SFS 2010:501 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

100501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 18 § luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

6 kap.

18 §

Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för

luftfarten får ta ut avgifter för användningen av flygplatsen, andra allmänna
anläggningar och tjänsterna.

I den omfattning som följer av bilaga IV till den reviderade internationella

Eurocontrolkonventionen ska Europeiska organisationen för säkrare flygtra-
fiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in under-
vägsavgifter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:501

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010