form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en

annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet, eller

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess

förhållande till en närstående person.

3 §

6

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet

ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas

1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende,
2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt

förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en
sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller
av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes

bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,

4 Senaste lydelse 1988:942.

5 Senaste lydelse 2003:408.

6 Senaste lydelse 2008:320.

background image

3

SFS 2010:370

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller
5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.
Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till lind-

rigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

4 §

7

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande

riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om
inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning
genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid
som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten
är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 1988:942.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010