SFS 2010:509 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

100509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov ska ha följande lydelse.

1 §

2

Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas

för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjö-
lagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 § luft-
fartslagen (2010:500) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om
provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av
1. en polisman,
2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken

gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, eller

3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som

avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett alko-

holutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 §
polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel.

Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas

för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat,
ska provet tas i täckt fordon eller fartyg eller inomhus i avskilt rum.

2 §

3

Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första

stycket tas på

1. förare av motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet fordon, om

inte fordonet är avsett att föras av gående,

2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg,
3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift

av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, om fartyget kan antas vara
sådant som avses i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:1009), samt

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2008:324.

3 Senaste lydelse 2010:296.

SFS 2010:509

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:509

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg

fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar
tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500).

Bestämmelserna i 1 § andra–fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning

enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära
anslutning till den plats där personen kontrolleras eller ett ingripande mot
honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan användas
utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration över-
stiger ett visst gränsvärde. Prov som enligt denna paragraf får tas på förare
av motordrivet fordon får även tas av en bilinspektör som avses i fordons-
lagen (2002:574).

Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och

bevis om utförd åtgärd utfärdas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)