SFS 2010:371 Lag om ändring i brottsbalken

100371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 a § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

4 kap.

1 a §

2

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilsele-

dande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otill-
börligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en per-
son i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande
av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som
innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst
två och högst tio år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som

inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant
otillbörligt medel som anges där har använts.

�r ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till

fängelse i högst fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273.

2 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2010:371

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010