SFS 2010:395 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

100395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

dels att 5, 33 a, 36 och 39�40 §§ samt rubrikerna närmast före 5, 36, 39

och 40 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 36 a�36 e §§,

av följande lydelse.

Anvisningar till program

5 §

2

En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta

del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

33 a §

3

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetspraktik en-

ligt 14 §, praktisk kompetensutveckling enligt 14 b § eller lyft enligt 14 c §.

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetensbe-

dömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas dock inte till den
som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetensbedömning inte ingår.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller till offentliga

arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säker-
ställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som fram-
går av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

�&terbetalning och återkrav

36 §

4

En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller
med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt

belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett
eller skäligen borde ha insett felet.

1 Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

2 Senaste lydelse 2007:1031. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2010:80.

4 Senaste lydelse 2007:1031.

SFS 2010:395

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:395

36 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig en-

ligt 36 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda
beloppet.

36 b §

Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd

med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en av-
betalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obe-
talda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om av-

betalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har
förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

36 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 36 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Det-
samma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betal-
ningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 36 b § och betal-
ning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

36 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 36 a § eller ett krav på ränta enligt 36 b eller 36 c §. Myndigheten ska
i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

36 e §

Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare ut-

betalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt
belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller
skyldighet att betala ränta enligt 36 b eller 36 c §.

Omprövning och överklagande

5

39 §

6

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas

hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

39 a §

7

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om om-
prövning av beslut enligt 10 § första stycket, 30 c, 36 e och 37 §§ får dock
inte överklagas.

5 Senaste lydelse 2007:1031.

6 Senaste lydelse 2007:1031.

7 Senaste lydelse 2007:1031.

background image

3

SFS 2010:395

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet an-

ses som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

40 §

8

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som

har betalats ut före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2007:1031.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010