SFS 2010:385 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

100385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2

kap. 5 § högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Det ska finnas minst en fakultetsnämnd vid varje universitet och vid

varje högskola där det får utfärdas examina på forskarnivå, om inte annat
följer av tredje stycket.

Fakultetsnämnderna ska ansvara för forskning, konstnärligt utvecklings-

arbete och utbildning på forskarnivå, om inte annat anges i tredje stycket.
Nämnderna ska också ansvara för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, om inte universitetet eller högskolan inrättar särskilda organ för utbild-
ning på dessa nivåer. Högskolorna ska därutöver alltid ha särskilda organ för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning som inte hör
till ansvarsområdet för någon fakultetsnämnd.

Vid universitet och högskolor med konstnärlig utbildning får det i stället

för en fakultetsnämnd finnas ett organ som ansvarar för konstnärlig forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig utbildning på forskar-
nivå. Om det inte inrättas något särskilt organ för den konstnärliga utbild-
ningen på grundnivå och avancerad nivå, ska organet svara också för denna
utbildning.

Universiteten och sådana högskolor som får utfärda examina på forskar-

nivå, ska besluta vilka fakultetsnämnder som ska finnas och vilket ansvars-
område som varje nämnd ska ha. Vid högskolor som inte är universitet får
ansvarsområdet för utbildning på forskarnivå dock bara avse de områden
inom vilka högskolan har tillstånd att utfärda examina på forskarnivå.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248.

2 Senaste lydelse 2009:764. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2010:385

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2

kap. 5 § högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Det ska finnas minst en fakultetsnämnd vid varje universitet och vid

varje högskola där det får utfärdas examina på forskarnivå, om inte annat
följer av tredje stycket.

Fakultetsnämnderna ska ansvara för forskning, konstnärligt utvecklings-

arbete och utbildning på forskarnivå, om inte annat anges i tredje stycket.
Nämnderna ska också ansvara för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, om inte universitetet eller högskolan inrättar särskilda organ för utbild-
ning på dessa nivåer. Högskolorna ska därutöver alltid ha särskilda organ för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning som inte hör
till ansvarsområdet för någon fakultetsnämnd.

Vid universitet och högskolor med konstnärlig utbildning får det i stället

för en fakultetsnämnd finnas ett organ som ansvarar för konstnärlig forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig utbildning på forskar-
nivå. Om det inte inrättas något särskilt organ för den konstnärliga utbild-
ningen på grundnivå och avancerad nivå, ska organet svara också för denna
utbildning.

Universiteten och sådana högskolor som får utfärda examina på forskar-

nivå, ska besluta vilka fakultetsnämnder som ska finnas och vilket ansvars-
område som varje nämnd ska ha. Vid högskolor som inte är universitet får
ansvarsområdet för utbildning på forskarnivå dock bara avse de områden
inom vilka högskolan har tillstånd att utfärda examina på forskarnivå.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248.

2 Senaste lydelse 2009:764. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2010:385

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010