SFS 2010:504 Lag om ändring i miljöbalken

100504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande om-

råden gäller 26 § väglagen (1971:948).

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljö-

värdighet gäller 1 kap. 7 § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall

23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av natur-
gasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2007:218.

SFS 2010:504

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010