SFS 2010:399 Lag om ändring i brottsbalken

100399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att nuvarande 16 kap. 10 b och 10 c §§ ska betecknas 16 kap. 10 c

och 10 d §§,

dels att 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a, 17 och 19 §§ samt 35 kap. 4 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 16 kap. 10 b §, av följande

lydelse.

2 kap.

2 §

2

För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk

domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk

medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk
eller norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje styck-

ena gäller inte för brott som avses i 6 kap. 1�6 §§, 8 § tredje stycket och 12 §
eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt
arton år. Inte heller gäller inskränkningarna för brott som avses i 4 kap. 1 a §
eller 16 kap. 10 a § första stycket 1 och femte stycket eller försök till sådana
brott.

1 Prop. 2009/10:50, 2009/10:70 och 2009/10:152, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274.

2 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2010:399

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:399

16 kap.

10 a §

3

Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan

bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn

eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel
med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller

hon berett sig tillgång till

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
�r ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller

som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under
18 år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oakt-

samhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där
eller i andra stycket.

�r brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt

barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts
yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som ut-
övats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bil-
der eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång
eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

10 b §

Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som

enligt första eller andra stycket i den paragrafen framställer en pornografisk
bild av barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade per-
sonen och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt
inte påkallar att ansvar döms ut.

Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat lik-

nande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är av-
sedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras till-
gänglig för andra.

�ven i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hän-

syn till omständigheterna är försvarlig.

17 §

4

För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja

myteri döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma ska gälla
försök eller förberedelse till grovt dobbleri, försök till sådant barnpornogra-
fibrott som avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till
grovt barnpornografibrott.

3 Senaste lydelse 2005:90.

4 Senaste lydelse 1998:1444.

background image

3

SFS 2010:399

19 §

5

Allmänt åtal för brott som avses i 10 d § får väckas endast efter med-

givande av Statens biografbyrå. I fråga om brott som avses i 10 c § ska Sta-
tens biografbyrå yttra sig innan allmänt åtal väcks såvitt avser rörliga bilder i
filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar.

35 kap.

4 §

6

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om

det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd
får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4�6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1�3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts

mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första stycket och femte stycket eller försök till sådana

brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämp-
ning av första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bort-
faller senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller in-
ställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bok-
föringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- eller taxe-
ringsrevision, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som

har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:1072.

6 Senaste lydelse 2005:90.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010