SFS 2010:505 Lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

100505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av
rätt till luftfartyg;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 58 § lagen (1955:227) om inskriv-

ning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

58 §

2

I inskrivningsregistret för luftfartyg ska antecknas när

1. talan har väckts om hävning eller återgång av förvärv av ett luftfartyg

eller om bättre rätt till sådan egendom eller om en annan fråga som angår
inskrivning,

2. mål som avses i 1 har avgjorts genom en dom eller ett slutligt beslut

som vunnit laga kraft,

3. en inteckning helt eller delvis är ogiltig enligt en dom eller ett slutligt

beslut som vunnit laga kraft, eller på grund av förhållande som avses i 36 §,

4. ägaren till ett luftfartyg har försatts i konkurs,
5. ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom blivit fö-

remål för kvarstad, betalningssäkring eller utmätning, eller när en konkurs-
förvaltare har begärt att ett luftfartyg ska säljas exekutivt,

6. beslut som avses i 4 eller 5 om konkurs, kvarstad, betalningssäkring

eller utmätning har upphävts eller återgått eller när fråga om exekutiv för-
säljning av ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom
har förfallit av annan anledning,

7. anmälan, bevis eller fördelningslängd inkommit som visar inverkan på

inteckning av exekutiv försäljning,

8. någon i enlighet med 10 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) skriftligen

anmäler att han eller hon har en fordran för vilken luftpanträtt gäller i luft-
fartyget,

9. det visas att luftpanträtt som avses i 8 har upphört att gälla,
10. domstol har meddelat sådan förklaring som avses i 26 §, eller
11. ett luftfartyg enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen ska avregistreras men det

finns hinder mot avregistreringen enligt 2 kap. 7 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2004:82.

SFS 2010:505

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:505

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)