SFS 2010:378 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete;

100378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:343) om inter-

nationellt polisiärt samarbete

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 §

Har en svensk myndighet fått uppgifter eller bevisning från en annan

stat för att användas i underrättelseverksamhet om brott, vid utredning av
brott eller för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, och gäller på
grund av en överenskommelse med den andra staten villkor som begränsar
möjligheten att använda uppgifterna eller bevisningen, ska svenska myndig-
heter följa villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller annan författ-
ning.

Första stycket gäller också i fråga om överenskommelser med mellan-

folkliga organisationer.

3 a §

En svensk brottsbekämpande myndighet får i enskilda fall ställa upp

villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifter eller bevisning som
lämnas till en annan stat, om det krävs med hänsyn till enskilds rätt eller från
allmän synpunkt. Sådana villkor får inte strida mot en internationell överens-
kommelse som är bindande för Sverige.

Första stycket gäller också i fråga om uppgifter eller bevisning som läm-

nas till en mellanfolklig organisation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:177, bet 2009/10:JuU30, rskr. 2009/10:265.

SFS 2010:378

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010