SFS 2010:391 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

100391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring ska införas en ny paragraf, 30 a §, av följande lydelse.

30 a §

En arbetslöshetskassa som i enlighet med 68 d § lagen (1997:238)

om arbetslöshetsförsäkring efterger ett krav på återbetalning eller ränta ska i
beslutet ange vilka de särskilda skälen för eftergift är. Kassan ska också
dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

SFS 2010:391

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010