SFS 2010:387 Förordning om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

100387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i
europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller kontroll av förvaltningen av offentliga medel i

europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har sitt registrerade
säte i Sverige. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppe-
ring för territoriellt samarbete (EGTS)

1 och de kompletterande regler som

finns i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samar-
bete.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna för-

ordning gruppering.

2 §

Ekonomistyrningsverket ska i fråga om en grupperings förvaltning av

offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna
6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

3 §

Kontrollerna ska enligt artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1082/2006 utföras i enlighet med internationellt godtagen
revisionssed.

4 §

Underlaget för kontrollerna utgörs av grupperingens årsredovisning

och av revisionsberättelsen.

Om genomgången av detta underlag visar att även ytterligare handlingar

och uppgifter behövs för kontrollen, ska denna göras utifrån även sådant yt-
terligare underlag.

5 §

Kontroll av en grupperings förvaltning av offentliga medel ska ske årli-

gen. Resultatet av kontrollen ska ha rapporterats till regeringen, Bolagsver-
ket och grupperingen senast fyra månader efter det att årsredovisningen och
revisionsberättelsen har kommit in till Bolagsverket.

Ekonomistyrningsverket ska på begäran av en grupperingsmedlem eller

en berörd medlemsstat pröva om ytterligare kontroll av förvaltningen av of-
fentliga medel bör ske. Om sådan kontroll utförs ska resultatet av kontrollen

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

SFS 2010:387

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:387

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

rapporteras till regeringen, Bolagsverket och grupperingen i anslutning till
att den utförts.

6 §

Ekonomistyrningsverket ska i sin rapportering till regeringen, Bolags-

verket och grupperingen lämna en beskrivning av vad som framkommit vid
kontrollen och en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort i
samband med detta. Om Ekonomistyrningsverket rekommenderar att några
särskilda åtgärder vidtas ska detta anges i rapporten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)