SFS 2010:396 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

100396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb

dels att 3�3 c, 10 a, 19 och 20�21 §§ samt rubriken närmast 20 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 19 a�19 f §§,

samt närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

2

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 26 år men inte 55 år, vid beslutstillfället är arbetslös och
anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och under
en ramtid om femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till
Arbetsförmedlingen under minst tolv månader på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

5. omfattats av en kombination av sådana förhållanden som avses i 1�4.
Stöd lämnas även till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 55 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som ar-
betssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och under en ramtid om
nio månader, närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedling-
en, under minst sex månader på heltid har omfattats av sådana förhållanden
som avses i första stycket 1�5.

3 a §

3

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år, vid beslutstillfället är arbetslös och
anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och under
en ramtid om nio månader, närmast före den dag då ansökan kom in till Ar-
betsförmedlingen, under minst sex månader på heltid har omfattats av såda-
na förhållanden som avses i 3 § 1�5.

1 Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

2 Senaste lydelse 2009:26.

3 Senaste lydelse 2009:26.

SFS 2010:396

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:396

3 b §

4

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som ar-
betssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre
åren har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare ef-

ter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket samma lag.

3 c §

5

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse
och är beviljad vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven men ännu
inte fullgjort ett år av prövotiden.

10 a §

6

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § lämnas

stöd under tre år från tidpunkten för beslutet om uppehållstillstånd eller up-
pehållskortets utfärdande, dock längst till årets utgång det år han eller hon
fyller 65 år.

Vid beräkningen av treårsperioden bortses från tid när den som ska anstäl-

las varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två
år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

19 §

7

Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning an-

vänds på föreskrivet sätt.

Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den

som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna
de uppgifter som behövs för granskningen.

�&terbetalning och återkrav

19 a §

En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller
med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt

belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett
eller skäligen borde ha insett felet.

19 b §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig en-

ligt 19 a §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgo-
doförda beloppet.

19 c §

Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd

med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en av-

4 Senaste lydelse 2009:762.

5 Senaste lydelse 2009:26.

6 Senaste lydelse 2009:762.

7 Senaste lydelse 2007:931.

background image

3

SFS 2010:396

betalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obe-
talda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om av-

betalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har
förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

19 d §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 19 a § inte betalas i

rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.
Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betal-
ningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 19 c § och betal-
ning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

19 e §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 19 b § eller ett krav på ränta enligt 19 c eller 19 d §. Myndigheten ska
i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

19 f §

Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen, vid ett senare till-

godoförande av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett
skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 19 c eller 19 d §.

Omprövning och överklagande

20 §

8

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas

hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

20 a §

9

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om om-
prövning av beslut enligt 16 §, 18 § första stycket och 19 f § får dock inte
överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet an-

ses som en begäran om omprövning.

21 §

10

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

8

Senaste lydelse 2007:931.

9

Senaste lydelse 2007:931.

10 Senaste lydelse 2007:931.

background image

4

SFS 2010:396

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som

krediterats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)