SFS 2010:507 Lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)

100507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § atomansvarighetslagen

(1968:45) ska ha följande lydelse.

15 §

2

Den som nödgats utge ersättning för atomskada på grund av rådets

förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags ska-
deståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage

3,

räddningstjänstlagen (1986:1102), luftfartslagen (2010:500) eller internatio-
nellt fördrag eller lagstiftning i främmande stat inträder i den skadelidandes
rätt mot den anläggningsinnehavare som svarar för skadan enligt denna lag.
Avser ersättningen skada som omfattas av ett med stöd av 3 § tredje stycket
meddelat förordnande, har den ersättningsskyldige rätt att kräva tillbaka er-
sättningen av den anläggningsinnehavare som skulle ha svarat för skadan,
om förordnandet inte meddelats.

Har någon som har sitt huvudkontor i Sverige eller i annan konventions-

stat eller någon som är anställd hos sådan person nödgats utge ersättning för
atomskada, för vilken den skadelidande på grund av bestämmelserna i 3 §
inte är berättigad till ersättning enligt denna lag, har han eller hon rätt att krä-
va tillbaka skadeståndet av den anläggningsinnehavare som med bortseende
från nämnda bestämmelser skulle ha svarat för skadan. Därvid äger första
stycket första punkten motsvarande tillämpning. Har skadan uppkommit un-
der transport av atomsubstans till mottagare i annan stat än konventionsstat,
gäller dock den avsändande anläggningsinnehavarens ansvarighet inte läng-
re än till dess substansen lossats från det transportmedel varmed det anlände
till den staten. Har skadan uppkommit under transport av atomsubstans från
avsändare i sådan stat, inträder den mottagande anläggningsinnehavarens an-
svarighet inte förrän substansen lastats på det transportmedel varmed det
sändes från den främmande staten.

�&terkravsrätt enligt första eller andra stycket tillkommer inte den som

själv svarar för skadan enligt 20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2002:1131.

3 EGT L 185, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31999R2027), ändrad genom EGT L 140,
30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889).

SFS 2010:507

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:507

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)