SFS 2010:375 Förordning om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

100375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med
trafiknykterhetskontrollanter i hamnar;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i ham-
nar.

2 §

En ansökan om förordnande som trafiknykterhetskontrollant ska vara

skriftlig och ges in till polismyndigheten i det distrikt där tjänstgöringsstället
eller tjänstgöringsställena ligger.

3 §

�&terkallas ett förordnande som trafiknykterhetskontrollant eller stängs

trafiknykterhetskontrollanten av från tjänstgöring, ska han eller hon omedel-
bart överlämna sitt bevis om förordnande till den polismyndighet som har ut-
färdat förordnandet eller till en polisman. Om en avstängning upphör utan att
förordnandet återkallas, ska trafiknykterhetskontrollanten få tillbaka beviset.

4 §

En trafiknykterhetskontrollant ska bära klädsel eller kännetecken som

gör att det klart framgår att han eller hon tjänstgör som trafiknykterhets-
kontrollant.

5 §

Utbildning av trafiknykterhetskontrollanter får bedrivas av en polis-

myndighet eller, om det finns särskilda skäl för det, av den som har fått till-
stånd av Rikspolisstyrelsen att bedriva sådan utbildning.

Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens

och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sak-
kunnigt och omdömesgillt sätt.

6 §

Rikspolisstyrelsen får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning av

trafiknykterhetskontrollanter om det inte längre finns förutsättningar för till-
ståndet eller om det annars finns särskilda skäl för återkallelse.

7 §

För sådan utbildning av trafiknykterhetskontrollanter som genomförs

av en polismyndighet får myndigheten ta ut en avgift.

SFS 2010:375

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:375

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8 §

En avgift får tas ut för prövning av ansökan enligt 2 §. För ansöknings-

avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

9 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Rikspolisstyrelsen
än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av polismyndighetens beslut finns i 12 §

lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i
hamnar.

10 §

Rikspolisstyrelsen får meddela

1. ytterligare föreskrifter om trafiknykterhetskontrollanters klädsel,
2. föreskrifter om trafiknykterhetskontrollanters utrustning,
3. föreskrifter om den särskilda utbildningen för trafiknykterhets-

kontrollanter,

4. föreskrifter om storleken på den avgift som avses i 7 §, och
5. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen

(2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i ham-
nar och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och gäller till och med den

30 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)