SFS 2010:386 Förordning om ändring i förordningen (2010:75) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

100386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:75) om ändring i
fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 3 g § fordonsförordningen (2009:211) i stället

för dess lydelse enligt förordningen (2010:75) om ändring i nämnda förord-
ning ska ha följande lydelse.

3 g §

Trots 3 f § får Transportstyrelsen för erkännande av yrkeskvalifika-

tioner kräva att sökanden genomför en anpassningsperiod eller genomgår
lämplighetsprov om

1. omfattningen av den utbildning som åberopas av sökanden är minst ett

år kortare än vad som krävs för besiktningstekniker,

2. innehållet i sökandens utbildning väsentligt avviker från vad som före-

skrivs för att arbeta som besiktningstekniker, eller

3. besiktningstekniker omfattar en eller flera aktiviteter som inte ingår i

motsvarande yrke i sökandens ursprungsmedlemsstat och denna skillnad
motsvaras av en särskild utbildning som krävs för besiktningstekniker och
denna utbildning väsentligt avviker från den som omfattas av det kompe-
tensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som sökanden stödjer sig på.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:386

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010