SFS 2010:502 Lag om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

100502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen
(2001:558) om vägtrafikregister;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:558) om vägtrafik-

register i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:40) om ändring i nämnda
lag ska ha följande lydelse

5 §

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i

rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färd-
skrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för
att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning
på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr
3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar
eller beslut,

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:502

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:502

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt
information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda
trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), samt

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besikt-
ningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)