SFS 2010:397 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

100397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

dels att 14, 20, 22 och 22 a §§ samt rubrikerna närmast före 20 och 22 §§

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 23 § ska lyda ”Bemyndigande”,
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 20 a–20 e §§,

av följande lydelse.

14 §

2

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 §

första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet,
under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds en
anställning.

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första

stycket 2–4 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet,
under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år.

Återinträde enligt första och andra styckena ska anses ske dagen efter den

ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet.

Återbetalning och återkrav

20 §

3

En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller
med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt

belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett
eller skäligen borde ha insett felet.

20 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig

enligt 20 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbe-
talda beloppet.

1 Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

2 Senaste lydelse 2009:1603.

3 Senaste lydelse 2009:8.

SFS 2010:397

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:397

20 b §

Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd

med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en
avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om

avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet
har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

20 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 20 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Det-
samma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betal-
ningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 20 b § och betal-
ning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

20 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 20 a § eller ett krav på ränta enligt 20 b eller 20 c §. Myndigheten ska
i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

20 e §

Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare

utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skä-
ligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 20 b eller 20 c §.

Omprövning och överklagande

4

22 §

5

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas

hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Ar-

betsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

22 a §

6

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om
omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

4 Senaste lydelse 2007:932.

5 Senaste lydelse 2007:932.

6 Senaste lydelse 2007:932.

background image

3

SFS 2010:397

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som

har betalats ut före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010