SFS 2010:392 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

100392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels att 14, 21, 22, 22 a och 23 §§ samt rubriken närmast före 21 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 15, 21 a�21 e

och 22 b §§, samt närmast före 22 och 22 b §§ nya rubriker av följande
lydelse.

14 §

2

Arbetsförmedlingen anvisar en arbetssökande till en anställning med

anställningsstöd.

�&terkallelse av anvisningar

15 §

3

Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om

den som anvisats

� inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet

och inte heller anmäler giltigt förhinder,

� inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
� missköter sig eller stör verksamheten, eller
� avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbart skäl.
En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för

återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

�&terbetalning och återkrav

21 §

4

En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller
med ett för högt belopp.

1 Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

2 Senaste lydelse 2009:1600. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Tidigare 15 § upphävd genom 2008:144.

4 Senaste lydelse 2007:920.

SFS 2010:392

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:392

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt

belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett
eller skäligen borde ha insett felet.

21 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig en-

ligt 21 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda
beloppet.

21 b §

Vid återkrav enligt 21 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd

med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en av-
betalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obe-
talda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om av-

betalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har
förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

21 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 21 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Det-
samma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betal-
ningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 21 b § och betal-
ning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

21 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 21 a § eller ett krav på ränta enligt 21 b eller 21 c §. Myndigheten ska
i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

21 e §

Vid återkrav enligt 21 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare ut-

betalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt
belopp i avräkning på vad som betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyl-
dighet att betala ränta enligt 21 b eller 21 c §.

Omprövning och överklagande

22 §

5

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas

hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

5 Senaste lydelse 2007:920.

background image

3

SFS 2010:392

22 a §

6

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om om-
prövning av beslut enligt 15 och 21 e §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet an-

ses som en begäran om omprövning.

�vriga bestämmelser

22 b §

Arbetsförmedlingen ska se till att lämnade anställningsstöd används

på föreskrivet sätt.

Den som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den Arbetsförmed-

lingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen.

23 §

7

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som

har betalats ut före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:920.

7 Senaste lydelse 2007:920.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010