SFS 2010:388 Förordning om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

100388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:761) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:761) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket ska ha följande lydelse.

5 §

1

Myndigheten ska också

1. vara revisionsmyndighet för
a) Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den
11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

b) Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning

(EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för pro-
gramperioden 2007–2013,

c) Fonden för yttre gränser och som sådan fullgöra uppgifter enligt Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om in-
rättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av
det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsström-
mar”,

d) Europeiska integrationsfonden och som sådan fullgöra uppgifter enligt

rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska
fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013
som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migra-
tionsströmmar”,

e) Europeiska flyktingfonden och som sådan fullgöra uppgifter enligt Eu-

ropaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om
inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del
av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsström-
mar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och

f) Europeiska återvändandefonden och som sådan fullgöra uppgifter enligt

Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007
om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013
som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migra-
tionsströmmar”,

1 Senaste lydelse 2008:76.

SFS 2010:388

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:388

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i
rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen
av den gemensamma jordbrukspolitiken,

3. genomföra substansgranskningar som avses dels i artikel 62.1 b i rådets

förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det natio-
nella programmet, dels i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006
för det nationella programmet samt säkerställa att sådana granskningar ge-
nomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är place-
rad i Sverige,

4. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i Eu-

ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli
2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av
förordning (EG) nr 1783/1999 för de territoriella program där förvaltnings-
myndigheten inte är placerad i Sverige,

5. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redo-

visningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet
(2006/C 139/01), och

6. utföra kontroll och vidta övriga åtgärder som avses i artiklarna 6.1 och

6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den
5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

2

samt i de kompletterande bestämmelser som finns i 9 § lagen (2009:704) om
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och i förordningen
(2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska
grupperingar för territoriellt samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).