SFS 2010:382 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

100382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (2003:1156) om

överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha föl-
jande lydelse.

4 kap.

2 §

2 En arresteringsorder ska vara skriven på svenska, danska, norska eller

engelska eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, och i
övrigt till form och innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.

En efterlysning som är registrerad i SIS, utan att åtföljas av en kopia av ar-

resteringsordern, eller i ett annat system för eftersökning av personer och
som gäller utlämning eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska
unionen, ska jämställas med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan
order översänds.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.

2 Senaste lydelse 2006:348.

SFS 2010:382

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010