SFS 2010:507 Lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)

100507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § atomansvarighetslagen

(1968:45) ska ha följande lydelse.

15 §

2

Den som nödgats utge ersättning för atomskada på grund av rådets

förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags ska-
deståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage

3,

räddningstjänstlagen (1986:1102), luftfartslagen (2010:500) eller internatio-
nellt fördrag eller lagstiftning i främmande stat inträder i den skadelidandes
rätt mot den anläggningsinnehavare som svarar för skadan enligt denna lag.
Avser ersättningen skada som omfattas av ett med stöd av 3 § tredje stycket
meddelat förordnande, har den ersättningsskyldige rätt att kräva tillbaka er-
sättningen av den anläggningsinnehavare som skulle ha svarat för skadan,
om förordnandet inte meddelats.

Har någon som har sitt huvudkontor i Sverige eller i annan konventions-

stat eller någon som är anställd hos sådan person nödgats utge ersättning för
atomskada, för vilken den skadelidande på grund av bestämmelserna i 3 §
inte är berättigad till ersättning enligt denna lag, har han eller hon rätt att krä-
va tillbaka skadeståndet av den anläggningsinnehavare som med bortseende
från nämnda bestämmelser skulle ha svarat för skadan. Därvid äger första
stycket första punkten motsvarande tillämpning. Har skadan uppkommit un-
der transport av atomsubstans till mottagare i annan stat än konventionsstat,
gäller dock den avsändande anläggningsinnehavarens ansvarighet inte läng-
re än till dess substansen lossats från det transportmedel varmed det anlände
till den staten. Har skadan uppkommit under transport av atomsubstans från
avsändare i sådan stat, inträder den mottagande anläggningsinnehavarens an-
svarighet inte förrän substansen lastats på det transportmedel varmed det
sändes från den främmande staten.

Återkravsrätt enligt första eller andra stycket tillkommer inte den som

själv svarar för skadan enligt 20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2002:1131.

3 EGT L 185, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31999R2027), ändrad genom EGT L 140,
30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889).

SFS 2010:507

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:507

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)