SFS 2010:394 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

100394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmå-
ga

2

dels att 42 och 43–44 §§ samt rubrikerna närmast före 42, 43 och 44 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 42 a–42 e §§,

av följande lydelse.

Återbetalning och återkrav

42 §

3

En mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag enligt denna förord-

ning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd eller bidrag har läm-
nats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd eller bidrag i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med

ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller
hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

42 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag är återbetalnings-

skyldig enligt 42 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felak-
tigt utbetalda beloppet.

42 b §

Vid återkrav enligt 42 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd

med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en av-
betalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obe-
talda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om av-

betalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har
förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

1 Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:1203.

3 Senaste lydelse 2007:924.

SFS 2010:394

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:394

42 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 42 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Det-
samma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betal-
ningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 42 b § och betal-
ning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

42 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 42 a § eller ett krav på ränta enligt 42 b eller 42 c §. Myndigheten ska
i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

42 e §

Vid återkrav enligt 42 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare ut-

betalning av stöd eller bidrag till den återbetalningsskyldige, besluta att dra
av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Det-
samma gäller skyldighet att betala ränta enligt 42 b eller 42 c §.

Omprövning och överklagande

4

43 §

5

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas

hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

43 a §

6

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om om-
prövning av beslut enligt 42 e § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet an-

ses som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

44 §

7

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning. Bestämmelser som berör statsförvalt-
ningen meddelas efter samråd med Arbetsgivarverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som

har betalats ut före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2007:924.

5 Senaste lydelse 2007:924.

6 Senaste lydelse 2007:924.

7 Senaste lydelse 2007:924.

background image

3

SFS 2010:394

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010