SFS 2010:510 Lag om lufttransporter

100510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lufttransporter;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om lufttransporter.

2 §

Bestämmelser om ansvaret för skador som uppkommer genom luftfart

finns i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
och luftfartslagen (2010:500).

EU-rättsliga bestämmelser

3 §

Bestämmelser om lufttransporter finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om luft-

trafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och
deras bagage

2,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den

11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation
och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller
kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr
295/91

3,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den

21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygs-
operatörer

4,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den

14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla
lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen
och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför
en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

5,

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 EGT L 285, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31997R2027). Ändrad genom EGT L 140,
30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889).

3 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1 (Celex 32004R0261).

4 EUT L 138, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0785).

5 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15 (Celex 32005R2111).

SFS 2010:510

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:510

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den

5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funk-
tionshinder och personer med nedsatt rörlighet

6,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den

24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttra-
fik i gemenskapen (omarbetning)

7.

I den utsträckning en fråga regleras av dessa förordningar, tillämpas inte

svensk lag.

Bestämmelser som kompletterar förordningarna i första stycket 1–5 finns

i 12–17 §§.

Bestämmelser om Montrealkonventionen

Lufttransporter som omfattas av Montrealkonventionen

4 §

Artiklarna 1–22, artikel 23.1 första, andra och tredje meningarna, artik-

larna 25–27, artiklarna 29–49 samt artiklarna 51 och 52 i konventionen den
28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter
(Montrealkonventionen) ska gälla som lag här i landet.

De engelska, franska, arabiska, kinesiska, ryska och spanska texterna av

Montrealkonventionen har lika giltighet.

De engelska och franska texterna av konventionen samt en översättning

av den till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Lufttransporter som inte omfattas av Montrealkonventionen

5 §

För lufttransporter mot ersättning inom ett land utan mellanlandning

utanför landet och för andra lufttransporter mot ersättning som inte omfattas
av Montrealkonventionen ska konventionens bestämmelser ändå tillämpas
så som det anges i 4 §. Detta gäller även när sådana lufttransporter utförs av
ett lufttrafikföretag utan ersättning.

I fråga om jämkning av skadestånd för personskada ska 6 kap. 1 § skade-

ståndslagen (1972:207) tillämpas i stället för artikel 20 i konventionen.

I fråga om begränsning av transportörens ansvar vid transport av bagage

eller gods ska bestämmelsen i artikel 22.2 i konventionen tillämpas som om
den enbart avser incheckat bagage och bestämmelsen i artikel 22.5 som om
den avser punkterna 1–3.

Inflationsjustering

6 §

Om de beloppsgränser som gäller enligt artiklarna 21 och 22 i Montre-

alkonventionen ändras med tillämpning av artikel 24, ska de nya belopps-
gränserna vid tillämpning av 4 eller 5 § tillämpas på transportavtal som ingås
tidigast den dag då ändringen träder i kraft enligt konventionen.

Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna sådana ändringar

av beloppsgränserna.

6 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1107).

7 EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008).

background image

3

SFS 2010:510

Behörig domstol

7 §

Talan om ersättning som får föras i Sverige med stöd av artikel 33.2 i

Montrealkonventionen ska, om den inte väcks vid någon av de domstolar
som anges i artikel 33.1, väckas vid domstolen i den ort där passageraren vid
olyckstillfället hade sitt hemvist.

Försäkringsplikt

8 §

En svensk transportör ska ha en ansvarsförsäkring som täcker det an-

svar som följer av 4 eller 5 §.

Ansvarsförsäkringen ska täcka sådan förskottsbetalning som avses i arti-

kel 5 i rådets förordning (EG) nr 2027/97.

9 §

En utländsk transportör som utför lufttransport av passagerare, bagage

eller gods till eller från Sverige eller mellan orter i Sverige ska ha en an-
svarsförsäkring som täcker det ansvar som följer av 4 eller 5 §.

10 §

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de

skyldigheter som följer av 8 och 9 §§.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om försäkringsplikten enligt 8 och 9 §§.

Utländska stats- och militärtransporter

11 §

Bestämmelserna i 4–10 §§ ska inte tillämpas på transporter som om-

fattas av en främmande stats förbehåll enligt artikel 57 i Montreal-
konventionen.

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 2027/97

12 §

Bestämmelserna i artikel 3a i förordning (EG) nr 2027/97 ska tilläm-

pas även på andra lufttrafikföretag än EG-lufttrafikföretag.

Bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EG) nr 2027/97 ska tillämpas

även på andra svenska transportörer än sådana som utgör EG-lufttrafik-
företag.

Bestämmelserna i artikel 6 i förordning (EG) nr 2027/97 ska tillämpas

även på den som annat än tillfälligtvis och utan att vara ett lufttrafikföretag
säljer lufttransporter i eget namn.

13 §

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de

skyldigheter som följer av artiklarna 3a och 6 i förordning (EG) nr 2027/97.

Om dessa skyldigheter inte uppfylls ska marknadsföringslagen

(2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om mark-
nadsstörningssavgift. Information enligt artiklarna 3a och 6 nämnda förord-
ning ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknads-
föringslagen.

background image

4

SFS 2010:510

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 261/2004,
förordning (EG) nr 2111/2005 och förordning (EG) nr 1107/2006

14 §

Konsumentverket ska utöva tillsyn över

1. att lufttrafikföretag fullgör de skyldigheter som följer av förordning

(EG) nr 261/2004,

2. att lufttrafikföretag, researrangörer och biljettförsäljare fullgör de skyl-

digheter som följer av artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 2111/2005,
samt

3. att lufttrafikföretag, deras agenter och researrangörer fullgör de skyl-

digheter som följer av artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1107/2006.

15 §

Ett åläggande att lämna föreskriven information får meddelas

1. ett lufttrafikföretag som inte lämnar information enligt artikel 14 i för-

ordning (EG) nr 261/2004,

2. ett lufttrafikföretag, en researrangör eller en biljettförsäljare som inte

lämnar information till passagerare enligt artikel 11 i förordning (EG) nr
2111/2005, och

3. ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som inte lämnar in-

formation enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2006.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av

1. Konsumentombudsmannen,
2. en näringsidkare som har ingått ett avtal som rör transport med luft-

trafikföretaget, dess agent, researrangören eller biljettförsäljaren, och

3. en sammanslutning av konsumenter eller näringsidkare.
I ett sådant mål gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen

(2008:486) som är tillämpliga i mål om åläggande att lämna information en-
ligt 24 § den lagen.

16 §

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar per-

soner med funktionshinder eller nedsatt rörlighet transport i strid med artik-
larna 3 och 4 i förordningen (EG) nr 1107/2006 får åläggas att vid vite er-
bjuda transporterna i fråga.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknadsdomstolen

av Konsumentombudsmannen.

17 §

I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela föreläggande om sådant åläggande som avses i 15 §.

För ett föreläggande enligt första stycket gäller vad som sägs i 28 § mark-

nadsföringslagen (2008:486).

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 785/2004

18 §

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och luft-

fartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr
785/2004 i fråga om försäkring för skadeståndsansvar gentemot passagerare
och för bagage och gods.

Ett sådant bevis som avses i artikel 5.1 i förordningen ska ges in till

Transportstyrelsen.

background image

5

SFS 2010:510

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. Så länge konventionen den 12 oktober 1929 rörande fastställande av

vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran
(Warszawakonventionen) i dess ursprungliga lydelse är i kraft mellan Sve-
rige och någon främmande stat, ska lagen (1937:73) om befordran med luft-
fartyg gälla i stället för denna lag för sådana lufttransporter som konventio-
nen i den lydelsen är tillämplig på. Dock ska 8 och 9 §§ i deras lydelse enligt
denna lag tillämpas. Hänvisningen till transportörens ansvar ska därvid avse
transportörens ansvar enligt lagen om befordran med luftfartyg. Vidare ska
12 och 13 §§ i deras lydelse enligt denna lag tillämpas.

3. Så länge Warszawakonventionen i dess lydelse enligt protokollet den

28 september 1955 med ändring av Warszawakonventionen (Haag-
protokollet
) är i kraft mellan Sverige och någon främmande stat ska 9 kap.
luftfartslagen (1957:297) i dess lydelse närmast före lagen (1986:619) om
ändring i luftfartslagen (1957:297) gälla i stället för denna lag för sådana
lufttransporter som konventionen i den lydelsen är tillämplig på. Dock ska 8
och 9 §§ i deras lydelse enligt denna lag tillämpas. Hänvisningen till trans-
portörens ansvar ska därvid avse transportörens ansvar enligt lagen
(1937:73) om befordran med luftfartyg. Vidare ska 12 och 13 §§ i deras ly-
delse enligt denna lag tillämpas.

4. Så länge Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Montreal-

protokoll nr 4 den 25 september 1975 med ändring av Warszawakonven-
tionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet är i kraft mellan Sverige och nå-
gon främmande stat ska beträffande transport av gods 9 kap. luftfartslagen
(1957:297) i dess lydelse närmast före lagen (2002:1130) om ändring i luft-
fartslagen (1957:297) gälla i stället för denna lag för sådana lufttransporter
som konventionen i den lydelsen är tillämplig på. Dock ska 8 och 9 §§ i de-
ras lydelse enligt denna lag tillämpas. Hänvisningen till transportörens an-
svar ska därvid avse transportörens ansvar enligt 9 kap. luftfartslagen
(1957:297) i dess lydelse närmast före lagen (2002:1130) om ändring i luft-
fartslagen (1957:297).

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justiedepartementet)

background image

6

SFS 2010:510

Bilaga

8

8 De beloppsgränser som gäller enligt artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen har
ändrats med tillämpning av artikel 24 i konventionen. Ändringen trädde i kraft den 30
december 2009 och tillkännages i Svensk författningssamling med stöd av 9 kap. 4 §
luftfartslagen (1957:297).

CONVENTION FOR
THE UNIFICATION
OF CERTAIN RULES
FOR INTERNA-
TIONAL CARRIAGE
BY AIR

THE STATES PAR-
TIES TO THIS CON-
VENTION,

RECOGNIZING the
significant contribu-
tion of the Convention
for the Unification of
Certain Rules to Inter-
national Carriage by
Air signed in Warsaw
on 12 October 1929,
hereinafter referred to
as the “Warsaw Con-
vention”, and other re-
lated instruments to the
harmonization of pri-
vate international air
law;

RECOGNIZING the
need to modernize and
consolidate the War-
saw Convention and
related instruments;

RECOGNIZING the
importance of ensur-
ing protection of the in-
terests of consumers in
international carriage
by air and the need for
equitable compensa-

CONVENTION
POUR L'UNIFICA-
TION DE CERTAI-
NES RÈGLES RELA-
TIVES AU TRANS-
PORT AÉRIEN IN-
TERNATIONAL

LES ÉTATS PARTIES
À LA PRÉSENTE
CONVENTION,

RECONNAISSANT
l'importante contribu-
tion de la Convention
pour l'unification de
certaines règles relati-
ves au transport aérien
international, signée à
Varsovie le 12 octobre
1929, ci-après appelée
la “Convention de Var-
sovie” et celle d'autres
instruments connexes à
l'harmonisation du
droit aérien internatio-
nal privé,

RECONNAISSANT la
nécessité de moderni-
ser et de refondre la
Convention de Varso-
vie et les instruments
connexes,

RECONNAISSANT
l'importance d'assurer
la protection des inté-
rêts des consomma-
teurs dans le transport
aérien international et
la nécessité d'une in-

KONVENTION OM
VISSA ENHETLIGA
REGLER FÖR IN-
TERNATIONELLA
LUFTTRANSPOR-
TER

DE FÖRDRAGSSLU-
TANDE STATERNA,

SOM ERKÄNNER be-
tydelsen av konventio-
nen rörande faststäl-
lande av vissa gemen-
samma bestämmelser i
fråga om internationell
luftbefordran, under-
tecknad i Warszawa
den 12 oktober 1929,
nedan kallad ”Warsza-
wakonventionen”, och
av andra, därmed för-
knippade instrument
för harmonisering av
lagstiftningen om civil
luftfart,

SOM ERKÄNNER be-
hovet av att moderni-
sera och konsolidera
Warszawakonventio-
nen och andra till den
knutna dokument,

SOM ERKÄNNER be-
tydelsen av att skydda
konsumenternas intres-
sen i samband med in-
ternationella lufttran-
sporter och av att sörja
för rättvis ersättning

background image

7

SFS 2010:510

tion based on the prin-
ciple of restitution;

REAFFIRMING the
desirability of an or-
derly development of
international air trans-
port operations and the
smooth flow of passen-
gers, baggage and
cargo in accordance
with the principles and
objectives of the Con-
vention on Interna-
tional Civil Aviation,
done at Chicago on 7
December 1944;

CONVINCED that col-
lective State action for
further harmonization
and codification of cer-
tain rules governing in-
ternational carriage by
air through a new Con-
vention is the most ad-
equate means of
achieving an equitable
balance of interests,

HAVE AGREED AS
FOLLOWS:

CHAPTER I

GENERAL
PROVISIONS

Article 1

Scope of application

1. This Convention ap-
plies to all international
carriage of persons,
baggage or cargo per-

demnisation équitable
fondée sur le principe
de réparation,

RÉAFFIRMANT l'in-
térêt d'assurer le déve-
loppement d'une ex-
ploitation ordonnée du
transport aérien inter-
national et un achemi-
nement sans heurt des
passagers, des bagages
et des marchandises,
conformément aux
principes et aux objec-
tifs de la Convention
relative à l'aviation ci-
vile internationale faite
à Chicago le 7 décem-
bre 1944,

CONVAINCUS que
l'adoption de mesures
collectives par les États
en vue d'harmoniser
davantage et de codi-
fier certaines règles ré-
gissant le transport aé-
rien international est le
meilleur moyen de réa-
liser un équilibre équi-
table des intérêts,

SONT CONVENUS
DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 1

Champ d'application

1. La présente conven-
tion s'applique à tout
transport international
de personnes, bagages

enligt kompensations-
principen,

SOM ÅTERIGEN BE-
KRÄFTAR att det är
önskvärt med en meto-
disk utveckling av de
internationella lufttran-
sporterna och med en
störningsfri transport
av passagerare, bagage
och gods i enlighet
med principerna och
målen i den konvention
angående internatio-
nell civil luftfart som
avslutades i Chicago
den 7 december 1944,

SOM ÄR ÖVERTY-
GADE OM att det bäs-
ta sättet att uppnå en
rättvis sammanväg-
ning av alla intressen är
att ytterligare harmoni-
sera och kodifiera vissa
bestämmelser för inter-
nationella lufttranspor-
ter genom att anta en
ny konvention,

HAR KOMMIT
ÖVERENS OM FÖL-
JANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Denna konvention är
tillämplig på varje in-
ternationell transport
av personer, bagage el-

background image

8

SFS 2010:510

formed by aircraft for
reward. It applies
equally to gratuitous
carriage by aircraft per-
formed by an air trans-
port undertaking.

2. For the purposes of
this Convention, the
expression interna-
tional carriage means
any carriage in which,
according to the agree-
ment between the par-
ties, the place of depar-
ture and the place of
destination, whether or
not there be a break in
the carriage or a tran-
shipment, are situated
either within the terri-
tories of two States
Parties, or within the
territory of a single
State Party if there is
an agreed stopping
place within the terri-
tory of another State,
even if that State is not
a State Party. Carriage
between two points
within the territory of a
single State Party with-
out an agreed stop-
ping place within the
territory of another
State is not interna-
tional carriage for the
purposes of this Con-
vention.

3. Carriage to be per-
formed by several suc-
cessive carriers is
deemed, for the pur-
poses of this Conven-
tion, to be one undi-

ou marchandises, ef-
fectué par aéronef
contre rémunération.
Elle s'applique égale-
ment aux transports
gratuits effectués par
aéronef par une entre-
prise de transport aé-
rien.

2. Au sens de la pré-
sente convention, l'ex-
pression transport in-
ternational s'entend de
tout transport dans le-
quel, d'après les stipu-
lations des parties, le
point de départ et le
point de destination,
qu'il y ait ou non inter-
ruption de transport ou
transbordement, sont
situés soit sur le terri-
toire de deux États par-
ties, soit sur le terri-
toire d'un seul État par-
tie si une escale est pré-
vue sur le territoire
d'un autre État, même
si cet État n'est pas un
État partie. Le trans-
port sans une telle es-
cale entre deux points
du territoire d'un seul
État partie n'est pas
considéré comme inter-
national au sens de la
présente convention.

3. Le transport à exécu-
ter par plusieurs trans-
porteurs successifs est
censé constituer pour
l'application de la pré-
sente convention un

ler gods som utförs
med luftfartyg mot er-
sättning. Den är också
tillämplig på transpor-
ter med luftfartyg som
lufttransportföretag ut-
för utan ersättning.

2. I denna konvention
avses med ”internatio-
nell transport” varje
transport där avgångs-
och destinationsorten
enligt parternas över-
enskommelse – oav-
sett om transportav-
brott eller byte av luft-
fartyg förekommer –
ligger antingen inom
två fördragsslutande
staters territorier eller
inom en och samma
fördragsslutande stats
territorium om en över-
enskommen mellan-
landning görs inom en
annan stats territo-
rium, även om den sta-
ten inte tillträtt konven-
tionen. Transport mel-
lan två platser på en
och samma fördrags-
slutande stats territo-
rium utan överenskom-
men mellanlandning på
en annan stats territo-
rium anses inte som in-
ternationell transport
enligt denna konven-
tion.

3. I denna konvention
anses en transport som
utförs av flera transpor-
törer efter varandra
vara en enda transport,
oavsett om det slutits

background image

9

SFS 2010:510

vided carriage if it has
been regarded by the
parties as a single oper-
ation, whether it has
been agreed upon un-
der the form of a single
contract or of a series
of contracts, and it
does not lose its inter-
national character
merely because one
contract or a series of
contracts is to be per-
formed entirely within
the territory of the
same State.

4. This Convention ap-
plies also to carriage as
set out in Chapter V,
subject to the terms
contained therein.

Article 2

Carriage performed
by State and carriage
of postal items

1. This Convention ap-
plies to carriage per-
formed by the State or
by legally constituted
public bodies provided
it falls within the con-
ditions laid down in
Article 1.

2. In the carriage of
postal items, the carrier
shall be liable only to
the relevant postal ad-
ministration in accord-
ance with the rules ap-
plicable to the relation-
ship between the carri-
ers and the postal
administrations.

transport unique
lorsqu'il a été envisagé
par les parties comme
une seule opération,
qu'il ait été conclu sous
la forme d'un seul
contrat ou d'une série
de contrats, et il ne
perd pas son caractère
international par le fait
qu'un seul contrat ou
une série de contrats
doivent être exécutés
intégralement dans le
territoire d'un même
État.

4. La présente conven-
tion s'applique aussi
aux transports visés au
chapitre V, sous réser-
ve des dispositions du-
dit chapitre.

Article 2

Transport effectué
par l'État et transport
d'envois postaux

1. La présente conven-
tion s'applique aux
transports effectués par
l'État ou les autres per-
sonnes juridiques de
droit public, dans les
conditions prévues à
l'article 1.

2. Dans le transport des
envois postaux, le
transporteur n'est res-
ponsable qu'envers
l'administration pos-
tale compétente
conformément aux rè-
gles applicables dans
les rapports entre les
transporteurs et les ad-
ministrations postales.

ett eller flera avtal om
denna, förutsatt att par-
terna betraktar trans-
porten som en enda
transport; transporten
förlorar inte sin inter-
nationella karaktär en-
bart för att ett eller
flera av avtalen helt
skall fullgöras inom en
och samma stats terri-
torium.

4. Denna konvention
skall även tillämpas på
sådana transporter som
avses i kapitel V.

Artikel 2

Transporter som
utförs av en stat och
transporter av post

1. Denna konvention
skall tilllämpas på
transporter som utförs
av en stat, kommun el-
ler annat offentligt or-
gan och som uppfyller
villkoren i artikel 1.

2. Vid transport av post
är transportören ansva-
rig enbart gentemot
postbefordringsföreta-
get och i enlighet med
de regler som gäller för
förhållandet mellan
transportörer och post-
befordringsföretag.

background image

10

SFS 2010:510

3. Except as provided
in paragraph 2 of this
Article, the provisions
of this Convention
shall not apply to the
carriage of postal
items.

CHAPTER II

DOCUMENTATION
AND DUTIES OF
THE PARTIES RE-
LATING TO THE
CARRIAGE OF PAS-
SENGERS, BAG-
GAGE AND CARGO

Article 3

Passengers and
baggage

1. In respect of carriage
of passengers, an indi-
vidual or collective
document of carriage
shall be delivered con-
taining
(a) an indication of the
places of departure and
destination;
(b) if the places of de-
parture and destination
are within the territory
of a single State Party,
one or more agreed
stopping places being
within the territory of
another State, an indi-
cation of at least one
such stopping place.

2. Any other means
which preserves the in-
formation indicated in
paragraph 1 may be

3. Les dispositions de
la présente convention
autres que celles du pa-
ragraphe 2 ci-dessus ne
s'appliquent pas au
transport des envois
postaux.

CHAPITRE II

DOCUMENTS ET
OBLIGATIONS DES
PARTIES RELATIFS
AU TRANSPORT
DES PASSAGERS,
DES BAGAGES ET
DES MARCHANDI-
SES

Article 3

Passagers et bagages

1. Dans le transport des
passagers, un titre de
transport individuel ou
collectif doit être déli-
vré, contenant:

a) l'indication des
points de départ et de
destination;
b) si les points de dé-
part et de destination
sont situés sur le terri-
toire d'un même État
partie et si une ou plu-
sieurs escales sont pré-
vues sur le territoire
d'un autre État, l'indi-
cation d'une de ces es-
cales.

2. L'emploi de tout
autre moyen consta-
tant les indications qui
figurent au paragraphe

3. Med undantag för
vad som anges i punkt
2 skall konventionen
inte tillämpas på post-
transporter.

KAPITEL II

DOKUMENTATION
SAMT PARTERNAS
SKYLDIGHETER
VID TRANSPORT
AV PASSAGERARE,
BAGAGE OCH
GODS

Artikel 3

Passagerare och
bagage

1. För passage-
rartransporter skall in-
dividuella eller kollek-
tiva transporthand-
lingar tillhandahållas
som innehåller:
a) uppgift om av-
gångs- och destina-
tionsort;
b) om avgångs- och de-
stinationsorten ligger
inom samma fördrags-
slutande stats territo-
rium och en eller flera
mellanlandningar en-
ligt vad som har över-
enskommits skall ske
inom en annan stats
territorium, uppgift om
platsen för minst en så-
dan mellanlandning.

2. Någon transport-
handling behöver dock
inte tillhandahållas, om
uppgifterna som avses i

background image

11

SFS 2010:510

substituted for the de-
livery of the document
referred to in that para-
graph. If any such
other means is used,
the carrier shall offer to
deliver to the passenger
a written statement of
the information so pre-
served.

3. The carrier shall de-
liver to the passenger a
baggage identification
tag for each piece of
checked baggage.

4. The passenger shall
be given written notice
to the effect that where
this Convention is ap-
plicable it governs and
may limit the liability
of carriers in respect of
death or injury and for
destruction or loss of,
or damage to, bag-
gage, and for delay.

5. Non-compliance
with the provisions of
the foregoing para-
graphs shall not affect
the existence or the va-
lidity of the contract of
carriage, which shall,
nonetheless, be subject
to the rules of this Con-
vention including those
relating to limitation of
liability.

1 peut se substituer à la
délivrance du titre de
transport mentionné
dans ce paragraphe. Si
un tel autre moyen est
utilisé, le transporteur
offrira de délivrer au
passager un document
écrit constatant les in-
dications qui y sont
consignées.

3. Le transporteur déli-
vrera au passager une
fiche d'identification
pour chaque article de
bagage enregistré.

4. Il sera donné au pas-
sager un avis écrit indi-
quant que, lorsque la
présente convention
s'applique, elle régit la
responsabilité des
transporteurs en cas de
mort ou de lésion ainsi
qu'en cas de destruc-
tion, de perte ou d'ava-
rie des bagages, ou de
retard.

5. L'inobservation des
dispositions des para-
graphes précédents
n'affecte ni l'existence
ni la validité du contrat
de transport, qui n'en
sera pas moins soumis
aux règles de la présen-
te convention, y com-
pris celles qui portent
sur la limitation de la
responsabilité.

punkt 1 registreras på
annat sätt. I sådant fall
skall transportören er-
bjuda passageraren en
utskrift av de registre-
rade uppgifterna.

3. Transportören skall
ge passageraren ett ba-
gagekvitto för varje in-
checkad bagageenhet.

4. Passageraren skall
skriftligen upplysas om
att denna konvention,
när den är tillämplig,
reglerar och eventuellt
begränsar transportö-
rens skadeståndsan-
svar för dödsfall eller
skada, för bagage som
förstörts, förlorats el-
ler skadats och för för-
seningar.

5. Transportavtalets be-
fintlighet eller giltig-
het påverkas inte av att
de föregående punk-
terna åsidosätts; också i
sådant fall omfattas av-
talet av bestämmelser-
na i denna konvention,
inbegripet bestämmel-
serna om ansvarsbe-
gränsning.

background image

12

SFS 2010:510

Article 4

Cargo

1. In respect of the car-
riage of cargo, an air
waybill shall be deliv-
ered.

2. Any other means
which preserves a
record of the carriage
to be performed may
be substituted for the
delivery of an air way-
bill. If such other
means are used, the
carrier shall, if so re-
quested by the con-
signor, deliver to the
consignor a cargo re-
ceipt permitting identi-
fication of the consign-
ment and access to the
information contained
in the record preserved
by such other means.

Article 5

Contents of air
waybill or cargo
receipt

The air waybill or the
cargo receipt shall in-
clude:

(a) an indication of the
places of departure and
destination;
(b) if the places of de-
parture and destination
are within the territory
of a single State Party,
one or more agreed
stopping places being
within the territory of
another State, an indi-
cation of at least one

Article 4

Marchandises

1. Pour le transport de
marchandises, une let-
tre de transport aérien
est émise.

2. L'emploi de tout
autre moyen consta-
tant les indications re-
latives au transport à
exécuter peut se substi-
tuer à l'émission de la
lettre de transport aé-
rien. Si de tels autres
moyens sont utilisés, le
transporteur délivre à
l'expéditeur, à la de-
mande de ce dernier,
un récépissé de mar-
chandises permettant
l'identification de l'ex-
pédition et l'accès aux
indications enregistrées
par ces autres moyens.

Article 5

Contenu de la lettre
de transport aérien
ou du récépissé de
marchandises

La lettre de transport
aérien ou le récépissé
de marchandises
contiennent:
a) l'indication des
points de départ et de
destination;
b) si les points de dé-
part et de destination
sont situés sur le terri-
toire d'un même État
partie et qu'une ou plu-
sieurs escales sont pré-
vues sur le territoire
d'un autre État, l'indi-
cation d'une de ces es-
cales;

Artikel 4

Gods

1. För varje godstran-
sport skall en flygfrakt-
sedel tillhandahållas.

2. Någon flygfraktsedel
behöver dock inte till-
handahållas, om upp-
gifterna angående
transporten registreras
på annat sätt. I sådant
fall skall transportören
om avsändaren begär
det tillhandahålla av-
sändaren ett gods-
kvitto som gör det möj-
ligt att identifiera för-
sändelsen och ger till-
gång till de uppgifter
om transporten som re-
gistrerats.

Artikel 5

Flygfraktsedelns och
godskvittots innehåll

Flygfraktsedeln eller
godskvittot skall inne-
hålla:

a) uppgift om avgångs-
ort och destinationsort;

b) om avgångs- och de-
stinationsorten ligger
inom samma fördrags-
slutande stats territo-
rium och en eller flera
mellanlandningar en-
ligt vad som har över-
enskommits skall ske
inom en annan stats
territorium, uppgift om

background image

13

SFS 2010:510

such stopping place;
and
(c) an indication of the
weight of the consign-
ment.

Article 6

Document relating to
the nature of the
cargo

The consignor may be
required, if necessary,
to meet the formalities
of customs, police and
similar public authori-
ties to deliver a docu-
ment indicating the na-
ture of the cargo. This
provision creates for
the carrier no duty, ob-
ligation or liability re-
sulting therefrom.

Article 7

Description of air
waybill

1. The air waybill shall
be made out by the
consignor in three orig-
inal parts.

2. The first part shall
be marked “for the car-
rier”; it shall be signed
by the consignor. The
second part shall be
marked “for the con-
signee”; it shall be
signed by the con-
signor and by the car-
rier. The third part
shall be signed by the

c) la mention du poids
de l'expédition.

Article 6

Document relatif à la
nature de la
marchandise

L'expéditeur peut être
tenu pour accomplir les
formalités nécessaires
de douane, de police et
d'autres autorités publi-
ques d'émettre un do-
cument indiquant la na-
ture de la marchan-
dise. Cette disposition
ne crée pour le trans-
porteur aucun devoir,
obligation ni responsa-
bilité.

Article 7

Description de la
lettre de transport
aérien

1. La lettre de transport
aérien est établie par
l'expéditeur en trois
exemplaires originaux.

2. Le premier exem-
plaire porte la mention
“pour le transporteur”;
il est signé par l'expédi-
teur. Le deuxième
exemplaire porte la
mention “pour le desti-
nataire”; il est signé par
l'expéditeur et le trans-
porteur. Le troisième
exemplaire est signé

platsen för minst en så-
dan mellanlandning;
c) uppgift om försän-
delsens vikt.

Artikel 6

Handling med
uppgifter om godsets
art

Om det behövs för att
skyldigheter enligt tull-
lens, polisens eller nå-
gon annan myndighets
föreskrifter skall kunna
fullgöras, får det begä-
ras av avsändaren att
denne skall tillhanda-
hålla en skriftlig hand-
ling med upplysningar
om godsets art. Denna
bestämmelse medför
inte någon skyldighet
eller något skade-
ståndsansvar för trans-
portören.

Artikel 7

Beskrivning av
flygfraktsedeln

1. Flygfraktsedeln skall
upprättas av avsända-
ren i tre originalexem-
plar.

2. Det första exempla-
ret skall förses med be-
teckningen ”för trans-
portören” och under-
tecknas av avsändaren.
Det andra exemplaret
skall förses med be-
teckningen ”för motta-
garen” och underteck-
nas av avsändaren och
transportören. Det

background image

14

SFS 2010:510

carrier who shall hand
it to the consignor after
the cargo has been ac-
cepted.

3. The signature of the
carrier and that of the
consignor may be
printed or stamped.

4. If, at the request of
the consignor, the car-
rier makes out the air
waybill, the carrier
shall be deemed, sub-
ject to proof to the con-
trary, to have done so
on behalf of the con-
signor.

Article 8

Documentation for
multiple packages

When there is more
than one package:
(a) the carrier of cargo
has the right to require
the consignor to make
out separate air way-
bills;

(b) the consignor has
the right to require the
carrier to deliver sepa-
rate cargo receipts
when the other means
referred to in paragraph
2 of Article 4 are used.

par le transporteur et
remis par lui à l'expédi-
teur après acceptation
de la marchandise.

3. La signature du
transporteur et celle de
l'expéditeur peuvent
être imprimées ou rem-
placées par un timbre.

4. Si, à la demande de
l'expéditeur, le trans-
porteur établit la lettre
de transport aérien, ce
dernier est considéré,
jusqu'à preuve du
contraire, comme agis-
sant au nom de l'expé-
diteur.

Article 8

Documents relatifs à
plusieurs colis

Lorsqu'il y a plusieurs
colis:
a) le transporteur de
marchandises a le droit
de demander à l'expé-
diteur l'établissement
de lettres de transport
aérien distinctes;
b) l'expéditeur a le
droit de demander au
transporteur la remise
de récépissés de mar-
chandises distincts,
lorsque les autres
moyens visés au para-
graphe 2 de l'article 4
sont utilisés.

tredje exemplaret skall
undertecknas av trans-
portören och överläm-
nas till avsändaren när
godset har tagits emot.

3. Avsändarens och
transportörens under-
skrifter får vara tryckta
eller stämplade.

4. Om inte annat visas,
skall transportören an-
ses ha handlat på av-
sändarens uppdrag om
transportören upprättat
flygfraktsedeln på den-
nes begäran.

Artikel 8

Transporthandling
för flera godsenheter

När transporten avser
flera godsenheter
a) har transportören rätt
att begära att avsända-
ren upprättar separata
flygfraktsedlar;

b) har avsändaren rätt
att begära att transpor-
tören lämnar över sepa-
rata godskvitton, om
uppgifterna i enlighet
med artikel 4, andra
stycket, registrerats på
annat sätt.

background image

15

SFS 2010:510

Article 9

Non-compliance with
documentary
requirements

Non-compliance with
the provisions of Arti-
cles 4 to 8 shall not af-
fect the existence or the
validity of the contract
of carriage, which
shall, nonetheless, be
subject to the rules of
this Convention includ-
ing those relating to
limitation of liability.

Article 10

Responsibility for
particulars of
documentation

1. The consignor is re-
sponsible for the cor-
rectness of the particu-
lars and statements re-
lating to the cargo in-
serted by it or on its
behalf in the air way-
bill or furnished by it
or on its behalf to the
carrier for insertion in
the cargo receipt or for
insertion in the record
preserved by the other
means referred to in
paragraph 2 of Article
4. The foregoing shall
also apply where the
person acting on behalf
of the consignor is also
the agent of the car-
rier.

Article 9

Inobservation des
dispositions relatives
aux documents
obligatoires

L'inobservation des
dispositions des arti-
cles 4 à 8 n'affecte ni
l'existence ni la validité
du contrat de trans-
port, qui n'en sera pas
moins soumis aux rè-
gles de la présente
convention, y compris
celles qui portent sur la
limitation de responsa-
bilité.

Article 10

Responsabilité pour
les indications portées
dans les documents

1. L'expéditeur est res-
ponsable de l'exacti-
tude des indications et
déclarations concer-
nant la marchandise
inscrites par lui ou en
son nom dans la lettre
de transport aérien,
ainsi que de celles
fournies et faites par lui
ou en son nom au
transporteur en vue
d'être insérées dans le
récépissé de marchan-
dises ou pour insertion
dans les données enre-
gistrées par les autres
moyens prévus au pa-
ragraphe 2 de l'article
4. Ces dispositions
s'appliquent aussi au
cas où la personne
agissant au nom de
l'expéditeur est égale-
ment l'agent du trans-
porteur.

Artikel 9

Bristfälliga
handlingar

Transportavtalets be-
fintlighet eller giltig-
het påverkas inte av att
artiklarna 4–8 åsido-
sätts, och avtalet om-
fattas även i sådant fall
av bestämmelserna i
denna konvention, in-
begripet bestämmelser-
na om ansvarsbegräns-
ning.

Artikel 10

Ansvar för
uppgifterna i
handlingarna

1. Avsändaren ansvarar
för riktigheten hos upp-
gifter och upplys-
ningar om godset som
denne eller någon som
har handlat på dennes
uppdrag har lämnat på
flygfraktsedeln eller på
godskvittot eller regist-
rerat på annat sätt i en-
lighet med artikel 4.2.
Detta gäller också, om
den som handlar på av-
sändarens uppdrag
samtidigt är ombud för
transportören.

background image

16

SFS 2010:510

2. The consignor shall
indemnify the carrier
against all damage suf-
fered by it, or by any
other person to whom
the carrier is liable, by
reason of the irregula-
rity, incorrectness or
incompleteness of the
particulars and state-
ments furnished by the
consignor or on its be-
half.

3. Subject to the provi-
sions of paragraphs 1
and 2 of this Article,
the carrier shall indem-
nify the consignor
against all damage suf-
fered by it, or by any
other person to whom
the consignor is liable,
by reason of the irregu-
larity, incorrectness or
incompleteness of the
particulars and state-
ments inserted by the
carrier or on its behalf
in the cargo receipt or
in the record preserved
by the other means re-
ferred to in paragraph 2
of Article 4.

Article 11

Evidentiary value of
documentation

1. The air waybill or
the cargo receipt is
prima facie evidence of
the conclusion of the
contract, of the accept-
ance of the cargo and
of the conditions of

2. L'expéditeur assume
la responsabilité de
tout dommage subi par
le transporteur ou par
toute autre personne à
l'égard de laquelle la
responsabilité du trans-
porteur est engagée, en
raison d'indications et
de déclarations irrégu-
lières, inexactes ou in-
complètes fournies et
faites par lui ou en son
nom.

3. Sous réserve des dis-
positions des paragra-
phes 1 et 2 du présent
article, le transporteur
assume la responsabili-
té de tout dommage
subi par l'expéditeur ou
par toute autre per-
sonne à l'égard de la-
quelle la responsabilité
de l'expéditeur est en-
gagée, en raison d'indi-
cations et de déclara-
tions irrégulières,
inexactes ou incomplè-
tes insérées par lui ou
en son nom dans le ré-
cépissé de marchandi-
ses ou dans les données
enregistrées par les
autres moyens prévus
au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 4.

Article 11

Valeur probante des
documents

1. La lettre de transport
aérien et le récépissé de
marchandises font foi,
jusqu'à preuve du
contraire, de la conclu-
sion du contrat, de la
réception de la mar-

2. Avsändaren skall er-
sätta transportören för
de skador som trans-
portören eller någon
som transportören an-
svarar för orsakats på
grund av att de uppgif-
ter eller upplysningar
som har lämnats av av-
sändaren eller på den-
nes uppdrag är oriktiga
eller ofullständiga.

3. Om inte annat följer
av punkterna 1 och 2
skall transportören er-
sätta avsändaren för de
skador som avsända-
ren eller någon som av-
sändaren ansvarar för
lidit på grund av att de
uppgifter eller upplys-
ningar som lämnats av
transportören eller på
dennes uppdrag och
förts in på godskvittot
eller registrerats på an-
nat sätt i enlighet med
artikel 4.2, är oriktiga
eller ofullständiga.

Artikel 11

Handlingarnas
bevisvärde

1. Flygfraktsedeln el-
ler godskvittot skall,
om inte annat visas, an-
ses styrka att ett trans-
portavtal ingåtts, att
godset accepterats samt
att de villkor som

background image

17

SFS 2010:510

carriage mentioned
therein.

2. Any statements in
the air waybill or the
cargo receipt relating
to the weight, dimen-
sions and packing of
the cargo, as well as
those relating to the
number of packages,
are prima facie evi-
dence of the facts
stated; those relating to
the quantity, volume
and condition of the
cargo do not constitute
evidence against the
carrier except so far as
they both have been,
and are stated in the air
waybill or the cargo re-
ceipt to have been,
checked by it in the
presence of the con-
signor, or relate to the
apparent condition of
the cargo.

Article 12

Right of disposition of
cargo

1. Subject to its liabil-
ity to carry out all its
obligations under the
contract of carriage, the
consignor has the right
to dispose of the cargo
by withdrawing it at
the airport of departure
or destination, or by
stopping it in the
course of the journey
on any landing, or by
calling for it to be de-
livered at the place of
destination or in the
course of the journey to

chandise et des condi-
tions du transport qui y
figurent.

2. Les énonciations de
la lettre de transport aé-
rien et du récépissé de
marchandises, relati-
ves au poids, aux di-
mensions et à l'embal-
lage de la marchandise
ainsi qu'au nombre des
colis, font foi jusqu'à
preuve du contraire;
celles relatives à la
quantité, au volume
et à l'état de la mar-
chandise ne font
preuve contre le trans-
porteur que si la vérifi-
cation en a été faite par
lui en présence de l'ex-
péditeur, et constatée
sur la lettre de transport
aérien, ou s'il s'agit
d'énonciations relati-
ves à l'état apparent de
la marchandise.

Article 12

Droit de disposer de
la marchandise

1. L'expéditeur a le
droit, à la condition
d'exécuter toutes les
obligations résultant du
contrat de transport, de
disposer de la mar-
chandise, soit en la re-
tirant à l'aéroport de
départ ou de destina-
tion, soit en l'arrêtant
en cours de route lors
d'un atterrissage, soit
en la faisant livrer au
lieu de destination ou
en cours de route à une
personne autre que le

anges på flygfraktse-
deln eller godskvittot
har godtagits.

2. Om inte annat visas,
skall uppgifterna på
flygfraktsedeln eller
godskvittot om god-
sets vikt, mått eller för-
packning eller om anta-
let godsenheter anses
styrkta; uppgifterna på
flygfraktsedeln eller
godskvittot om god-
sets mängd, volym el-
ler skick skall anses ha
bevisvärde endast un-
der förutsättning att
transportören i avsän-
darens närvaro har
kontrollerat dem och
på flygfraktsedeln el-
ler godskvittot intygat
detta, eller om uppgif-
terna avser godsets
synliga skick.

Artikel 12

Rätt att förfoga över
godset

1. Utan att det påverkar
avsändarens skyldighe-
ter enligt transportavta-
let, har denne rätt att
förfoga över godset ge-
nom att återta det på
avgångs- eller destina-
tionsflygplatsen eller
stoppa det vid landning
under resan eller be-
stämma att godset på
destinationsorten eller
under resan skall av-
lämnas till någon an-
nan än den som ur-
sprungligen har an-

background image

18

SFS 2010:510

a person other than the
consignee originally
designated, or by re-
quiring it to be returned
to the airport of depar-
ture. The consignor
must not exercise this
right of disposition in
such a way as to preju-
dice the carrier or other
consignors and must
reimburse any ex-
penses occasioned by
the exercise of this
right.

2. If it is impossible to
carry out the instruc-
tions of the consignor,
the carrier must so in-
form the consignor
forthwith.

3. If the carrier carries
out the instructions of
the consignor for the
disposition of the cargo
without requiring the
production of the part
of the air waybill or the
cargo receipt delivered
to the latter, the carrier
will be liable, without
prejudice to its right of
recovery from the con-
signor, for any damage
which may be caused
thereby to any person
who is lawfully in pos-
session of that part of
the air waybill or the
cargo receipt.

4. The right conferred
on the consignor ceases
at the moment when
that of the consignee
begins in accordance
with Article 13. Never-

destinataire initiale-
ment désigné, soit en
demandant son retour à
l'aéroport de départ,
pour autant que l'exer-
cice de ce droit ne
porte préjudice ni au
transporteur, ni aux
autres expéditeurs et
avec l'obligation de
rembourser les frais qui
en résultent.

2. Dans le cas où l'exé-
cution des instructions
de l'expéditeur est im-
possible, le transpor-
teur doit l'en aviser im-
médiatement.

3. Si le transporteur
exécute les instruc-
tions de disposition de
l'expéditeur, sans exi-
ger la production de
l'exemplaire de la lettre
de transport aérien ou
du récépissé de la mar-
chandise délivré à ce-
lui-ci, il sera responsa-
ble, sauf son recours
contre l'expéditeur, du
préjudice qui pourra
être causé par ce fait à
celui qui est régulière-
ment en possession de
la lettre de transport aé-
rien ou du récépissé de
la marchandise.

4. Le droit de l'expédi-
teur cesse au moment
où celui du destina-
taire commence,
conformément à l'arti-
cle 13. Toutefois, si le

getts som mottagare el-
ler begära att det skall
skickas tillbaka till av-
gångsflygplatsen. Av-
sändaren får dock inte
utöva sin rätt att förfo-
ga över godset på ett
sådant sätt att det med-
för skada för transpor-
tören eller för någon
annan avsändare, och
avsändaren måste er-
sätta de extra kostnader
som uppkommer ge-
nom utövandet av
denna rätt.

2. Om avsändarens an-
visningar inte kan
verkställas, skall trans-
portören omedelbart
underrätta avsändaren
om detta.

3. Om transportören
följer avsändarens an-
visningar utan att begä-
ra att dennes exemplar
av flygfraktsedeln el-
ler godskvittot skall vi-
sas upp, ansvarar trans-
portören med bibehål-
len regressrätt mot av-
sändaren för de skador
som därigenom uppstår
för den rättmätige inne-
havaren av nämnda ex-
emplar.

4. Avsändarens rätt
upphör när mottaga-
rens rätt inträder i en-
lighet med artikel 13.
Om mottagaren vägrar
att ta emot godset eller

background image

19

SFS 2010:510

theless, if the con-
signee declines to ac-
cept the cargo, or can-
not be communicated
with, the consignor
resumes its right of dis-
position.

Article 13

Delivery of the cargo

1. Except when the
consignor has exer-
cised its right under
Article 12, the con-
signee is entitled, on
arrival of the cargo at
the place of destina-
tion, to require the car-
rier to deliver the cargo
to it, on payment of the
charges due and on
complying with the
conditions of carriage.

2. Unless it is other-
wise agreed, it is the
duty of the carrier to
give notice to the con-
signee as soon as the
cargo arrives.

3. If the carrier admits
the loss of the cargo, or
if the cargo has not ar-
rived at the expiration
of seven days after the
date on which it ought
to have arrived, the
consignee is entitled to
enforce against the car-
rier the rights which
flow from the contract
of carriage.

destinataire refuse la
marchandise, ou s'il ne
peut être joint, l'expé-
diteur reprend son droit
de disposition.

Article 13

Livraison de la
marchandise

1. Sauf lorsque l'expé-
diteur a exercé le droit
qu'il tient de l'article
12, le destinataire a le
droit, dès l'arrivée de la
marchandise au point
de destination, de de-
mander au transpor-
teur de lui livrer la
marchandise contre le
paiement du montant
des créances et contre
l'exécution des condi-
tions de transport.

2. Sauf stipulation
contraire, le transpor-
teur doit aviser le desti-
nataire dès l'arrivée de
la marchandise.

3. Si la perte de la mar-
chandise est reconnue
par le transporteur ou
si, à l'expiration d'un
délai de sept jours
après qu'elle aurait dû
arriver, la marchandise
n'est pas arrivée, le
destinataire est autorisé
à faire valoir vis-à-vis
du transporteur les
droits résultant du
contrat de transport.

om denne inte är an-
träffbar, får dock av-
sändaren åter rätt att
förfoga över godset.

Artikel 13

Avlämnande av gods

1. Utom i de fall då av-
sändaren har utövat sin
rätt enligt artikel 12,
har mottagaren rätt att
begära att få ut godset
av transportören när
detta har kommit fram
till destinationsorten,
förutsatt att mottaga-
ren betalar vad trans-
portören har rätt att for-
dra samt uppfyller
transportvillkoren.

2. Om inte annat har
avtalats, skall transpor-
tören genast underrätta
mottagaren när godset
har kommit fram.

3. Om transportören er-
känner att godset har
förlorats, eller om god-
set inte har kommit
fram inom sju dagar ef-
ter den dag då det
borde ha anlänt, får
mottagaren göra sina
rättigheter enligt trans-
portavtalet gällande
mot transportören.

background image

20

SFS 2010:510

Article 14

Enforcement of the
rights of consignor
and consignee

The consignor and the
consignee can respec-
tively enforce all the
rights given to them by
Articles 12 and 13,
each in its own name,
whether it is acting in
its own interest or in
the interests of another,
provided that it carries
out the obligations im-
posed by the contract
of carriage.

Article 15

Relations of
consignor and
consignee or mutual
relations of third
parties

1. Articles 12, 13 and
14 do not affect either
the relations of the con-
signor and the con-
signee with each other
or the mutual relations
of third parties, whose
rights are derived ei-
ther from the consignor
or from the consignee.

2. The provisions of
Articles 12, 13 and 14
can only be varied by
express provision in
the air waybill or the
cargo receipt.

Article 14

Possibilité de faire
valoir les droits de
l'expéditeur et du
destinataire

L'expéditeur et le desti-
nataire peuvent faire
valoir tous les droits
qui leur sont respecti-
vement conférés par les
articles 12 et 13, cha-
cun en son nom propre,
qu'il agisse dans son
propre intérêt ou dans
l'intérêt d'autrui, à
condition d'exécuter les
obligations que le
contrat de transport im-
pose.

Article 15

Rapports entre
l'expéditeur et le
destinataire ou
rapports entre les
tierces parties

1. Les articles 12, 13 et
14 ne portent préjudice
ni aux rapports entre
l'expéditeur et le desti-
nataire, ni aux rapports
mutuels des tierces par-
ties dont les droits pro-
viennent de l'expédi-
teur ou du destinataire.

2. Toute clause déro-
geant aux dispositions
des articles 12, 13 et 14
doit être inscrite dans
la lettre de transport aé-
rien ou dans le récépis-
sé de marchandises.

Artikel 14

Avsändarens och
mottagarens
utövande av sina
rättigheter

Såväl avsändaren som
mottagaren får göra
gällande sina rättighe-
ter enligt artiklarna 12
och 13 i eget namn, un-
der förutsättning att de
uppfyller sina förplik-
telser enligt transport-
avtalet, oavsett om de
handlar för egen räk-
ning eller på någon an-
nans uppdrag.

Artikel 15

Förhållandet mellan
avsändare och
mottagare och
gentemot tredje män

1. Artiklarna 12–14 in-
verkar varken på av-
sändarens eller motta-
garens inbördes förhål-
lande eller det inbördes
förhållandet mellan
tredje män vars rätt
härleder sig från avsän-
daren eller mottagaren.

2. Avvikelser från be-
stämmelserna i artik-
larna 12–14 gäller en-
dast om de uttryckligen
är införda på flygfrakt-
sedeln eller godskvit-
tot.

background image

21

SFS 2010:510

Article 16

Formalities of
customs, police or
other public
authorities

1. The consignor must
furnish such informa-
tion and such docu-
ments as are necessary
to meet the formalities
of customs, police and
any other public au-
thorities before the
cargo can be delivered
to the consignee. The
consignor is liable to
the carrier for any dam-
age occasioned by the
absence, insufficiency
or irregularity of any
such information or
documents, unless the
damage is due to the
fault of the carrier, its
servants or agents.

2. The carrier is under
no obligation to en-
quire into the correct-
ness or sufficiency of
such information or
documents

Article 16

Formalités de
douane, de police ou
d'autres autorités
publiques

1. L'expéditeur est tenu
de fournir les rensei-
gnements et les docu-
ments qui, avant la re-
mise de la marchandise
au destinataire, sont
nécessaires à l'accom-
plissement des formali-
tés de douane, de po-
lice ou d'autres autori-
tés publiques. L'expé-
diteur est responsable
envers le transporteur
de tous dommages qui
pourraient résulter de
l'absence, de l'insuffi-
sance ou de l'irrégulari-
té de ces renseigne-
ments et pièces, sauf le
cas de faute de la part
du transporteur ou de
ses préposés ou manda-
taires.

2. Le transporteur n'est
pas tenu d'examiner si
ces renseignements et
documents sont exacts
ou suffisants.

Artikel 16

Skyldigheter enligt
tullens,
ordningsmaktens och
andra myndigheters
föreskrifter

1. Avsändaren skall
lämna de upplysningar
och skriftliga hand-
lingar som behövs för
att uppfylla tullens, po-
lisens och andra myn-
digheters formföre-
skrifter innan godset
får lämnas till mottaga-
ren. Avsändaren skall
ersätta transportören
för den skada som upp-
står för transportören
på grund av att sådana
upplysningar eller
handlingar saknas eller
är ofullständiga eller
oriktiga, om inte trans-
portören eller någon av
transportörens anställ-
da eller uppdragsta-
gare har orsakat skadan
genom fel eller försum-
melse.

2. Transportören är inte
skyldig att undersöka
upplysningarnas eller
handlingarnas riktig-
het eller fullständighet.

background image

22

SFS 2010:510

CHAPTER III

LIABILITY OF THE
CARRIER AND EX-
TENT OF COMPEN-
SATION FOR DAM-
AGE

Article 17

Death and injury of
passengers – damage
to baggage

1. The carrier is liable
for damage sustained
in case of death or bod-
ily injury of a passen-
ger upon condition
only that the accident
which caused the death
or injury took place on
board the aircraft or in
the course of any of the
operations of embark-
ing or disembarking.

2. The carrier is liable
for damage sustained
in case of destruction
or loss of, or of damage
to, checked baggage
upon condition only
that the event which
caused the destruction,
loss or damage took
place on board the air-
craft or during any pe-
riod within which the
checked baggage was
in the charge of the car-
rier. However, the car-
rier is not liable if and
to the extent that the
damage resulted from
the inherent defect,
quality or vice of the
baggage. In the case of
unchecked baggage, in-

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ
DU TRANSPOR-
TEUR ET ÉTENDUE
DE L'INDEMNISA-
TION DU PRÉJUDI-
CE

Article 17

Mort ou lésion subie
par le passager –
Dommage causé aux
bagages

1. Le transporteur est
responsable du préjudi-
ce survenu en cas de
mort ou de lésion cor-
porelle subie par un
passager, par cela seul
que l'accident qui a
causé la mort ou la lé-
sion s'est produit à bord
de l'aéronef ou au cours
de toutes opérations
d'embarquement ou de
débarquement.

2. Le transporteur est
responsable du dom-
mage survenu en cas de
destruction, perte ou
avarie de bagages enre-
gistrés, par cela seul
que le fait qui a causé
la destruction, la perte
ou l'avarie s'est produit
à bord de l'aéronef ou
au cours de toute pério-
de durant laquelle le
transporteur avait la
garde des bagages en-
registrés. Toutefois, le
transporteur n'est pas
responsable si et dans
la mesure où le dom-
mage résulte de la na-
ture ou du vice propre
des bagages. Dans le
cas des bagages non

KAPITEL III

FRAKTFÖRARENS
SKADESTÅNDSAN-
SVAR OCH ERSÄTT-
NINGENS OMFATT-
NING

Artikel 17

Passagerares dödsfall
eller skada – Skada
på bagage

1. Transportören an-
svarar för dödsfall eller
kroppsskada som tillfo-
gats passagerare under
förutsättning att den
skadebringande hän-
delsen inträffat ombord
på luftfartyget eller vid
ombordstigningen el-
ler avstigningen.

2. Transportören an-
svarar om incheckat
bagage förstörts, förlo-
rats eller skadats under
förutsättning att den
skadebringande hän-
delsen inträffat ombord
på luftfartyget eller un-
der den tid då bagaget
var i transportörens
vård. Transportören an-
svarar dock inte i den
mån skadan orsakas av
bagagets egenskaper
eller av en inneboende
defekt eller svaghet hos
det. När det gäller
handbagage, inbegri-
pet personliga tillhörig-
heter, ansvarar trans-
portören för skador,
om transportören eller

background image

23

SFS 2010:510

cluding personal items,
the carrier is liable if
the damage resulted
from its fault or that of
its servants or agents.

3. If the carrier admits
the loss of the checked
baggage, or if the
checked baggage has
not arrived at the expi-
ration of 21 days after
the date on which it
ought to have arrived,
the passenger is entit-
led to enforce against
the carrier the rights
which flow from the
contract of carriage.

4. Unless otherwise
specified, in this Con-
vention the term “bag-
gage” means both
checked baggage and
unchecked baggage.

Article 18

Damage to cargo

1. The carrier is liable
for damage sustained
in the event of the de-
struction or loss of, or
damage to, cargo upon
condition only that the
event which caused the
damage so sustained
took place during the
carriage by air.

2. However, the carrier
is not liable if and to

enregistrés, notam-
ment des effets person-
nels, le transporteur est
responsable si le dom-
mage résulte de sa
faute ou de celle de ses
préposés ou mandatai-
res.

3. Si le transporteur ad-
met la perte des baga-
ges enregistrés ou si les
bagages enregistrés ne
sont pas arrivés à desti-
nation dans les vingt et
un jours qui suivent la
date à laquelle ils
auraient dû arriver, le
passager est autorisé à
faire valoir contre le
transporteur les droits
qui découlent du
contrat de transport.

4. Sous réserve de dis-
positions contraires,
dans la présente
convention le terme
“bagages” désigne les
bagages enregistrés
aussi bien que les baga-
ges non enregistrés.

Article 18

Dommage causé à la
marchandise

1. Le transporteur est
responsable du dom-
mage survenu en cas de
destruction, perte ou
avarie de la marchan-
dise par cela seul que le
fait qui a causé le dom-
mage s'est produit pen-
dant le transport aérien.

2. Toutefois, le trans-
porteur n'est pas res-

dennes anställda eller
uppdragstagare har or-
sakat skadan genom fel
eller försummelse.

3. Om transportören er-
känner att incheckat
bagage har förlorats el-
ler om det incheckade
bagaget inte har kom-
mit fram inom tjugoen
dagar efter den dag då
det skulle ha anlänt,
har passageraren rätt
att göra sina rättigheter
enligt transportavtalet
gällande mot transpor-
tören.

4. Om inget annat
anges, avses i denna
konvention med ”ba-
gage” både incheckat
bagage och handba-
gage.

Artikel 18

Skada på gods

1. Transportören an-
svarar om gods för-
störts, förlorats eller
skadats under förutsätt-
ning att den skade-
bringande händelsen
inträffat under lufttran-
sporten.

2. Transportören an-
svarar dock inte i den

background image

24

SFS 2010:510

the extent it proves that
the destruction, or loss
of, or damage to, the
cargo resulted from
one or more of the fol-
lowing:

(a) inherent defect,
quality or vice of that
cargo;

(b) defective packing
of that cargo performed
by a person other than
the carrier or its serv-
ants or agents;

(c) an act of war or an
armed conflict;
(d) an act of public au-
thority carried out in
connection with the en-
try, exit or transit of the
cargo.

3. The carriage by air
within the meaning of
paragraph 1 of this Ar-
ticle comprises the pe-
riod during which the
cargo is in the charge
of the carrier.

4. The period of the
carriage by air does not
extend to any carriage
by land, by sea or by
inland waterway per-
formed outside an air-
port. If, however, such
carriage takes place in
the performance of a
contract for carriage by
air, for the purpose of
loading, delivery or
transhipment, any dam-
age is presumed, sub-

ponsable s'il établit, et
dans la mesure où il
établit, que la destruc-
tion, la perte ou l'avarie
de la marchandise ré-
sulte de l'un ou de plu-
sieurs des faits sui-
vants:
a) la nature ou le vice
propre de la marchan-
dise;

b) l'emballage défec-
tueux de la marchan-
dise par une personne
autre que le transpor-
teur ou ses préposés ou
mandataires;

c) un fait de guerre ou
un conflit armé;
d) un acte de l'autorité
publique accompli en
relation avec l'entrée,
la sortie ou le transit de
la marchandise.

3. Le transport aérien,
au sens du paragraphe
1 du présent article,
comprend la période
pendant laquelle la
marchandise se trouve
sous la garde du trans-
porteur.

4. La période du trans-
port aérien ne couvre
aucun transport terres-
tre, maritime ou par
voie d'eau intérieure ef-
fectué en dehors d'un
aéroport. Toutefois,
lorsqu'un tel transport
est effectué dans l'exé-
cution du contrat de
transport aérien en vue
du chargement, de la li-
vraison ou du transbor-
dement, tout dommage

mån skadan enligt vad
transportören visar or-
sakats av:

a) godsets egenskaper
eller av en inneboende
defekt eller svaghet hos
det;
b) bristfällig förpack-
ning av godset som har
utförts av någon annan
än transportören eller
transportörens anställ-
da eller uppdragsta-
gare;
c) krigshandling eller
väpnad konflikt; eller
d) myndighetsutöv-
ning i samband med att
godset förs in i eller ut
ur en stat eller transite-
ras.

3. Med ”lufttransport” i
första stycket avses den
tid under vilken godset
är i transportörens
vård.

4. Lufttransporten om-
fattar dock inte sådana
transporter till lands,
till sjöss eller på en inre
vattenväg som sker ut-
anför en flygplats. När
en sådan transport ut-
förs för lastning, av-
lämnande eller omlast-
ning på grund av trans-
portavtalet, skall dock
varje skada anses ha
uppkommit till följd av
en händelse under luft-

background image

25

SFS 2010:510

ject to proof to the con-
trary, to have been the
result of an event
which took place dur-
ing the carriage by air.
If a carrier, without the
consent of the con-
signor, substitutes car-
riage by another mode
of transport for the
whole or part of a car-
riage intended by the
agreement between the
parties to be carriage
by air, such carriage by
another mode of trans-
port is deemed to be
within the period of
carriage by air.

Article 19

Delay

The carrier is liable for
damage occasioned by
delay in the carriage by
air of passengers, bag-
gage or cargo. Never-
theless, the carrier shall
not be liable for dam-
age occasioned by de-
lay if it proves that it
and its servants and
agents took all meas-
ures that could reason-
ably be required to
avoid the damage or
that it was impossible
for it or them to take
such measures.

Article 20

Exoneration

If the carrier proves
that the damage was

est présumé, sauf
preuve du contraire, ré-
sulter d'un fait survenu
pendant le transport aé-
rien. Si, sans le consen-
tement de l'expéditeur,
le transporteur rem-
place en totalité ou en
partie le transport
convenu dans l'entente
conclue entre les par-
ties comme étant le
transport par voie aé-
rienne, par un autre
mode de transport, ce
transport par un autre
mode sera considéré
comme faisant partie
de la période du trans-
port aérien.

Article 19

Retard

Le transporteur est res-
ponsable du dommage
résultant d'un retard
dans le transport aé-
rien de passagers, de
bagages ou de mar-
chandises. Cependant,
le transporteur n'est pas
responsable du dom-
mage causé par un re-
tard s'il prouve que lui,
ses préposés et manda-
taires ont pris toutes les
mesures qui pouvaient
raisonnablement s'im-
poser pour éviter le
dommage, ou qu'il leur
était impossible de les
prendre.

Article 20

Exonération

Dans le cas où il fait la
preuve que la négligen-

transporten, om inte
annat visas. Om trans-
portören utan avsända-
rens samtycke ersätter
hela eller delar av en
transport som enligt
avtalet mellan parterna
skall ske i form av en
lufttransport med ett
annat transportslag,
skall lufttransporten
anses omfatta även
denna del av transpor-
ten.

Artikel 19

Försening

Transportören ansva-
rar för skador till följd
av försening vid luft-
transporter av passage-
rare, bagage och gods.
Transportören ansva-
rar dock inte för sådana
skador om transportö-
ren visar att denne och
dennes anställda eller
uppdragstagare har
vidtagit alla de åtgärder
som rimligen kan begä-
ras för att undvika ska-
dorna eller att det var
omöjligt att vidta såda-
na åtgärder.

Artikel 20

Jämkning

Om transportören vi-
sar att en skada orsa-

background image

26

SFS 2010:510

caused or contributed
to by the negligence or
other wrongful act or
omission of the person
claiming compensa-
tion, or the person from
whom he or she derives
his or her rights, the
carrier shall be wholly
or partly exonerated
from its liability to the
claimant to the extent
that such negligence or
wrongful act or omis-
sion caused or contrib-
uted to the damage.
When by reason of
death or injury of a
passenger compensa-
tion is claimed by a
person other than the
passenger, the carrier
shall likewise be
wholly or partly exon-
erated from its liability
to the extent that it
proves that the damage
was caused or contrib-
uted to by the negli-
gence or other wrong-
ful act or omission of
that passenger. This
Article applies to all
the liability provisions
in this Convention, in-
cluding paragraph 1 of
Article 21.

Article 21

Compensation in case
of death or injury of
passengers

1. For damages arising
under paragraph 1 of
Article 17 not exceed-
ing 100 000 Special

ce ou un autre acte ou
omission préjudiciable
de la personne qui de-
mande réparation ou de
la personne dont elle
tient ses droits a causé
le dommage ou y a
contribué, le transpor-
teur est exonéré en tout
ou en partie de sa res-
ponsabilité à l'égard de
cette personne, dans la
mesure où cette négli-
gence ou cet autre acte
ou omission préjudicia-
ble a causé le dom-
mage ou y a contribué.
Lorsqu'une demande
en réparation est intro-
duite par une personne
autre que le passager,
en raison de la mort ou
d'une lésion subie par
ce dernier, le transpor-
teur est également exo-
néré en tout ou en par-
tie de sa responsabilité
dans la mesure où il
prouve que la négligen-
ce ou un autre acte ou
omission préjudiciable
de ce passager a causé
le dommage ou y a
contribué. Le présent
article s'applique à tou-
tes les dispositions de
la convention en matiè-
re de responsabilité, y
compris le paragraphe
1 de l'article 21.

Article 21

Indemnisation en cas
de mort ou de lésion
subie par le passager

1. Pour les dommages
visés au paragraphe 1
de l'article 17 et ne dé-
passant pas 100 000

kats helt eller delvis av
vårdslöshet eller under-
låtenhet eller annan
oriktig handling av den
som begär ersättning
eller av någon från vil-
ken den som begär er-
sättning härleder sin
rätt, skall transportö-
ren helt eller delvis
vara befriad från ska-
deståndsansvar gente-
mot den som begär er-
sättning i den utsträck-
ning som vårdslösheten
eller underlåtenheten
helt eller delvis orsa-
kat skadan. Om en pas-
sagerare har dödats el-
ler skadats och om nå-
gon annan än passage-
raren begär ersättning
med anledning därav,
skall transportören
också vara helt eller
delvis befriad från ska-
deståndsansvar om
passageraren själv or-
sakat eller medverkat
till skadan genom
vårdslöshet eller under-
låtenhet eller annan
oriktig handling.
Denna artikel gäller
alla bestämmelser om
skadeståndsansvar i
denna konvention,
även artikel 21.1.

Artikel 21

Ersättning för
passagerares dödsfall
eller skada

1. För sådana skador
som avses i artikel 17.1
och som inte överstiger
100 000 särskilda drag-

background image

27

SFS 2010:510

Drawing Rights for
each passenger, the
carrier shall not be able
to exclude or limit its
liability.

2. The carrier shall not
be liable for damages
arising under para-
graph 1 of Article 17 to
the extent that they ex-
ceed for each passen-
ger 100 000 Special
Drawing Rights if the
carrier proves that:
(a) such damage was
not due to the negli-
gence or other wrong-
ful act or omission of
the carrier or its serv-
ants or agents; or

(b) such damage was
solely due to the negli-
gence or other wrong-
ful act or omission of a
third party.

Article 22

Limits of liability in
relation to delay,
baggage and cargo

1. In the case of dam-
age caused by delay as
specified in Article 19
in the carriage of per-
sons, the liability of the
carrier for each passen-
ger is limited to 4 150
Special Drawing
Rights.

2. In the carriage of
baggage, the liability
of the carrier in the
case of destruction,

droits de tirage spé-
ciaux par passager, le
transporteur ne peut
exclure ou limiter sa
responsabilité.

2. Le transporteur n'est
pas responsable des
dommages visés au pa-
ragraphe 1 de l'article
17 dans la mesure où
ils dépassent 100 000
droits de tirage spé-
ciaux par passager, s'il
prouve:
a) que le dommage
n'est pas dû à la négli-
gence ou à un autre
acte ou omission préju-
diciable du transpor-
teur, de ses préposés ou
de ses mandataires, ou
b) que ces dommages
résultent uniquement
de la négligence ou
d'un autre acte ou
omission préjudiciable
d'un tiers.

Article 22

Limites de
responsabilité
relatives aux retards,
aux bagages et aux
marchandises

1. En cas de dommage
subi par des passagers
résultant d'un retard,
aux termes de l'article
19, la responsabilité du
transporteur est limitée
à la somme de 4 150
droits de tirage spé-
ciaux par passager.

2. Dans le transport de
bagages, la responsabi-
lité du transporteur en
cas de destruction,

ningsrätter för varje en-
skild passagerare kan
transportören varken
undgå eller begränsa
sitt skadeståndsansvar.

2. För sådana skador
som avses i artikel 17.1
är transportörens ska-
deståndsansvar begrän-
sat till 100 000 särskil-
da dragningsrätter för
varje enskild passage-
rare om transportören
visar:
a) att skadan inte vål-
lats av transportörens
eller dennes anställdas
eller uppdragstagares
vårdslöshet eller annan
oriktig handling eller
underlåtenhet; eller
b) att skadan uteslu-
tande orsakats av tredje
mans vårdslöshet eller
annan oriktig handling
eller underlåtenhet.

Artikel 22

Ansvarsbegränsning
beträffande
försening, bagage och
gods

1. För skador på grund
av försening enligt arti-
kel 19 vid transport av
passagerare är trans-
portörens skadestånds-
ansvar begränsat till
4 150 särskilda drag-
ningsrätter för varje
passagerare.

2. Vid transport av ba-
gage är transportörens
skadeståndsansvar om
bagaget förstörts, förlo-

background image

28

SFS 2010:510

loss, damage or delay
is limited to 1 000 Spe-
cial Drawing Rights for
each passenger unless
the passenger has
made, at the time when
the checked baggage
was handed over to the
carrier, a special decla-
ration of interest in de-
livery at destination
and has paid a supple-
mentary sum if the case
so requires. In that case
the carrier will be lia-
ble to pay a sum not
exceeding the declared
sum, unless it proves
that the sum is greater
than the passenger's ac-
tual interest in delivery
at destination.

3. In the carriage of
cargo, the liability of
the carrier in the case
of destruction, loss,
damage or delay is lim-
ited to a sum of 17 Spe-
cial Drawing Rights
per kilogram, unless
the consignor has
made, at the when the
package was handed
over to the carrier, a
special declaration of
interest in delivery at
destination and has
paid a supplementary
sum if the case so re-
quires. In that case the
carrier will be liable
to pay a sum not ex-
ceeding the declared
sum, unless it proves

perte, avarie ou retard
est limitée à la somme
de 1 000 droits de ti-
rage spéciaux par pas-
sager, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la li-
vraison faite par le pas-
sager au moment de la
remise des bagages en-
registrés au transpor-
teur et moyennant le
paiement éventuel
d'une somme supplé-
mentaire. Dans ce cas,
le transporteur sera
tenu de payer jusqu'à
concurrence de la
somme déclarée, à
moins qu'il prouve
qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel du passa-
ger à la livraison.

3. Dans le transport de
marchandises, la res-
ponsabilité du trans-
porteur, en cas de des-
truction, de perte,
d'avarie ou de retard,
est limitée à la somme
de 17 droits de tirage
spéciaux par kilo-
gramme, sauf déclara-
tion spéciale d'intérêt à
la livraison faite par
l'expéditeur au moment
de la remise du colis au
transporteur et moyen-
nant le paiement d'une
somme supplémentai-
re éventuelle. Dans ce
cas, le transporteur sera
tenu de payer jusqu'à
concurrence de la
somme déclarée, à

rats, skadats eller för-
senats begränsat till
1 000 särskilda drag-
ningsrätter för varje en-
skild passagerare, om
inte passageraren, när
det incheckade baga-
get överlämnades till
transportören, gjorde
en särskild förklaring
om det intresse som är
knutet till att bagaget
avlämnas på destina-
tionsorten och beta-
lade tilläggsavgift om
en sådan begärdes. I
sådant fall gäller det då
uppgivna beloppet som
gräns för transportö-
rens skadeståndsan-
svar, om inte transpor-
tören kan visa att detta
belopp är högre än vär-
det av passagerarens
faktiska intresse av att
bagaget avlämnas på
destinationsorten.

3. Vid transport av
gods är transportörens
ansvar för skada om
godset förstörts, förlo-
rats, skadats eller för-
senats begränsat till 17
särskilda dragningsrät-
ter per kilogram, om
inte avsändaren, när
godset överlämnades
till transportören,
gjorde en särskild för-
klaring om det intresse
som är knutet till att
godset avlämnas på de-
stinationsorten och be-
talade tilläggsavgift om
en sådan begärdes. I
sådant fall gäller det då
uppgivna beloppet som
gräns för transportö-
rens skadeståndsan-

background image

29

SFS 2010:510

that the sum is greater
than the consignor's ac-
tual interest in delivery
at destination.

4. In the case of de-
struction, loss, damage
or delay of part of the
cargo, or of any object
contained therein, the
weight to be taken into
consideration in deter-
mining the amount to
which the carrier's lia-
bility is limited shall be
only the total weight of
the package or pack-
ages concerned. Never-
theless, when the de-
struction, loss, damage
or delay of a part of the
cargo, or of an object
contained therein, af-
fects the value of other
packages covered by
the same air waybill, or
the same receipt or, if
they were not issued,
by the same record pre-
served by the other
means referred to in
paragraph 2 of Article
4, the total weight of
such package or pack-
ages shall also be taken
into consideration in
determining the limit
of liability.

5. The foregoing provi-
sions of paragraphs 1
and 2 of this Article
shall not apply if it is
proved that the damage
resulted from an act or
omission of the car-
rier, its servants or

moins qu'il prouve
qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel de l'expé-
diteur à la livraison.

4. En cas de destruc-
tion, de perte, d'avarie
ou de retard d'une par-
tie des marchandises,
ou de tout objet qui y
est contenu, seul le
poids total du ou des
colis dont il s'agit est
pris en considération
pour déterminer la li-
mite de responsabilité
du transporteur. Toute-
fois, lorsque la destruc-
tion, la perte, l'avarie
ou le retard d'une partie
des marchandises, ou
d'un objet qui y est
contenu, affecte la va-
leur d'autres colis cou-
verts par la même lettre
de transport aérien ou
par le même récépissé
ou, en l'absence de ces
documents, par les mê-
mes indications consi-
gnées par les autres
moyens visés à l'article
4, paragraphe 2, le
poids total de ces colis
doit être pris en consi-
dération pour détermi-
ner la limite de respon-
sabilité.

5. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du
présent article ne s'ap-
pliquent pas s'il est
prouvé que le dom-
mage résulte d'un acte
ou d'une omission du
transporteur, de ses

svar, om inte transpor-
tören kan visa att detta
belopp är högre än vär-
det av avsändarens fak-
tiska intresse av att
godset avlämnas på de-
stinationsorten.

4. Om endast en del av
godset eller endast ett
föremål i detta förstörs,
förloras, skadas eller
försenas, skall endast
vikten av denna gods-
enhet utgöra grund för
beräkning av gränsen
för transportörens ska-
deståndsansvar. Om
värdet av andra gods-
enheter, som omfattas
av samma flygfraktse-
del, godskvitto eller re-
gistrering på annat sätt
i enlighet med artikel
2.4, påverkas av förstö-
relsen, förlusten, ska-
dan eller förseningen,
skall den samman-
lagda vikten på dessa
godsenheter medräknas
när gränsen för trans-
portörens skadestånds-
ansvar skall bestäm-
mas.

5. Bestämmelserna i
punkt 1 och 2 gäller
inte om det visas att
transportören eller den-
nes anställda eller upp-
dragstagare genom en
handling eller underlå-
tenhet orsakat skadan i

background image

30

SFS 2010:510

agents, done with in-
tent to cause damage or
recklessly and with
knowledge that dam-
age would probably re-
sult; provided that, in
the case of such act or
omission of a servant
or agent, it is also
proved that such serv-
ant or agent was acting
within the scope of its
employment.

6. The limits pre-
scribed in Article 21
and in this Article shall
not prevent the court
from awarding, in ac-
cordance with its own
law, in addition, the
whole or part of the
court costs and of the
other expenses of the
litigation incurred by
the plaintiff, including
interest. The foregoing
provision shall not ap-
ply if the amount of the
damages awarded, ex-
cluding court costs and
other expenses of the
litigation, does not ex-
ceed the sum which the
carrier has offered in
writing to the plaintiff
within a period of six
months from the date
of the occurrence caus-
ing the damage, or be-
fore the commence-
ment of the action, if
that is later.

préposés ou de ses
mandataires, fait soit
avec l'intention de pro-
voquer un dommage,
soit témérairement et
avec conscience qu'un
dommage en résultera
probablement, pour
autant que, dans le cas
d'un acte ou d'une
omission de préposés
ou de mandataires, la
preuve soit également
apportée que ceuxci
ont agi dans l'exercice
de leurs fonctions.

6. Les limites fixées
par l'article 21 et par le
présent article n'ont pas
pour effet d'enlever au
tribunal la faculté d'al-
louer en outre, confor-
mément à sa loi, une
somme correspondant
à tout ou partie des dé-
pens et autres frais de
procès exposés par le
demandeur, intérêts
compris. La disposition
précédente ne s'appli-
que pas lorsque le
montant de l'indemnité
allouée, non compris
les dépens et autres
frais de procès, ne dé-
passe pas la somme
que le transporteur a
offerte par écrit au de-
mandeur dans un délai
de six mois à dater du
fait qui a causé le dom-
mage ou avant l'intro-
duction de l'instance si
celle-ci est postérieure
à ce délai.

avsikt att skada eller av
grov oaktsamhet och
med vetskap om att en
skada troligen skulle
bli följden. Detta gäl-
ler dock i fråga om
transportörens anställ-
da och uppdragstagare
endast om det visas att
de handlat under utö-
vande av tjänsten eller
uppdraget.

6. De ansvarsgränser
som anges i artikel 21
och i denna artikel
skall inte hindra dom-
stolen att därutöver i
enlighet med nationell
lagstiftning helt eller
delvis utdöma ersätt-
ning för kärandens rät-
tegångskostnader och
för andra utgifter som
käranden haft till följd
av en process, inbegri-
pet upplupen ränta.
Detta gäller dock inte
om transportören inom
sex månader från den
skadebringande hän-
delsen eller innan talan
väcktes, om detta in-
träffar senare, skriftli-
gen har erbjudit käran-
den minst lika mycket i
ersättning som det ut-
dömda skadeståndet, ej
medräknat rättegångs-
kostnader och andra ut-
gifter till följd av pro-
cessen.

background image

31

SFS 2010:510

Article 23

Conversion of
monetary units

1. The sums men-
tioned in terms of Spe-
cial Drawing Right in
this Convention shall
be deemed to refer to
the Special Drawing
Right as defined by the
International Mone-
tary Fund. Conversion
of the sums into na-
tional currencies shall,
in case of judicial pro-
ceedings, be made ac-
cording to the value of
such currencies in
terms of the Special
Drawing Right at the
date of the judgement.
The value of a national
currency, in terms of
the Special Drawing
Right, of a State Party
which is a Member of
the International Mon-
etary Fund, shall be
calculated in accord-
ance with the method
of valuation applied by
the International Mon-
etary Fund, in effect at
the date of the judge-
ment, for its opera-
tions and transactions.
The value of a national
currency, in terms of
the Special Drawing
Right, of a State Party
which is not a Member
of the International
Monetary Fund, shall
be calculated in a man-
ner determined by that
State.

Article 23

Conversion des unités
monétaires

1. Les sommes indi-
quées en droits de ti-
rage spéciaux dans la
présente convention
sont considérées
comme se rapportant
au droit de tirage spé-
cial tel que défini par le
Fonds monétaire inter-
national. La conversion
de ces sommes en
monnaies nationales
s'effectuera, en cas
d'instance judiciaire,
suivant la valeur de ces
monnaies en droit de ti-
rage spécial à la date
du jugement. La va-
leur, en droit de tirage
spécial, d'une monnaie
nationale d'un État par-
tie qui est membre du
Fonds monétaire inter-
national, est calculée
selon la méthode d'éva-
luation appliquée par le
Fonds monétaire inter-
national à la date du ju-
gement pour ses pro-
pres opérations et tran-
sactions. La valeur, en
droit de tirage spécial,
d'une monnaie natio-
nale d'un État partie qui
n'est pas membre du
Fonds monétaire in-
ternational, est calculée
de la façon déterminée
par cet État.

Artikel 23

Omräkning av
monetära enheter

1. Med ”särskilda drag-
ningsrätter” avses i
denna konvention de
särskilda dragningsrät-
ter som fastställs av In-
ternationella valutafon-
den. Vid rättsliga förfa-
randen skall omräkning
av beloppen till natio-
nell valuta ske på
grundval av valutornas
värde uttryckt i särskil-
da dragningsrätter den
dag då domen medde-
las. Värdet av en för-
dragsslutande stats na-
tionella valuta uttryckt
i särskilda dragnings-
rätter skall, för en stat
som är medlem av In-
ternationella valutafon-
den, bestämmas enligt
den beräkningsmetod
som ifrågavarande dag
tillämpas av valutafon-
den för dess verksam-
het och transaktioner.
Värdet av en fördrags-
slutande stats natio-
nella valuta uttryckt i
särskilda dragningsrät-
ter skall för en stat som
inte är medlem av In-
ternationella valutafon-
den beräknas på det
sätt som den staten be-
stämmer.

background image

32

SFS 2010:510

2. Nevertheless, those
States which are not
Members of the Inter-
national Monetary
Fund and whose law
does not permit the ap-
plication of the provi-
sions of paragraph 1 of
this Article may, at the
time of ratification or
accession or at any
time thereafter, declare
that the limit of liabil-
ity of the carrier pre-
scribed in Article 21 is
fixed at a sum of
1 500 000 monetary
units per passenger in
judicial proceedings in
their territories; 62 500
monetary units per pas-
senger with respect to
paragraph 1 of Article
22; 15 000 monetary
units per passenger
with respect to para-
graph 2 of Article 22;
and 250 monetary units
per kilogram with re-
spect to paragraph 3 of
Article 22. This mone-
tary unit corresponds to
65,5 milligrams of gold
of millesimal fineness
nine hundred. These
sums may be converted
into the national cur-
rency concerned in
round figures. The con-
version of these sums
into national currency
shall be made accord-
ing to the law of the
State concerned.

2. Toutefois, les États
qui ne sont pas mem-
bres du Fonds monétai-
re international et dont
la législation ne permet
pas d'appliquer les dis-
positions du paragra-
phe 1 du présent arti-
cle, peuvent, au mo-
ment de la ratification
ou de l'adhésion, ou à
tout moment par la
suite, déclarer que la li-
mite de responsabilité
du transporteur pres-
crite à l'article 21 est
fixée, dans les procé-
dures judiciaires sur
leur territoire, à la
somme de 1 500 000
unités monétaires par
passager; 62 500 unités
monétaires par passa-
ger pour ce qui
concerne le paragra-
phe 1 de l'article 22;
15 000 unités monétai-
res par passager pour
ce qui concerne le pa-
ragraphe 2 de l'article
22; et 250 unités moné-
taires par kilogramme
pour ce qui concerne le
paragraphe 3 de l'arti-
cle 22. Cette unité mo-
nétaire correspond à
soixante-cinq milli-
grammes et demi d'or
au titre de neuf cents
millièmes de fin. Les
sommes peuvent être
converties dans la
monnaie nationale
concernée en chiffres
ronds. La conversion
de ces sommes en
monnaie nationale s'ef-
fectuera conformé-
ment à la législation de
l'État en cause.

2. En stat som inte är
medlem av Internatio-
nella valutafonden och
vars lag inte medger att
de bestämmelser som
anges i punkt 1 tilläm-
pas får dock, vid ratifi-
kations- eller anslut-
ningstillfället eller när
som helst därefter, för-
klara att den ansvars-
gräns för transportören
som gäller enligt arti-
kel 21 skall vara
1 500 000 monetära
enheter per passagerare
vid rättsliga förfaran-
den inom deras territo-
rium, 62 500 monetära
enheter per passagerare
när det gäller artikel
22.1, 15 000 monetära
enheter per passagerare
när det gäller artikel
22.2 och 250 monetära
enheter per kilogram
när det gäller artikel
22.3. Denna monetära
enhet motsvarar 65,5
milligram guld av
0,900 finhet. Belopp
enligt denna punkt som
räknats om till natio-
nellt myntslag får run-
das av. Omräkningen
av beloppen skall ske
enligt den ifrågavaran-
de statens lag.

background image

33

SFS 2010:510

3. The calculation
mentioned in the last
sentence of paragraph
1 of this Article and the
conversion method
mentioned in para-
graph 2 of this Article
shall be made in such
manner as to express in
the national currency
of the State Party as far
as possible the same
real value for the
amounts in Articles 21
and 22 as would result
from the application of
the first three sentences
of paragraph 1 of this
Article. State Parties
shall communicate to
the depositary the man-
ner of calculation pur-
suant to paragraph 1 of
this Article, or the re-
sult of the conversion
in paragraph 2 of this
Article as the case may
be, when depositing an
instrument of ratifica-
tion, acceptance, ap-
proval of or accession
to this Convention and
whenever there is a
change in either.

Article 24

Review of limits

1. Without prejudice to
the provisions of Arti-
cle 25 of this Conven-
tion and subject to par-
agraph 2 below, the
limits of liability pre-

3. Le calcul mentionné
dans la dernière phrase
du paragraphe 1 du
présent article et la
conversion mention-
née au paragraphe 2 du
présent article sont ef-
fectués de façon à ex-
primer en monnaie na-
tionale de l'État partie
la même valeur réelle,
dans la mesure du pos-
sible, pour les mon-
tants prévus aux arti-
cles 21 et 22, que celle
qui découlerait de l'ap-
plication des trois pre-
mières phrases du para-
graphe 1 du présent ar-
ticle. Les États parties
communiquent au dé-
positaire leur méthode
de calcul conformé-
ment au paragraphe 1
du présent article ou les
résultats de la conver-
sion conformément au
paragraphe 2 du pré-
sent article, selon le
cas, lors du dépôt de
leur instrument de rati-
fication, d'acceptation
ou d'approbation de la
présente convention ou
d'adhésion à celle-ci et
chaque fois qu'un chan-
gement se produit dans
cette méthode de calcul
ou dans ces résultats.

Article 24

Révision des limites

1. Sans préjudice des
dispositions de l'article
25 de la présente
convention et sous ré-
serve du paragraphe 2
ci-dessous, les limites

3. Den beräkning som
nämns i sista meningen i
punkt 1 och den omräk-
ningsmetod som nämns
i punkt 2 skall göras så
att resultatet i den för-
dragsslutande statens
nationella valuta för de
belopp som anges i ar-
tiklarna 21 och 22 så
långt möjligt ger uttryck
för samma realvärde
som en beräkning enligt
de tre första meningarna
i punkt 1 skulle göra.
När en fördragsslutande
stat deponerar ett ratifi-
kations-, antagande-,
godkännande- eller an-
slutningsinstrument av-
seende denna konven-
tion och vid varje änd-
ring av ett sådant instru-
ment, skall den staten
underrätta depositarien
om den beräkningsme-
tod som staten tillämpar
enligt punkt 1 respek-
tive om resultatet av
omräkningen enligt
punkt 2.

Artikel 24

Översyn av
ansvarsgränserna

1. Utan att det påverkar
tillämpningen av be-
stämmelserna i artikel
25, skall depositarien,
med beaktande av
punkt 2 nedan, vart

background image

34

SFS 2010:510

scribed in Articles 21,
22 and 23 shall be re-
viewed by the Deposi-
tary at five-year inter-
vals, the first such re-
view to take place at
the end of the fifth year
following the date of
entry into force of this
Convention, or if the
Convention does not
enter into force within
five years of the date it
is first open for signa-
ture, within the first
year of its entry into
force, by reference to
an inflation factor
which corresponds to
the accumulated rate of
inflation since the pre-
vious revision or in the
first instance since the
date of entry into force
of the Convention. The
measure of the rate of
inflation to be used in
determining the infla-
tion factor shall be the
weighted average of
the annual rates of in-
crease or decrease in
the Consumer Price In-
dices of the States
whose currencies com-
prise the Special Draw-
ing Right mentioned in
paragraph 1 of Article
23.

2. If the review re-
ferred to in the preced-
ing paragraph con-
cludes that the inflation
factor has exceeded 10
per cent, the Deposi-

de responsabilité pres-
crites aux articles 21,
22 et 23 sont révisées
par le dépositaire tous
les cinq ans, la premiè-
re révision intervenant
à la fin de la cinquième
année suivant la date
d'entrée en vigueur de
la présente conven-
tion, ou si la conven-
tion n'entre pas en vi-
gueur dans les cinq ans
qui suivent la date à la-
quelle elle est pour la
première fois ouverte à
la signature, dans l'an-
née de son entrée en vi-
gueur, moyennant l'ap-
plication d'un coeffi-
cient pour inflation
correspondant au taux
cumulatif de l'inflation
depuis la révision pré-
cédente ou, dans le cas
d'une première révi-
sion, depuis la date
d'entrée en vigueur de
la convention. La me-
sure du taux d'inflation
à utiliser pour détermi-
ner le coefficient pour
inflation est la
moyenne pondérée des
taux annuels de la
hausse ou de la baisse
des indices de prix à la
consommation des
États dont les monnaies
composent le droit de
tirage spécial cité au
paragraphe 1 de l'arti-
cle 23.

2. Si la révision men-
tionnée au paragraphe
précédent conclut que
le coefficient pour in-
flation a dépassé 10 %,
le dépositaire notifie

femte år se över de an-
svarsgränser som före-
skrivs i artiklarna 21–
23, varvid den första
översynen skall ge-
nomföras i slutet av det
femte året efter dagen
för konventionens
ikraftträdande eller, om
denna inte träder i kraft
inom fem år efter det
att den öppnats för un-
dertecknande, under
det första år som kon-
ventionen är i kraft, på
grundval av en infla-
tionsfaktor motsva-
rande den ackumule-
rade inflationstakten
sedan den senaste över-
synen eller, vid den
första översynen, sedan
dagen för konventio-
nens ikraftträdande.
För fastställandet av in-
flationsfaktorn skall in-
flationstakten beräk-
nas som vägt genom-
snitt av den årliga änd-
ringen i de staters
konsumentprisindex,
vilkas valutor omfattar
den särskilda drag-
ningsrätt som nämns i
artikel 23.1.

2. Om resultatet av
översynen enligt punkt
1 är en inflationsfaktor
som överstiger 10 %,
skall depositarien un-
derrätta de fördragsslu-

background image

35

SFS 2010:510

tary shall notify States
Parties of a revision of
the limits of liability.
Any such revision shall
become effective six
months after its notifi-
cation to the States Par-
ties. If within three
months after its notifi-
cation to the States Par-
ties a majority of the
States Parties register
their disapproval, the
revision shall not be-
come effective and the
Depositary shall refer
the matter to a meeting
of the States Parties.
The Depositary shall
immediately notify all
States Parties of the
coming into force of
any revision.

3. Notwithstanding
paragraph 1 of this Ar-
ticle, the procedure re-
ferred to in paragraph 2
of this Article shall be
applied at any time
provided that one-third
of the States Parties ex-
press a desire to that ef-
fect and upon condition
that the inflation factor
referred to in paragraph
1 has exceeded 30 per
cent since the previous
revision or since the
date of entry into force
of this Convention if
there has been no pre-
vious revision. Subse-
quent reviews using the
procedure described in
paragraph 1 of this Ar-
ticle will take place at
five-year intervals
starting at the end of

aux États parties une
révision des limites de
responsabilité. Toute
révision ainsi adoptée
prend effet six mois
après sa notification
aux États parties. Si,
dans les trois mois qui
suivent cette notifica-
tion aux États parties,
une majorité des États
parties notifie sa désap-
probation, la révision
ne prend pas effet et le
dépositaire renvoie la
question à une réunion
des États parties. Le
dépositaire notifie im-
médiatement à tous les
États parties l'entrée en
vigueur de toute révi-
sion.

3. Nonobstant le para-
graphe 1 du présent ar-
ticle, la procédure évo-
quée au paragraphe 2
du présent article est
applicable à tout mo-
ment, à condition qu'un
tiers des États parties
exprime un souhait
dans ce sens et à condi-
tion que le coefficient
pour inflation visé au
paragraphe 1 soit supé-
rieur à 30 % de ce qu'il
était à la date de la ré-
vision précédente ou à
la date d'entrée en vi-
gueur de la présente
convention s'il n'y a
pas eu de révision anté-
rieure. Les révisions
ultérieures selon la pro-
cédure décrite au para-
graphe 1 du présent ar-
ticle interviennent tous

tande staterna om änd-
ringen av ansvarsgrän-
serna. Ändringen skall
träda i kraft sex måna-
der efter det att de för-
dragsslutande staterna
underrättats. Om en
majoritet av de för-
dragsslutande staterna
inom tre månader efter
det att de har underrät-
tats om ändringen med-
delar att de inte god-
känner den, skall änd-
ringen inte träda i kraft,
och depositarien skall
hänskjuta ärendet till
ett möte mellan de för-
dragsslutande staterna.
Depositarien skall om-
gående underrätta alla
fördragsslutande stater
om när en ändring trä-
der ikraft.

3. Utan hinder av punkt
1 skall förfarandet en-
ligt punkt 2 tilllämpas
närhelst en tredjedel av
de fördragsslutande
staterna så önskar, för-
utsatt att inflationsfak-
torn enligt första
stycket överstiger 30 %
sedan den senaste änd-
ringen eller, om det än-
nu inte gjorts någon
ändring, sedan dagen
för konventionens
ikraftträdande. Påföl-
jande översyner enligt
förfarandet i punkt 1
skall göras vart femte
år och för första gång-
en i slutet av det femte
året efter dagen för
översyn enligt denna
punkt.

background image

36

SFS 2010:510

the fifth year follow-
ing the date of the re-
views under the present
paragraph.

Article 25

Stipulation on limits

A carrier may stipulate
that the contract of car-
riage shall be subject to
higher limits of liabil-
ity than those provided
for in this Convention
or to no limits of liabil-
ity whatsoever.

Article 26

Invalidity of
contractual
provisions

Any provision tending
to relieve the carrier of
liability or to fix a
lower limit than that
which is laid down in
this Convention shall
be null and void, but
the nullity of any such
provision does not in-
volve the nullity of the
whole contract, which
shall remain subject to
the provisions of this
Convention.

Article 27

Freedom to contract

Nothing contained in
this Convention shall
prevent the carrier
from refusing to enter

les cinq ans à partir de
la fin de la cinquième
année suivant la date
de la révision interve-
nue en vertu du présent
paragraphe.

Article 25

Stipulation de limites

Un transporteur peut
stipuler que le contrat
de transport peut fixer
des limites de respon-
sabilité plus élevées
que celles qui sont pré-
vues dans la présente
convention, ou ne com-
porter aucune limite de
responsabilité.

Article 26

Nullité des
dispositions
contractuelles

Toute clause tendant à
exonérer le transpor-
teur de sa responsabili-
té ou à établir une li-
mite inférieure à celle
qui est fixée dans la
présente convention est
nulle et de nul effet,
mais la nullité de cette
clause n'entraîne pas la
nullité du contrat qui
reste soumis aux dispo-
sitions de la présente
convention.

Article 27

Liberté de contracter

Rien dans la présente
convention ne peut em-
pêcher un transporteur
de refuser la conclu-

Artikel 25

Avtal om
ansvarsgränser

En transportör får före-
skriva att högre an-
svarsgränser än de som
fastställs i denna kon-
vention skall gälla för
transportavtalet eller
att inga ansvarsgrän-
ser alls skall gälla.

Artikel 26

Ogiltiga avtalsvillkor

Varje avtalsvillkor som
har till syfte att befria
transportören från ska-
deståndsansvar eller att
bestämma lägre an-
svarsgränser än de som
fastställts i denna kon-
vention är ogiltigt, men
transportavtalet som
sådant är ändå giltigt
och omfattas av be-
stämmelserna i kon-
ventionen.

Artikel 27

Frihet att ingå avtal

Inget i denna konven-
tion skall hindra trans-
portören från att vägra
att sluta transportavtal,

background image

37

SFS 2010:510

into any contract of
carriage, from waiving
any defences available
under the Convention,
or from laying down
conditions which do
not conflict with the
provisions of this Con-
vention.

Article 28

Advance payments

In the case of aircraft
accidents resulting in
death or injury of pas-
sengers, the carrier
shall, if required by its
national law, make ad-
vance payments with-
out delay to a natural
person or persons who
are entitled to claim
compensation in order
to meet the immediate
economic needs of
such persons. Such ad-
vance payments shall
not constitute a recog-
nition of liability and
may be offset against
any amounts subse-
quently paid as dam-
ages by the carrier.

Article 29

Basis of claims

In the carriage of pas-
sengers, baggage and
cargo, any action for
damages, however
founded, whether un-
der this or in contract

sion d'un contrat de
transport, de renoncer
aux moyens de défen-
se qui lui sont donnés
en vertu de la présente
convention ou d'établir
des conditions qui ne
sont pas en contradic-
tion avec les disposi-
tions de la présente
convention.

Article 28

Paiements anticipés

En cas d'accident
d'aviation entraînant la
mort ou la lésion de
passagers, le transpor-
teur, s'il y est tenu par
la législation de son
pays, versera sans re-
tard des avances aux
personnes physiques
qui ont droit à un dé-
dommagement pour
leur permettre de sub-
venir à leurs besoins
économiques immé-
diats. Ces avances ne
constituent pas une re-
connaissance de res-
ponsabilité et elles peu-
vent être déduites
des montants versés
ultérieurement par le
transporteur à titre de
dédommagement.

Article 29

Principe des recours

Dans le transport de
passagers, de bagages
et de marchandises,
toute action en domma-
ges-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en

avstå från att göra gäl-
lande ansvarsfrihets-
grunder enligt konven-
tionen eller fastställa
villkor som inte strider
mot konventionen.

Artikel 28

Förskott

Vid flygolyckor som
medför att passagerare
dödas eller skadas skall
transportören, om dess
nationella lagstiftning
kräver det, omgående
betala förskott till de
fysiska personer som är
ersättningsberättigade
för att täcka deras ome-
delbara ekonomiska
behov. Ett sådant för-
skott innebär inte något
medgivande av skade-
ståndsansvar och får
frånräknas de eventu-
ella ersättningsbelopp
som transportören se-
nare betalar.

Artikel 29

Grund för
ersättningskrav

I fråga om transporter
av passagerare, bagage
eller gods får en talan
om skadestånd, oav-
sett hur den grundats –
med stöd av konventio-

background image

38

SFS 2010:510

or in tort or otherwise,
can only be brought
subject to the condi-
tions and such limits of
liability as are set out
in this Convention
without prejudice to
the question as to who
are the persons who
have the right to bring
suit and what are their
respective rights. In
any such action, puni-
tive, exemplary or any
other non-compensa-
tory damages shall not
be recoverable.

Article 30

Servants, agents –
aggregation of claims

1. If an action is
brought against a serv-
ant or agent of the car-
rier arising out of dam-
age to which the Con-
vention relates, such
servant or agent, if they
prove that they acted
within the scope of
their employment,
shall be entitled to
avail themselves of the
conditions and limits of
liability which the car-
rier itself is entitled to
invoke under this Con-
vention.

2. The aggregate of the
amounts recoverable
from the carrier, its
servants and agents, in

vertu de la présente
convention, en raison
d'un contrat ou d'un
acte illicite ou pour
toute autre cause, ne
peut être exercée que
dans les conditions et
limites de responsabili-
té prévues par la pré-
sente convention, sans
préjudice de la déter-
mination des personnes
qui ont le droit d'agir et
de leurs droits respec-
tifs. Dans toute action
de ce genre, on ne
pourra pas obtenir de
dommages-intérêts pu-
nitifs ou exemplaires ni
de dommages à un titre
autre que la réparation.

Article 30

Préposés,
mandataires Montant
total de la réparation

1. Si une action est in-
tentée contre un prépo-
sé ou un mandataire du
transporteur à la suite
d'un dommage visé par
la présente conven-
tion, ce préposé ou
mandataire, s'il prouve
qu'il a agi dans l'exer-
cice de ses fonctions,
pourra se prévaloir des
conditions et des limi-
tes de responsabilité
que peut invoquer le
transporteur en vertu
de la présente conven-
tion.

2. Le montant total de
la réparation qui, dans
ce cas, peut être obtenu
du transporteur, de ses

nen, inomkontraktu-
ellt, utomkontraktuellt
eller på annan grund –
föras endast på de vill-
kor och inom de grän-
ser som fastställs i
denna konvention, oav-
sett vem eller vilka
som har rätt att föra ta-
lan och vilken rätt som
tillkommer dem. Vid
en sådan talan är be-
straffande, avskräckan-
de eller andra ickekom-
pensatoriska skadepos-
ter inte ersättningsgilla.

Artikel 30

Anställda och
uppdragstagare –
sammanlagda
skadeståndskrav

1. Om talan förs beträf-
fande skada som om-
fattas av konventionen
mot någon av transpor-
törens anställda eller
uppdragstagare, får
dessa åberopa samma
villkor och ansvars-
gränser som transpor-
tören, om de kan visa
att de handlat under ut-
övande av tjänsten eller
uppdraget.

2. Den sammanlagda
ersättning som trans-
portören och dennes
anställda och upp-

background image

39

SFS 2010:510

that case, shall not ex-
ceed the said limits.

3. Save in respect of
the carriage of cargo,
the provisions of para-
graphs 1 and 2 of this
Article shall not apply
if it is proved that the
damage resulted from
an act or omission of
the servant or agent
done with intent to
cause damage or reck-
lessly and with know-
ledge that damage
would probably result.

Article 31

Timely notice of
complaints

1. Receipt by the per-
son entitled to delivery
of checked baggage or
cargo without com-
plaint is prima facie ev-
idence that the same
has been delivered in
good condition and in
accordance with the
document of carriage
or with the record pre-
served by the other
means referred to in
paragraph 2 of Article
3 and paragraph 2 of
Article 4.

2. In the case of dam-
age, the person enti-
tled to delivery must
complain to the carrier
forthwith after the dis-
covery of the damage,

préposés et de ses man-
dataires, ne doit pas dé-
passer lesdites limites.

3. Sauf pour le trans-
port de marchandises,
les dispositions des pa-
ragraphes 1 et 2 du pré-
sent article ne s'appli-
quent pas s'il est prou-
vé que le dommage ré-
sulte d'un acte ou d'une
omission du préposé ou
du mandataire, fait soit
avec l'intention de pro-
voquer un dommage,
soit témérairement et
avec conscience qu'un
dommage en résultera
probablement.

Article 31

Délais de protestation

1. La réception des ba-
gages enregistrés et des
marchandises sans pro-
testation par le destina-
taire constituera pré-
somption, sauf preuve
du contraire, que les
bagages et marchandi-
ses ont été livrés en
bon état et conformé-
ment au titre de trans-
port ou aux indications
consignées par les
autres moyens visés à
l'article 3, paragraphe
2, et à l'article 4, para-
graphe 2.

2. En cas d'avarie, le
destinataire doit adres-
ser au transporteur une
protestation immédia-
tement après la décou-
verte de l'avarie et, au

dragstagare åläggs att
utge får inte överskri-
da de nämnda gränser-
na.

3. Utom vid transport
av gods gäller bestäm-
melserna i punkt 1 och
2 inte, om det visas att
transportörens anställ-
da eller uppdragsta-
gare orsakat skadan ge-
nom handling eller un-
derlåtenhet i avsikt att
skada eller av grov
oaktsamhet och med
vetskap om att en
skada troligen skulle
bli följden.

Artikel 31

Tidsfrist för
reklamationer

1. Om inte annat visas,
skall incheckat bagage
eller gods som motta-
garen tar emot utan an-
märkning anses vara
avlämnat i gott skick
och i överensstämmel-
se med transporthand-
lingen eller den regist-
rering på annat sätt
som avses i artikel 3.2,
och artikel 4.2.

2. Den person till vilket
bagaget eller godset
skall avlämnas skall re-
klamera eventuella
skador hos transportö-
ren omgående efter

background image

40

SFS 2010:510

and, at the latest,
within seven days from
the date of receipt in
the case of checked
baggage and 14 days
from the date of receipt
in the case of cargo. In
the case of delay, the
complaint must be
made at the latest
within 21 days from
the date on which the
baggage or cargo have
been placed at his or
her disposal.

3. Every complaint
must be made in writ-
ing and given or dis-
patched within the
times aforesaid.

4. If no complaint is
made within the times
aforesaid, no action
shall lie against the car-
rier, save in the case of
fraud on its part.

Article 32

Death of person liable

In the case of the death
of the person liable, an
action for damages lies
in accordance with the
terms of this Conven-
tion against those le-
gally representing his
or her estate.

plus tard, dans un délai
de sept jours pour les
bagages enregistrés et
de quatorze jours pour
les marchandises à da-
ter de leur réception.
En cas de retard, la
protestation devra être
faite au plus tard dans
les vingt et un jours à
dater du jour où le ba-
gage ou la marchandise
auront été mis à sa dis-
position.

3. Toute protestation
doit être faite par réser-
ve écrite et remise ou
expédiée dans le délai
prévu pour cette pro-
testation.

4. À défaut de protesta-
tion dans les délais pré-
vus, toutes actions
contre le transporteur
sont irrecevables, sauf
le cas de fraude de ce-
lui-ci.

Article 32

Décès de la personne
responsable

En cas de décès de la
personne responsable,
une action en responsa-
bilité est recevable,
conformément aux dis-
positions de la présente
convention, à l'encon-
tre de ceux qui repré-
sentent juridiquement
sa succession.

upptäckten, dock se-
nast sju dagar från mot-
tagandet när det gäller
bagage och senast fjor-
ton dagar från motta-
gandet i fråga om gods.
Vid försening skall re-
klamation ske inom 21
dagar från den dag då
bagaget eller godset
ställdes till denna per-
sons förfogande.

3. Reklamation skall
göras skriftligen och
skall ha lämnats eller
avsänts inom den ovan
angivna tiden.

4. Om någon reklama-
tion inte görs inom den
ovan angivna tiden, får
talan föras mot trans-
portören endast om
denne förfarit svikligt.

Artikel 32

Skadeståndsansvarigs
död

Om den skadestånds-
ansvarige har avlidit,
får en talan om ersätt-
ning enligt denna kon-
vention föras mot den
som lagligen företrä-
der dödsboet.

background image

41

SFS 2010:510

Article 33

Jurisdiction

1. An action for dam-
ages must be brought,
at the option of the
plaintiff, in the terri-
tory of one of the
States Parties, either
before the court of the
domicile of the carrier
or of its principal place
of business, or where it
has a place of business
through which the con-
tract has been made or
before the court at the
place of destination.

2. In respect of damage
resulting from the
death or injury of a
passenger, an action
may be brought before
one of the courts men-
tioned in paragraph 1
of this Article, or in the
territory of a State
Party in which at the
time of the accident the
passenger has his or
her principal and per-
manent residence and
to or from which the
carrier operates servi-
ces for the carriage of
passengers by air, ei-
ther on its own aircraft,
or on another carrier's
aircraft pursuant to a
commercial agree-
ment, and in which that
carrier conducts its
business of carriage of
passengers by air from
premises leased or
owned by the carrier it-
self or by another car-

Article 33

Juridiction
compétente

1. L'action en respon-
sabilité devra être por-
tée, au choix du de-
mandeur, dans le terri-
toire d'un des États par-
ties, soit devant le
tribunal du domicile du
transporteur, du siège
principal de son exploi-
tation ou du lieu où il
possède un établisse-
ment par le soin duquel
le contrat a été conclu,
soit devant le tribunal
du lieu de destination.

2. En ce qui concerne
le dommage résultant
de la mort ou d'une lé-
sion corporelle subie
par un passager, l'ac-
tion en responsabilité
peut être intentée de-
vant l'un des tribunaux
mentionnés au paragra-
phe 1 du présent article
ou, eu égard aux spéci-
ficités du transport aé-
rien, sur le territoire
d'un État partie où le
passager a sa résidence
principale et perma-
nente au moment de
l'accident et vers lequel
ou à partir duquel le
transporteur exploite
des services de trans-
port aérien, soit avec
ses propres aéronefs,
soit avec les aéronefs
d'un autre transporteur
en vertu d'un accord
commercial, et dans le-
quel ce transporteur
mène ses activités de

Artikel 33

Jurisdiktion

1. Talan om ersättning
skall väckas inom nå-
got av de fördragsslu-
tande staternas territo-
rier. Käranden får väl-
ja att väcka talan an-
tingen vid domstolen i
den ort där transportö-
ren har sitt hemvist, där
transportörens huvud-
kontor ligger eller där
det kontor ligger, ge-
nom vilket avtalet slu-
tits, eller också vid
domstolen på destina-
tionsorten.

2. Talan om ersättning
då en passagerare dö-
dats eller skadats får
väckas antingen vid nå-
gon av de domstolar
som nämns i punkt 1
eller inom den för-
dragsslutande stats ter-
ritorium där passagera-
ren vid olyckstillfället
hade sin huvudsakliga
och stadigvarande bo-
stad, från eller till vil-
ket transportören bedri-
ver lufttransport av
passagerare, antingen
med eget luftfartyg el-
ler med någon annan
transportörs luftfartyg
på grundval av ett af-
färsavtal och där trans-
portören bedriver sin
verksamhet för luft-
transport av passage-
rare från lokaler som
ägs eller hyrs av trans-
portören själv eller av
någon annan transpor-
tör med vilken trans-

background image

42

SFS 2010:510

rier with which it has a
commercial agreement.

3. For the purposes of
paragraph 2,
(a) “commercial agree-
ment” means an agree-
ment, other than an
agency agreement,
made between carriers
and relating to the pro-
vision of their joint
services for carriage of
passengers by air;
(b) “principal and per-
manent residence”
means the one fixed
and permanent abode
of the passenger at the
time of the accident.
The nationality of the
passenger shall not be
the determining factor
in this regard.

4. Questions of proce-
dure shall be governed
by the law of the court
seised of the case.

Article 34

Arbitration

1. Subject to the provi-
sions of this Article,
the parties to the con-
tract of carriage for
cargo may stipulate
that any dispute relat-
ing to the liability of
the carrier under this
Convention shall be
settled by arbitration.
Such agreement shall
be in writing.

transport aérien à partir
de locaux que lui-mê-
me ou un autre trans-
porteur avec lequel il a
conclu un accord com-
mercial loue ou possè-
de.

3. Aux fins du paragra-
phe 2:
a) “accord commer-
cial” signifie un ac-
cord autre qu'un accord
d'agence conclu entre
des transporteurs et
portant sur la prestation
de services communs
de transport aérien de
passagers;
b) “résidence princi-
pale et permanente”
désigne le lieu unique
de séjour fixe et perma-
nent du passager au
moment de l'accident.
La nationalité du pas-
sager ne sera pas le fac-
teur déterminant à cet
égard.

4. La procédure sera
régie selon le droit du
tribunal saisi de l'af-
faire.

Article 34

Arbitrage

1. Sous réserve des dis-
positions du présent ar-
ticle, les parties au
contrat de transport de
fret peuvent stipuler
que tout différend rela-
tif à la responsabilité du
transporteur en vertu de
la présente convention
sera réglé par arbitrage.
Cette entente sera
consignée par écrit.

portören har slutit ett
affärsavtal.

3. I punkt 2 avses med

a) affärsavtal: ett avtal,
som inte är ett förmed-
lingsavtal, mellan
transportörer om till-
handahållande av ge-
mensamma tjänster för
lufttransport av passa-
gerare,

b) huvudsaklig och sta-
digvarande bostad:
passagerarens fasta och
stadigvarande hemvist
vid olyckstillfället.
Passagerarens nationa-
litet skall inte vara av-
görande i detta avse-
ende.

4. I rättegångsfrågor
skall lagen i den stat
där målet prövas till-
lämpas.

Artikel 34

Skiljeförfarande

1. Under de förutsätt-
ningar som anges i den-
na artikel får parterna
till ett avtal om gods-
transport bestämma att
tvister avseende trans-
portörens skadestånds-
ansvar enligt denna
konvention skall avgö-
ras genom skiljeförfa-
rande. Ett sådant avtal
skall vara skriftligt.

background image

43

SFS 2010:510

2. The arbitration pro-
ceedings shall, at the
option of the claimant,
take place within one
of the jurisdictions re-
ferred to in Article 33.

3. The arbitrator or ar-
bitration tribunal shall
apply the provisions of
this Convention.

4. The provisions of
paragraphs 2 and 3 of
this Article shall be
deemed to be part of
every arbitration clause
or agreement, and any
term of such clause or
agreement which is in-
consistent therewith
shall be null and void.

Article 35

Limitation of actions

1. The right to damages
shall be extinguished if
an action is not brought
within a period of two
years, reckoned from
the date of arrival at the
destination, or from the
date on which the air-
craft ought to have ar-
rived, or from the date
on which the carriage
stopped.

2. The method of cal-
culating that period
shall be determined by
the law of the court
seised of the case.

2. La procédure d'arbi-
trage se déroulera, au
choix du demandeur,
dans l'un des lieux de
compétence des tribu-
naux prévus à l'article
33.

3. L'arbitre ou le tribu-
nal arbitral appliquera
les dispositions de la
présente convention.

4. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 du
présent article seront
réputées faire partie de
toute clause ou de tout
accord arbitral, et toute
disposition contraire à
telle clause ou à tel ac-
cord arbitral sera nulle
et de nul effet.

Article 35

Délai de recours

1. L'action en respon-
sabilité doit être inten-
tée, sous peine de dé-
chéance, dans le délai
de deux ans à compter
de l'arrivée à destina-
tion, ou du jour où l'aé-
ronef aurait dû arriver,
ou de l'arrêt du trans-
port.

2. Le mode du calcul
du délai est déterminé
par la loi du tribunal
saisi.

2. Skiljeförfarandet
skall, enligt kärandens
val, äga rum inom nå-
gon av de jurisdiktio-
ner som anges i artikel
33.

3. Skiljemannen eller
skiljenämnden skall
tillämpa bestämmelser-
na i denna konvention.

4. Bestämmelserna i
punkterna 2 och 3 skall
anses ingå i alla klau-
suler eller avtal om
skiljeförfarande, och
varje villkor i sådana
klausuler eller avtal
som strider mot be-
stämmelserna är ogil-
tigt.

Artikel 35

Begränsning av talan

1. Rätten till ersättning
är förlorad, om talan
inte väckts inom två år
från dagen för ankom-
sten till destinationsor-
ten, beräknad från den
dag då luftfartyget
skulle ha ankommit el-
ler från den dag då
transporten avbröts.

2. Beräkning av denna
tid skall ske i enlighet
med lagen i den stat där
målet prövas.

background image

44

SFS 2010:510

Article 36

Successive carriage

1. In the case of car-
riage to be performed
by various successive
carriers and falling
within the definition
set out in paragraph 3
of Article 1, each car-
rier which accepts pas-
sengers, baggage or
cargo is subject to the
rules set out in this
Convention and is
deemed to be one of
the parties to the con-
tract of carriage in so
far as the contract deals
with that part of the
carriage which is per-
formed under its super-
vision.

2. In the case of car-
riage of this nature, the
passenger or any per-
son entitled to compen-
sation in respect of him
or her can take action
only against the carrier
which performed the
carriage during which
the accident or the de-
lay occurred, save in
the case where, by ex-
press agreement, the
first carrier has as-
sumed liability for the
whole journey.

3. As regards baggage
or cargo, the passenger
or consignor will have
a right of action against
the first carrier, and the
passenger or con-
signee who is entitled
to delivery will have a

Article 36

Transporteurs
successifs

1. Dans les cas de
transport régis par la
définition du paragra-
phe 3 de l'article 1, à
exécuter par divers
transporteurs succes-
sifs, chaque transpor-
teur acceptant des
voyageurs, des bagages
ou des marchandises
est soumis aux règles
établies par la présente
convention, et est cen-
sé être une des parties
du contrat de trans-
port, pour autant que ce
contrat ait trait à la par-
tie du transport effec-
tuée sous son contrôle.

2. Au cas d'un tel trans-
port, le passager ou ses
ayants droit ne pour-
ront recourir que contre
le transporteur ayant
effectué le transport au
cours duquel l'accident
ou le retard s'est pro-
duit, sauf dans le cas
où, par stipulation ex-
presse, le premier
transporteur aura assu-
ré la responsabilité
pour tout le voyage.

3. S'il s'agit de bagages
ou de marchandises, le
passager ou l'expédi-
teur aura recours contre
le premier transporteur,
et le destinataire ou le
passager qui a le droit à
la délivrance contre le

Artikel 36

Successiv transport

1. I fråga om transpor-
ter som utförs av flera
transportörer efter var-
andra och som faller
inom den definition
som anges i artikel 1.3,
är varje transportör
som tar emot passage-
rare, bagage eller gods
underkastad bestäm-
melserna i denna kon-
vention och skall anses
vara part i transportav-
talet till den del avtalet
behandlar den del av
transporten som utförs
under dennes kontroll.

2. Vid sådan transport
får en passagerare eller
en ersättningsberätti-
gad person föra talan
endast mot den trans-
portör som utfört den
del av transporten un-
der vilken skadan eller
förseningen inträffade,
såvida inte den första
transportören uttryckli-
gen åtagit sig ansva-
ret för hela resan.

3. I fråga om bagage
och gods får passagera-
ren eller avsändaren
väcka talan mot den
första transportören,
och den passagerare el-
ler mottagare som har
rätt att få ut godset får

background image

45

SFS 2010:510

right of action against
the last carrier, and fur-
ther, each may take ac-
tion against the carrier
which performed the
carriage during which
the destruction, loss,
damage or delay took
place. These carriers
will be jointly and sev-
erally liable to the pas-
senger or to the con-
signor or consignee.

Article 37

Right of recourse
against third parties

Nothing in this Con-
vention shall prejudice
the question whether a
person liable for dam-
age in accordance with
its provisions has a
right of recourse
against any other per-
son.

CHAPTER IV

COMBINED CAR-
RIAGE

Article 38

Combined carriage

1. In the case of com-
bined carriage per-
formed partly by air
and partly by any other
mode of carriage, the
provisions of this Con-
vention shall, subject
to paragraph 4 of Arti-
cle 18, apply only to
the carriage by air, pro-
vided that the carriage

dernier, et l'un et l'autre
pourront, en outre, agir
contre le transporteur
ayant effectué le trans-
port au cours duquel la
destruction, la perte,
l'avarie ou le retard se
sont produits. Ces
transporteurs seront so-
lidairement responsa-
bles envers le passager,
ou l'expéditeur ou le
destinataire.

Article 37

Droit de recours
contre des tiers

La présente conven-
tion ne préjuge en
aucune manière la
question de savoir si la
personne tenue pour
responsable en vertu de
ses dispositions a ou
non un recours contre
toute autre personne.

CHAPITRE IV

TRANSPORT INTER-
MODAL

Article 38

Transport intermodal

1. Dans le cas de trans-
port intermodal effec-
tué en partie par air et
en partie par tout autre
moyen de transport, les
dispositions de la pré-
sente convention ne
s'appliquent, sous ré-
serve du paragraphe 4
de l'article 18, qu'au
transport aérien et si

föra talan mot den
sista; båda får därutö-
ver föra talan mot den
transportör som utfört
den del av transporten
under vilken förstörel-
sen, förlusten, skadan
eller förseningen in-
träffade. De nämnda
transportörerna ansva-
rar solidariskt i förhål-
lande till passageraren
eller avsändaren eller
mottagaren.

Artikel 37

Regressrätt gentemot
tredje man

Inget i denna konven-
tion skall inverka på
frågan huruvida en per-
son som är ansvarig för
skada i enlighet med
konventionens bestäm-
melser har regressrätt
gentemot någon annan
person.

KAPITEL IV

KOMBINERADE
TRANSPORTER

Artikel 38

Kombinerad
transport

1. När en transport,
som uppfyller villkoren
i artikel 1, skall utföras
delvis med luftfartyg
och delvis med något
annat transportmedel
skall bestämmelserna i
denna konvention en-
bart tillämpas på luft-
transporten, utom i de
fall som anges i artikel

background image

46

SFS 2010:510

by air falls within the
terms of Article 1.

2. Nothing in this Con-
vention shall prevent
the parties in the case
of combined carriage
from inserting in the
document of air car-
riage conditions relat-
ing to other modes of
carriage, provided that
the provisions of this
Convention are ob-
served as regards the
carriage by air.

CHAPTER V

CARRIAGE BY AIR
PERFORMED BY A
PERSON OTHER
THAN THE CON-
TRACTING CAR-
RIER

Article 39

Contracting carrier
actual carrier

The provisions of this
Chapter apply when a
person (hereinafter re-
ferred to as “the con-
tracting carrier”) as a
principal makes a con-
tract of carriage gov-
erned by this Conven-
tion with a passenger
or consignor or with a
person acting on behalf
of the passenger or
consignor, and another
person (hereinafter re-
ferred to as “the actual
carrier”) performs, by

celui-ci répond aux
conditions de l'article
1.

2. Rien dans la présen-
te convention n'empê-
che les parties, dans le
cas de transport inter-
modal, d'insérer dans le
titre de transport aé-
rien des conditions re-
latives à d'autres modes
de transport, à condi-
tion que les stipulations
de la présente conven-
tion soient respectées
en ce qui concerne le
transport par air.

CHAPITRE V

TRANSPORT AÉ-
RIEN EFFECTUÉ
PAR UNE PER-
SONNE AUTRE QUE
LE TRANSPOR-
TEUR CONTRAC-
TUEL

Article 39

Transporteur
contractuel
Transporteur de fait

Les dispositions du
présent chapitre s'ap-
pliquent lorsqu'une
personne (ci-après dé-
nommée “transporteur
contractuel”) conclut
un contrat de transport
régi par la présente
convention avec un
passager ou un expédi-
teur ou avec une per-
sonne agissant pour le
compte du passager ou
de l'expéditeur, et
qu'une autre personne
(ci-après dénommée

18.4.

2. Utan hinder av
denna konvention får
vid kombinerade trans-
porter villkor rörande
transport med annat
transportmedel tas in i
transporthandlingen,
förutsatt att konventio-
nens bestämmelser
iakttas när det gäller
lufttransporten.

KAPITEL V

LUFTTRANSPOR-
TER SOM UTFÖRS
AV NÅGON ANNAN
ÄN DEN AVTALS-
SLUTANDE TRANS-
PORTÖREN

Artikel 39

Avtalsslutande
transportör faktisk
transportör

Bestämmelserna i detta
kapitel skall tilllämpas
när en person (nedan
kallad avtalsslutande
transportör) i eget
namn sluter ett trans-
portavtal som omfattas
av denna konvention
med en passagerare el-
ler avsändare eller med
någon som handlar på
en passagerares eller
avsändares uppdrag,
medan en annan person
(nedan kallad faktisk
transportör) på uppdrag

background image

47

SFS 2010:510

virtue of authority from
the contracting carrier,
the whole or part of the
carriage, but is not with
respect to such part a
successive carrier
within the meaning of
this Convention. Such
authority shall be pre-
sumed in the absence
of proof to the con-
trary.

Article 40

Respective liability of
contracting and
actual carriers

If an actual carrier per-
forms the whole or part
of carriage which, ac-
cording to the contract
referred to in Article
39, is governed by this
Convention, both the
contracting carrier and
the actual carrier shall,
except as otherwise
provided in this Chap-
ter, be subject to the
rules of this Conven-
tion, the former for the
whole of the carriage
contemplated in the
contract, the latter
solely for the carriage
which it performs.

Article 41

Mutual liability

1. The acts and omis-
sions of the actual car-
rier and of its servants
and agents acting

“transporteur de fait”)
effectue, en vertu d'une
autorisation donnée par
le transporteur contrac-
tuel, tout ou partie du
transport, mais n'est
pas, en ce qui concerne
cette partie, un trans-
porteur successif au
sens de la présente
convention. Cette auto-
risation est présumée,
sauf preuve contraire.

Article 40

Responsabilité
respective du
transporteur
contractuel et du
transporteur de fait

Sauf disposition
contraire du présent
chapitre, si un trans-
porteur de fait effectue
tout ou partie du trans-
port qui, conformément
au contrat visé à l'arti-
cle 39, est régi par la
présente convention, le
transporteur contrac-
tuel et le transporteur
de fait sont soumis aux
règles de la présente
convention, le premier
pour la totalité du
transport envisagé dans
le contrat, le second
seulement pour le
transport qu'il effectue.

Article 41

Attribution mutuelle

1. Les actes et omis-
sions du transporteur
de fait ou de ses prépo-
sés et mandataires agis-

av den avtalsslutande
transportören utför hela
eller en del av transpor-
ten men med avseende
på sin del inte är en
successiv transportör i
konventionens me-
ning. Ett sådant upp-
drag skall anses före-
ligga, om inget annat
visas.

Artikel 40

Respektive
transportörs
skadeståndsansvar

Om den faktiska trans-
portören utför hela el-
ler en del av en trans-
port som enligt det av-
tal som avses i artikel
39 omfattas av denna
konvention och om
inget annat sägs i detta
kapitel, skall konven-
tionens regler gälla bå-
de för den avtalsslu-
tande transportören i
fråga om hela transpor-
ten enligt avtalet och
för den faktiska trans-
portören i fråga om den
del av transporten som
denne utför.

Artikel 41

Gemensamt
skadeståndsansvar

1. Handling eller un-
derlåtenhet av den fak-
tiska transportören el-
ler dennes anställda el-

background image

48

SFS 2010:510

within the scope of
their employment
shall, in relation to the
carriage performed by
the actual carrier, be
deemed to be also
those of the contracting
carrier.

2. The acts and omis-
sions of the contracting
carrier and of its serv-
ants and agents acting
within the scope of
their employment
shall, in relation to the
carriage performed by
the actual carrier, be
deemed to be also
those of the actual car-
rier. Nevertheless, no
such act or omission
shall subject the actual
carrier to liability ex-
ceeding the amounts
referred to in Articles
21, 22, 23 and 24. Any
special agreement un-
der which the contract-
ing carrier assumes ob-
ligations not imposed
by this Convention or
any waiver of rights or
defences conferred by
this Convention or any
special declaration of
interest in delivery at
destination contem-
plated in Article 22
shall not affect the ac-
tual carrier unless
agreed to by it.

sant dans l'exercice de
leurs fonctions, relatifs
au transport effectué
par le transporteur de
fait, sont réputés être
également ceux du
transporteur contrac-
tuel.

2. Les actes et omis-
sions du transporteur
contractuel ou de ses
préposés et mandatai-
res agissant dans l'exer-
cice de leurs fonctions,
relatifs au transport ef-
fectué par le transpor-
teur de fait, sont répu-
tés être également ceux
du transporteur de fait.
Toutefois, aucun de ces
actes ou omissions ne
pourra soumettre le
transporteur de fait à
une responsabilité dé-
passant les montants
prévus aux articles 21,
22, 23 et 24. Aucun ac-
cord spécial aux termes
duquel le transporteur
contractuel assume des
obligations que n'im-
pose pas la présente
convention, aucune re-
nonciation à des droits
ou moyens de défense
prévus par la présente
convention ou aucune
déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison,
visée à l'article 22 de la
présente convention,
n'auront d'effet à
l'égard du transporteur
de fait, sauf consente-
ment de ce dernier.

ler uppdragstagare un-
der utövande av
tjänsten eller uppdraget
skall, när det gäller den
del av transporten som
den faktiska transpor-
tören utfört, anses ock-
så som den avtalsslu-
tande transportörens
handling eller underlå-
tenhet.

2. Handling eller un-
derlåtenhet av den av-
talsslutande transportö-
ren eller dennes anställ-
da eller uppdragstaga-
re under utövande av
tjänsten eller uppdraget
skall, när det gäller den
del av transporten som
den faktiska transportö-
ren utfört, anses också
som den faktiska trans-
portörens handling el-
ler underlåtenhet. Dock
skall inte någon hand-
ling eller underlåtenhet
göra den faktiska trans-
portören ansvarig till
ett belopp som över-
skrider de belopp som
anges i artiklarna 21–
24. Den faktiska trans-
portören är utan sitt
eget godkännande inte
bunden av någon sär-
skild överenskommel-
se, genom vilken den
avtalsslutande trans-
portören åtar sig för-
pliktelser utöver be-
stämmelserna i denna
konvention eller avstår
från att göra gällande
ansvarsfrihetsgrunder
enligt konventionen
och inte heller av en
förklaring enligt arti-
kel 22.

background image

49

SFS 2010:510

Article 42

Addressee of
complaints and
instructions

Any complaint to be
made or instruction to
be given under this
Convention to the car-
rier shall have the same
effect whether ad-
dressed to the contract-
ing carrier or to the ac-
tual carrier. Neverthe-
less, instructions re-
ferred to in Article 12
shall only be effective
if addressed to the con-
tracting carrier.

Article 43

Servants and agents

In relation to the car-
riage performed by the
actual carrier, any serv-
ant or agent of that car-
rier or of the contract-
ing carrier shall, if they
prove that they acted
within the scope of
their employment, be
entitled to avail them-
selves of the conditions
and limits of liability
which are applicable
under this Convention
to the carrier whose
servant or agent they
are, unless it is proved
that they acted in a
manner that prevents
the limits of liability
from being invoked in
accordance with this
Convention.

Article 42

Notification des
ordres et
protestations

Les instructions ou
protestations à notifier
au transporteur, en ap-
plication de la présente
convention, ont le mê-
me effet qu'elles soient
adressées au transpor-
teur contractuel ou au
transporteur de fait.
Toutefois, les instruc-
tions visées à l'article
12 n'ont d'effet que si
elles sont adressées au
transporteur contrac-
tuel.

Article 43

Préposés et
mandataires

En ce qui concerne le
transport effectué par
le transporteur de fait,
tout préposé ou manda-
taire de ce transporteur
ou du transporteur
contractuel, s'il prouve
qu'il a agi dans l'exer-
cice de ses fonctions,
peut se prévaloir des
conditions et des limi-
tes de responsabilité
applicables, en vertu de
la présente conven-
tion, au transporteur
dont il est le préposé ou
le mandataire, sauf s'il
est prouvé qu'il a agi de
telle façon que les limi-
tes de responsabilité ne
puissent être invo-
quées conformément à
la présente convention.

Artikel 42

Reklamationers och
anvisningars adressat

En reklamation eller en
anvisning som enligt
denna konvention skall
ställas till den ena
transportören gäller
också mot den andra,
oavsett om den riktats
till den avtalsslutande
eller den faktiska trans-
portören. En anvisning
enligt artikel 12 är
dock giltig endast om
den ges till den avtals-
slutande transportören.

Artikel 43

Anställda och
uppdragstagare

När det gäller den del
av transporten som den
faktiska transportören
utfört, får dennes an-
ställda och uppdragsta-
gare och även den av-
talsslutande transportö-
rens anställda eller
uppdragstagare åbero-
pa samma villkor och
ansvarsgränser som en-
ligt konventionen gäl-
ler för transportören i
fråga, om de kan visa
att de handlat under ut-
övande av tjänsten eller
uppdraget och det inte
visas att de handlat på
ett sätt som medför att
konventionens ansvars-
gränser inte får åbero-
pas.

background image

50

SFS 2010:510

Article 44

Aggregation of
damages

In relation to the car-
riage performed by the
actual carrier, the ag-
gregate of the amounts
recoverable from that
carrier and the con-
tracting carrier, and
from their servants and
agents acting within
the scope of their em-
ployment, shall not ex-
ceed the highest
amount which could be
awarded against either
the contracting carrier
or the actual carrier un-
der this Convention,
but none of the persons
mentioned shall be lia-
ble for a sum in excess
of the limit applicable
to that person.

Article 45

Addressee of claims

In relation to the car-
riage performed by the
actual carrier, an action
for damages may be
brought, at the option
of the plaintiff, against
that carrier or the con-
tracting carrier, or
against both together or
separately. If the action
is brought against only
one of those carriers,
that carrier shall have

Article 44

Cumul de la
réparation

En ce qui concerne le
transport effectué par
le transporteur de fait,
le montant total de la
réparation qui peut être
obtenu de ce transpor-
teur, du transporteur
contractuel et de leurs
préposés et mandatai-
res quand ils ont agi
dans l'exercice de leurs
fonctions, ne peut pas
dépasser l'indemnité la
plus élevée qui peut
être mise à charge soit
du transporteur
contractuel, soit du
transporteur de fait, en
vertu de la présente
convention, sous réser-
ve qu'aucune des per-
sonnes mentionnées
dans le présent article
ne puisse être tenue
pour responsable au-
delà de la limite appli-
cable à cette personne.

Article 45

Notification des
actions en
responsabilité

Toute action en respon-
sabilité, relative au
transport effectué par
le transporteur de fait,
peut être intentée, au
choix du demandeur,
contre ce transporteur
ou le transporteur
contractuel ou contre
l'un et l'autre, conjoin-
tement ou séparément.
Si l'action est intentée
contre l'un seulement

Artikel 44

Sammanlagd
ersättning

När det gäller den del
av transporten som den
faktiska transportören
utfört, får den samman-
lagda ersättning som
åläggs denne, den av-
talsslutande transportö-
ren eller deras anställda
eller uppdragstagare
inte överstiga det hög-
sta belopp som gäller
för endera av transpor-
törerna enligt denna
konvention; dock kan
ingen av personerna i
fråga åläggas att an-
svara till ett belopp
som överstiger den
gräns som gäller för
denna person.

Artikel 45

Svarande vid
skadeståndskrav

När det gäller den del
av transporten som den
faktiska transportören
utfört kan käranden
välja att föra talan om
ersättning antingen mot
den faktiska eller mot
den avtalsslutande
transportören eller mot
båda, tillsammans el-
ler var för sig. Om ta-
lan förs mot endast en
av transportörerna, har

background image

51

SFS 2010:510

the right to require the
other carrier to be
joined in the proceed-
ings, the procedure and
effects being governed
by the law of the court
seised of the case.

Article 46

Additional
jurisdiction

Any action for dam-
ages contemplated in
Article 45 must be
brought, at the option
of the plaintiff, in the
territory of one of the
States Parties, either
before a court in which
an action may be
brought against the
contracting carrier, as
provided in Article 33,
or before the court hav-
ing jurisdiction at the
place where the actual
carrier has its domicile
or its principal place of
business.

Article 47

Invalidity of
contractual
provisions

Any contractual provi-
sion tending to relieve
the contracting carrier
or the actual carrier of
liability under this
Chapter or to fix a
lower limit than that
which is applicable ac-
cording to this Chapter

de ces transporteurs,
ledit transporteur aura
le droit d'appeler l'autre
transporteur en inter-
vention devant le tribu-
nal saisi, les effets de
cette intervention ainsi
que la procédure qui lui
est applicable étant ré-
glés par la loi de ce tri-
bunal.

Article 46

Juridiction annexe

Toute action en respon-
sabilité, prévue à l'arti-
cle 45, doit être portée,
au choix du deman-
deur, sur le territoire
d'un des États parties,
soit devant l'un des tri-
bunaux où une action
peut être intentée
contre le transporteur
contractuel, conformé-
ment à l'article 33, soit
devant le tribunal du
domicile du transpor-
teur de fait ou du siège
principal de son exploi-
tation.

Article 47

Nullité des
dispositions
contractuelles

Toute clause tendant à
exonérer le transpor-
teur contractuel ou le
transporteur de fait de
leur responsabilité en
vertu du présent chapi-
tre ou à établir une li-
mite inférieure à celle
qui est fixée dans le

denne rätt att kräva att
den andre transportö-
ren deltar i förfaran-
det, varvid förfarandet
för och följderna av
detta skall regleras av
lagen i den stat där må-
let prövas.

Artikel 46

Jurisdiktion i
särskilda fall

Talan om ersättning
enligt artikel 45 skall
väckas inom något av
de föredragsslutande
staternas territorium.
Sökanden får välja att
väcka talan antingen
vid en domstol där i en-
lighet med artikel 33
talan får föras mot den
avtalsslutande trans-
portören eller vid den
behöriga domstolen i
den ort där den faktiska
transportören har sitt
hemvist eller huvud-
kontor.

Artikel 47

Ogiltiga avtalsvillkor

Varje avtalsvillkor som
har till syfte att befria
den avtalsslutande
transportören eller den
faktiska transportören
från ansvar enligt detta
kapitel eller att bestäm-
ma lägre gränser för
ansvaret än de som gäl-

background image

52

SFS 2010:510

shall be null and void,
but the nullity of any
such provision does not
involve the nullity of
the whole contract,
which shall remain
subject to the provi-
sions of this Chapter.

Article 48

Mutual relations of
contracting and
actual carriers

Except as provided in
Article 45, nothing in
this Chapter shall af-
fect the rights and obli-
gations of the carriers
between themselves,
including any right of
recourse or indemnifi-
cation.

CHAPTER VI

OTHER PROVI-
SIONS

Article 49

Mandatory
application

Any clause contained
in the contract of car-
riage and all special
agreements entered
into before the damage
occurred by which the
parties purport to in-
fringe the rules laid
down by this Conven-
tion, whether by decid-
ing the law to be ap-
plied, or by altering the
rules as to jurisdiction,
shall be null and void.

présent chapitre est
nulle et de nul effet,
mais la nullité de cette
clause n'entraîne pas la
nullité du contrat qui
reste soumis aux dispo-
sitions du présent cha-
pitre.

Article 48

Rapports entre
transporteur
contractuel et
transporteur de fait

Sous réserve de l'article
45, aucune disposition
du présent chapitre ne
peut être interprétée
comme affectant les
droits et obligations
existant entre les trans-
porteurs, y compris
tous droits à un recours
ou dédommagement.

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSI-
TIONS

Article 49

Obligation
d'application

Sont nulles et de nul ef-
fet toutes clauses du
contrat de transport et
toutes conventions par-
ticulières antérieures
au dommage par les-
quelles les parties déro-
geraient aux règles de
la présente convention
soit par une détermina-
tion de la loi applica-
ble, soit par une modi-
fication des règles de
compétence.

ler enligt detta kapitel
är ogiltiga, men trans-
portavtalet som sådant
är trots ett sådant vill-
kor ändå giltigt och
omfattas av bestäm-
melserna i detta kapi-
tel.

Artikel 48

Transportörernas
inbördes förhållande

Med undantag av vad
som föreskrivs i artikel
45 skall inget i detta
kapitel inverka på
transportörernas rättig-
heter och skyldigheter
gentemot varandra, in-
klusive eventuell reg-
ressrätt och rätt till er-
sättning för skada.

KAPITEL VI

ÖVRIGA BESTÄM-
MELSER

Artikel 49

Obligatorisk
tillämpning

Bestämmelser i trans-
portavtalet eller i sär-
skilda överenskommel-
ser som ingåtts innan
någon skada har inträf-
fat, genom vilka par-
terna avser att bryta
mot bestämmelserna i
denna konvention an-
tingen genom att be-
stämma tillämplig lag
eller genom att ändra
jurisdiktionsreglerna,
är ogiltiga.

background image

53

SFS 2010:510

Article 50

Insurance

States Parties shall re-
quire their carriers to
maintain adequate in-
surance covering their
liability under this
Convention. A carrier
may be required by the
State Party into which
it operates to furnish
evidence that it main-
tains adequate insur-
ance covering its liabil-
ity under this Conven-
tion.

Article 51

Carriage Performed
in Extraordinary
Circumstances

The provisions of Arti-
cles 3 to 5, 7 and 8 re-
lating to the documen-
tation of carriage shall
not apply in the case of
carriage performed in
extraordinary circum-
stances outside the nor-
mal scope of a carrier's
business.

Article 52

Definition of days

The expression “days”
when used in this Con-
vention means calendar
days, not working
days.

Article 50

Assurance

Les États parties exi-
gent que leurs transpor-
teurs contractent une
assurance suffisante
pour couvrir la respon-
sabilité qui leur in-
combe aux termes de la
présente convention.
Un transporteur peut
être tenu, par l'État par-
tie à destination du-
quel il exploite des ser-
vices, de fournir la
preuve qu'il maintient
une assurance suffi-
sante couvrant sa res-
ponsabilité au titre de
la présente convention.

Article 51

Transport effectué
dans des
circonstances
extraordinaires

Les dispositions des ar-
ticles 3 à 5, 7 et 8 rela-
tives aux titres de
transport ne sont pas
applicables au trans-
port effectué dans des
circonstances extraor-
dinaires en dehors de
toute opération nor-
male de l'exploitation
d'un transporteur.

Article 52

Définition du terme
“jour”

Lorsque dans la pré-
sente convention il est
question de jours, il
s'agit de jours courants
et non de jours ouvra-
bles.

Artikel 50

Försäkring

De fördragsslutande
staterna skall av sina
transportörer kräva att
de tecknar en tillräcklig
försäkring som täcker
deras skadeståndsan-
svar enligt denna kon-
vention. En transpor-
tör får av en fördrags-
slutande stat som trans-
portören trafikerar
avkrävas bevis om att
transportören har en
tillräcklig försäkring
som täcker dennes ska-
deståndsansvar enligt
denna konvention.

Artikel 51

Transporter som
utförs under
extraordinära
förhållanden

Bestämmelserna om
transporthandlingar i
artiklarna 3–5, 7 och 8
om dokumentation av
transporter skall inte
tillämpas i fråga om
transporter som utförs
under extraordinära
förhållanden utanför
transportörens nor-
mala verksamhet.

Artikel 52

Definition av dagar

Med ”dagar” förstås i
denna konvention ka-
lenderdagar och inte
arbetsdagar.

background image

54

SFS 2010:510

CHAPTER VII

FINAL CLAUSES

Article 53

Signature, ratification
and entry into force

1. This Convention
shall be open for signa-
ture in Montreal on 28
May 1999 by States
participating in the In-
ternational Conference
on Air Law held at
Montreal from 10 to 28
May 1999. After 28
May 1999, the Con-
vention shall be open
to all States for signa-
ture at the Headquar-
ters of the International
Civil Aviation Organi-
zation in Montreal until
it enters into force in
accordance with para-
graph 6 of this Article.

2. This Convention
shall similarly be open
for signature by Re-
gional Economic Inte-
gration Organisations.
For the purpose of this
Convention, a “Re-
gional Economic Inte-
gration Organisation”
means any organisation
which is constituted by
sovereign States of a
given region which has
competence in respect
of certain matters gov-
erned by this Conven-
tion and has been duly
authorized to sign and
to ratify, accept, ap-
prove or accede to this

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PRO-
TOCOLAIRES

Article 53

Signature, ratification
et entrée en vigueur

1. La présente conven-
tion est ouverte à Mon-
tréal le 28 mai 1999 à
la signature des États
participant à la Confé-
rence internationale de
droit aérien, tenue à
Montréal du 10 au 28
mai 1999. Après le 28
mai 1999, la conven-
tion sera ouverte à la
signature de tous les
États au siège de l'Or-
ganisation de l'aviation
civile internationale à
Montréal jusqu'à ce
qu'elle entre en vigueur
conformément au para-
graphe 6 du présent ar-
ticle.

2. De même, la présen-
te convention sera
ouverte à la signature
des organisations ré-
gionales d'intégration
économique. Pour l'ap-
plication de la présente
convention, une “orga-
nisation régionale d'in-
tégration économique”
est une organisation
constituée d'États sou-
verains d'une région
donnée qui a compé-
tence sur certaines ma-
tières régies par la
convention et qui a été
dûment autorisée à si-
gner et à ratifier, ac-
cepter, approuver ou

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMEL-
SER

Artikel 53

Undertecknande,
ratifikation och
ikraftträdande

1. Denna konvention
skall vara öppen för
undertecknande i
Montreal den 28 maj
1999 för de stater som
deltar i den internatio-
nella konferensen om
lufttransporträtt i
Montreal den 10–28
maj 1999. Efter den 28
maj 1999 skall konven-
tionen vara öppen för
undertecknande för alla
stater vid Internatio-
nella civila luftfartsor-
ganisationens huvud-
kontor i Montreal till
dess den träder i kraft i
enlighet med punkt 6 i
denna artikel.

2. Denna konvention
skall också vara öppen
för undertecknande av
regionala organisatio-
ner för ekonomisk inte-
grering. I denna kon-
vention avses med en
”regional organisation
för ekonomisk integre-
ring” en organisation
bestående av självstän-
diga stater i en bestämd
region som har behö-
righet med avseende på
vissa frågor, som regle-
ras i denna konvention
och som är bemyndi-
gad att underteckna
och att ratificera, anta,
godkänna eller ansluta

background image

55

SFS 2010:510

Convention. A refer-
ence to a “State Party”
or “States Parties” in
this Convention, other-
wise than in paragraph
2 of Article 1, para-
graph 1(b) of Article 3,
paragraph (b) of Arti-
cle 5, Articles 23, 33,
46 and paragraph (b) of
Article 57, applies
equally to a Regional
Economic Integration
Organisation. For the
purpose of Article 24,
the references to “a
majority of the States
Parties” and “one-third
of the States Parties”
shall not apply to a Re-
gional Economic Inte-
gration Organisation.

3. This Convention
shall be subject to rati-
fication by States and
by Regional Economic
Integration Organisa-
tions which have
signed it.

4. Any State or Re-
gional Economic Inte-
gration Organisation
which does not sign
this Convention may
accept, approve or ac-
cede to it at any time.

5. Instruments of ratifi-
cation, acceptance, ap-
proval or accession
shall be deposited with
the International Civil
Aviation Organization,
which is hereby desig-

adhérer à la présente
convention. Sauf au
paragraphe 2 de l'arti-
cle 1, au paragraphe 1,
alinéa b), de l'article 3,
à l'alinéa b) de l'article
5, aux articles 23, 33,
46 et à l'alinéa b) de
l'article 57, toute men-
tion faite d'un “État
partie” ou “d'États par-
ties” s'applique égale-
ment aux organisa-
tions régionales d'inté-
gration économique.
Pour l'application de
l'article 24, les men-
tions faites d'”une ma-
jorité des États par-
ties” et d'”un tiers des
États parties” ne s'ap-
pliquent pas aux orga-
nisations régionales
d'intégration économi-
que.

3. La présente conven-
tion est soumise à la ra-
tification des États et
des organisations d'in-
tégration économique
qui l'ont signée.

4. Tout État ou organi-
sation régionale d'inté-
gration économique
qui ne signe pas la pré-
sente convention peut
l'accepter, l'approuver
ou y adhérer à tout mo-
ment.

5. Les instruments de
ratification d'accepta-
tion, d'approbation ou
d'adhésion seront dépo-
sés auprès de l'Organi-
sation de l'aviation ci-
vile internationale, qui

sig till denna konven-
tion. Hänvisningar till
”konventionsstat” eller
”fördragsslutande sta-
ter” i denna konvention
skall även innefatta re-
gionala organisatio-
ner för ekonomisk inte-
grering, utom i artikel
1.2, artikel 3.1 b, arti-
kel 5 b, artiklarna 23,
33, 46 och artikel 57 b.
Uttrycken ”en majori-
tet av de fördragsslu-
tande staterna” och ”en
tredjedel av de för-
dragsslutande sta-
terna” i artikel 24 skall
inte omfatta sådana or-
ganisationer.

3. Denna konvention
skall ratificeras av de
stater och regionala or-
ganisationer för ekono-
misk integrering som
undertecknat den.

4. En stat eller regio-
nal organisation för
ekonomisk integre-
ring, som inte under-
tecknat denna konven-
tion, kan när som helst
anta, godkänna eller
ansluta sig till den.

5. Ratifikations-, anta-
gande-, godkännande-
eller anslutningsinstru-
ment skall deponeras
hos Internationella ci-
vila luftfartsorganisa-
tionen, som härmed ut-

background image

56

SFS 2010:510

nated the Depositary.

6. This Convention
shall enter into force on
the sixtieth day follow-
ing the date of deposit
of the thirtieth instru-
ment of ratification, ac-
ceptance, approval or
accession with the De-
positary between the
States which have de-
posited such instru-
ment. An instrument
deposited by a Re-
gional Economic Inte-
gration Organisation
shall not be counted for
the purpose of this par-
agraph.

7. For other States and
for other Regional Eco-
nomic Integration Or-
ganisations, this Con-
vention shall take ef-
fect 60 days following
the date of deposit of
the instrument of ratifi-
cation, acceptance, ap-
proval or accession.

8. The Depositary shall
promptly notify all sig-
natories and States Par-
ties of:
(a) each signature of
this Convention and
date thereof;

(b) each deposit of an
instrument of ratifica-
tion, acceptance, ap-
proval or accession and
date thereof;

est désignée par les
présentes comme dépo-
sitaire.

6. La présente conven-
tion entrera en vigueur
le soixantième jour
après la date du dépôt
auprès du dépositaire
du trentième instru-
ment de ratification,
d'acceptation, d'appro-
bation ou d'adhésion et
entre les États qui ont
déposé un tel instru-
ment. Les instruments
déposés par les organi-
sations régionales d'in-
tégration économique
ne seront pas comptées
aux fins du présent pa-
ragraphe.

7. Pour les autres États
et pour les autres orga-
nisations régionales
d'intégration économi-
que, la présente
convention prendra ef-
fet soixante jours après
la date du dépôt d'un
instrument de ratifica-
tion, d'acceptation,
d'approbation ou d'ad-
hésion.

8. Le dépositaire noti-
fiera rapidement à tous
les signataires et à tous
les États parties:
a) chaque signature de
la présente convention
ainsi que sa date;

b) chaque dépôt d'un
instrument de ratifica-
tion, d'acceptation,
d'approbation ou d'ad-
hésion ainsi que sa
date;

nämns till depositarie.

6. Mellan de stater som
deponerat ett ratifika-
tions-, antagande-,
godkännande- eller an-
slutningsinstrument
hos depositarien träder
denna konvention i
kraft den sextionde da-
gen efter den dag då
det trettionde instru-
mentet deponeras. Vid
tillämpningen av denna
punkt skall ett instru-
ment som deponerats
av en regional organi-
sation för ekonomisk
integrering inte räknas.

7. För andra stater och
andra regionala organi-
sationer för ekonomisk
integrering blir denna
konvention gällande
den sextionde dagen
efter den dag då ratifi-
kations-, antagande-,
godkännande- eller an-
slutningsinstrumentet
deponeras.

8. Depositarien skall
omgående underrätta
de fördragsslutande
staterna om
a) varje underteck-
nande av denna kon-
vention och den dag då
detta sker,
b) varje deponering av
ett ratifikations-, anta-
gande-, godkännande-
eller anslutningsinstru-
ment och den dag då
detta sker,

background image

57

SFS 2010:510

(c) the date of entry
into force of this Con-
vention;
(d) the date of the com-
ing into force of any re-
vision of the limits of
liability established un-
der this Convention;

(e) any denunciation
under Article 54.

Article 54

Denunciation

1. Any State Party may
denounce this Conven-
tion by written notifi-
cation to the Deposi-
tary.

2. Denunciation shall
take effect 180 days
following the date on
which notification is
received by the Depos-
itary.

Article 55

Relationship with
other Warsaw
Convention
Instruments

This Convention shall
prevail over any rules
which apply to interna-
tional carriage by air:

1. between States Par-
ties to this Convention
by virtue of those
States commonly being
Party to

(a) the Convention for
the Unification of Cer-
tain Rules Relating to

c) la date d'entrée en
vigueur de la présente
convention;
d) la date d'entrée en
vigueur de toute révi-
sion des limites de res-
ponsabilité établies en
vertu de la présente
convention;
e) toute dénonciation
au titre de l'article 54.

Article 54

Dénonciation

1. Tout État partie peut
dénoncer la présente
convention par notifi-
cation écrite adressée
au dépositaire.

2. La dénonciation
prendra effet cent qua-
tre-vingt jours après la
date à laquelle le dépo-
sitaire aura reçu la noti-
fication.

Article 55

Relation avec les
autres instruments de
la Convention de
Varsovie

La présente conven-
tion l'emporte sur tou-
tes règles s'appliquant
au transport internatio-
nal par voie aérienne:

1) entre États parties à
la présente convention
du fait que ces États
sont communément
parties aux instru-
ments suivants:
a) Convention pour
l'unification de certai-
nes règles relatives au

c) den dag då konven-
tionen träder i kraft,

d) den dag då en änd-
ring av ansvarsgränser-
na enligt denna kon-
vention träder i kraft,

e) varje uppsägning en-
ligt artikel 54.

Artikel 54

Uppsägning

1. En fördragsslutande
stat kan säga upp denna
konvention genom
skriftlig underrättelse
till depositarien.

2. Uppsägningen blir
gällande etthundraåttio
dagar efter den dag då
depositarien tog emot
underrättelsen.

Artikel 55

Förhållande till
Warszawakonven-
tionens instrument

Denna konvention
skall ha företräde fram-
för andra regler för in-
ternationell lufttran-
sport

1. mellan de fördrags-
slutande staterna mot
bakgrund av att de är
parter till

a) Konventionen röran-
de fastställande av
vissa gemensamma be-

background image

58

SFS 2010:510

International Carriage
by Air signed at War-
saw on 12 October
1929 (hereinafter
called the “Warsaw
Convention”);

(b) the Protocol to
Amend the Conven-
tion for the Unification
of Certain Rules Relat-
ing to International
Carriage by Air Signed
at Warsaw on 12 Octo-
ber 1929, done at The
Hague on 28 Septem-
ber 1955 (hereinafter
called The Hague Pro-
tocol);

(c) the Convention,
Supplementary to the
Warsaw Convention,
for the Unification of
Certain Rules Relating
to International Car-
riage by Air Per-
formed by a Person
Other than the Con-
tracting Carrier, signed
at Guadalajara on 18
September 1961 (here-
inafter called the Gua-
dalajara Convention);
(d) the Protocol to
Amend the Conven-
tion for the Unification
of Certain Rules Relat-
ing to International
Carriage by Air Signed
at Warsaw on 12 Octo-
ber 1929 as Amended
by the Protocol Done at
The Hague on 28 Sep-
tember 1955 signed at
Guatemala City on 8
March 1971 (hereinaf-
ter called the Guate-
mala City Protocol);

transport aérien inter-
national, signée à Var-
sovie le 12 octobre
1929 (appelée ci-après
la Convention de Var-
sovie);

b) Protocole portant
modification de la
Convention pour l'uni-
fication de certaines rè-
gles relatives au trans-
port aérien internatio-
nal signée à Varsovie
le 12 octobre 1929, fait
à La Haye le 28 sep-
tembre 1955 (appelé
ci-après le Protocole de
La Haye);

c) Convention complé-
mentaire à la Conven-
tion de Varsovie, pour
l'unification de certai-
nes règles relatives au
transport aérien inter-
national effectué par
une personne autre que
le transporteur contrac-
tuel, signée à Guadala-
jara le 18 septembre
1961 (appelée ci-après
la Convention de Gua-
dalajara);
d) Protocole portant
modification de la
Convention pour l'uni-
fication de certaines rè-
gles relatives au trans-
port aérien internatio-
nal signée à Varsovie
le 12 octobre 1929
amendée par le proto-
cole fait à La Haye le
28 septembre 1955, si-
gné à Guatemala le 8
mars 1971 (appelé ci-
après le Protocole de
Guatemala);

stämmelser i fråga om
internationell luftbe-
fordran, undertecknad i
Warszawa den 12 okto-
ber 1929 (nedan kallad
Warszawakonventio-
nen),
b) Protokollet med
ändring av konventio-
nen rörande faststäl-
lande av vissa gemen-
samma bestämmelser i
fråga om internationell
luftbefordran, under-
tecknad i Warszawa
den 12 oktober 1929,
avslutat i Haag den 28
september 1955 (nedan
kallat Haagprotokol-
let),
c) Konventionen utgö-
rande tilllägg till Wars-
zawakonventionen för
fastställande av vissa
gemensamma bestäm-
melser rörande interna-
tionell luftbefordran
som utföres av annan
än den avtalsslutande
transportören, under-
tecknad i Guadalajara
den 18 september 1961
(nedan kallad Guadala-
jarakonventionen),
d) Protokollet innebä-
rande ändring i kon-
ventionen rörande fast-
ställande av vissa ge-
mensamma bestämmel-
ser i fråga om interna-
tionell luftbefordran,
undertecknad i Warsza-
wa den 12 oktober
1929 i dess lydelse en-
ligt Haagprotokollet av
den 28 september 1955,
undertecknat i Guate-
mala City den 8 mars
1971 (nedan kallat
Guatemalaprotokollet),

background image

59

SFS 2010:510

(e) Additional Proto-
col Nos 1 to 3 and
Montreal Protocol No
4 to amend the Warsaw
Convention as
amended by The
Hague Protocol or the
Warsaw Convention as
amended by both The
Hague Protocol and the
Guatemala City Proto-
col signed at Montreal
on 25 September 1975
(hereinafter called the
Montreal Protocols); or

2. within the territory
of any single State
Party to this Conven-
tion by virtue of that
State being Party to
one or more of the in-
struments referred to in
subparagraphs (a) to
(e) above.

Article 56

States with more than
one system of law

1. If a State has two or
more territorial units in
which different sys-
tems of law are appli-
cable in relation to
matters dealt with in
this Convention, it may
at the time of signature,
ratification, accept-
ance, approval or ac-
cession declare that
this Convention shall
extend to all its territo-
rial units or only to one
or more of them and
may modify this decla-
ration by submitting
another declaration at
any time.

e) Protocoles addition-
nels nos 1 à 3 et Proto-
cole de Montréal n° 4
portant modification de
la Convention de Var-
sovie amendée par le
Protocole de La Haye
ou par la Convention
de Varsovie amendée
par le Protocole de La
Haye et par le Proto-
cole de Guatemala, si-
gnés à Montréal le 25
septembre 1975 (appe-
lés ci-après les Proto-
coles de Montréal); ou

2) dans le territoire de
tout État partie à la pré-
sente convention du
fait que cet État est par-
tie à un ou plusieurs
des instruments men-
tionnés aux alinéas a) à
e) ci-dessus.

Article 56

États possédant plus
d'un régime juridique

1. Si un État comprend
deux unités territoriales
ou davantage dans les-
quelles des régimes ju-
ridiques différents s'ap-
pliquent aux questions
régies par la présente
convention, il peut, au
moment de la signa-
ture, de la ratification,
de l'acceptation, de
l'approbation ou de
l'adhésion, déclarer que
ladite convention s'ap-
plique à toutes ses uni-
tés territoriales ou seu-
lement à l'une ou plu-
sieurs d'entre elles et il
peut à tout moment

e) tilläggsprotokollen
nr 1–3 och Montreal-
protokoll nr 4 innebä-
rande ändring av Wars-
zawakonventionen i
dess lydelse enligt
Haagprotokollet, eller
Warszawakonventio-
nen i dess lydelse en-
ligt Haagprotokollet
och Guatemalaproto-
kollet, undertecknade i
Montreal den 25 sep-
tember 1975 (nedan
kallade Montrealproto-
kollen), eller

2. inom en fördragsslu-
tande stats territorium
på grund av att den sta-
ten är part till en eller
flera av de instrument
som anges i punkterna
a–e ovan.

Artikel 56

Stater med fler än ett
rättssystem

1. Om en stat har två
eller fler territoriella
enheter där olika rätts-
system tillämpas i frå-
gor som rör denna kon-
vention, får den staten
vid undertecknandet,
ratifikationen, antagan-
det, godkännandet el-
ler anslutningen förkla-
ra att konventionen
skall omfatta alla dess
territoriella enheter el-
ler bara en eller några
av dem och får när som
helst ändra sin förkla-
ring genom en ny för-
klaring.

background image

60

SFS 2010:510

2. Any such declara-
tion shall be notified to
the Depositary and
shall state expressly the
territorial units to
which the Convention
applies.

3. In relation to a State
Party which has made
such a declaration:

(a) references in Arti-
cle 23 to “national cur-
rency” shall be con-
strued as referring to
the currency of the rel-
evant territorial unit of
that State; and
(b) the reference in Ar-
ticle 28 to “national
law” shall be construed
as referring to the law
of the relevant territo-
rial unit of that State.

Article 57

Reservations

No reservation may be
made to this Conven-
tion except that a State
Party may at any time
declare by a notifica-
tion addressed to the
Depositary that this
Convention shall not
apply to:

(a) international car-
riage by air performed
and operated directly
by that State Party for
non-commercial pur-
poses in respect to its

modifier cette déclara-
tion en en soumettant
une nouvelle.

2. Toute déclaration de
ce genre est communi-
quée au dépositaire et
indique expressément
les unités territoriales
auxquelles la conven-
tion s'applique.

3. Dans le cas d'un État
partie qui a fait une
telle déclaration:

a) les références, à l'ar-
ticle 23, à la “monnaie
nationale” sont inter-
prétées comme signi-
fiant la monnaie de
l'unité territoriale perti-
nente dudit État;
b) à l'article 28, la réfé-
rence à la “loi natio-
nale” est interprétée
comme se rapportant à
la loi de l'unité territo-
riale pertinente dudit
État.

Article 57

Réserves

Aucune réserve ne peut
être admise à la présen-
te convention, si ce
n'est qu'un État partie
peut à tout moment dé-
clarer, par notification
adressée au dépositaire,
que la présente conven-
tion ne s'applique pas:

a) aux transports aé-
riens internationaux ef-
fectués et exploités di-
rectement par cet État à
des finns non commer-
ciales relativement à

2. En sådan förklaring
skall anmälas till depo-
sitarien och innehålla
en uttrycklig hänvis-
ning till de territoriella
enheter där konventio-
nen är tillämplig.

3. För en fördragsslu-
tande stat som har gjort
en sådan förklaring
skall:
a) med uttrycket ”na-
tionell valuta” i artikel
23 förstås valutan i den
territoriella enheten i
fråga, och

b) med uttrycket ”na-
tionell lagstiftning” i
artikel 28 förstås lag-
stiftningen i den terri-
toriella enheten i fråga.

Artikel 57

Reservationer

Denna konvention kan
inte vara föremål för
någon reservation, med
undantag för att varje
fördragsslutande stat
när som helst genom
anmälan till deposita-
rien får förklara att
denna konvention inte
skall gälla i fråga om
a) internationell luft-
transport som utförs
och bedrivs direkt av
den fördragsslutande
staten, när detta sker i
icke-kommersiella syf-

background image

61

SFS 2010:510

functions and duties as
a sovereign State; and/
or

(b) the carriage of per-
sons, cargo and bag-
gage for its military au-
thorities on aircraft
registered in or leased
by that State Party, the
whole capacity of
which has been re-
served by or on behalf
of such authorities.

IN WITNESS
WHEREOF the under-
signed Plenipotentiar-
ies, having been duly
authorized, have signed
this Convention.

DONE at Montreal on
the 28th day of May of
the year one thousand
nine hundred and
ninety-nine in the Eng-
lish, Arabic, Chinese,
French, Russian and
Spanish languages, all
texts being equally au-
thentic. This Conven-
tion shall remain de-
posited in the archives
of the International
Civil Aviation Organi-
zation, and certified
copies thereof shall be
transmitted by the De-
positary to all States
Parties to this Conven-
tion, as well as to all
States Parties to the
Warsaw Convention,
The Hague Protocol,
the Guadalajara Con-

ses fonctions et devoirs
d'État souverain;

b) au transport de per-
sonnes, de bagages et
de marchandises effec-
tué pour ses autorités
militaires à bord d'aé-
ronefs immatriculés
dans ou loués par ledit
État partie et dont la
capacité entière a été
réservée par ces autori-
tés ou pour le compte
de celles-ci.

EN FOI DE QUOI les
plénipotentiaires sous-
signés, dûment autori-
sés, ont signé la pré-
sente convention.

FAIT à Montréal le 28e
jour du mois de mai de
l'an mil neuf cent qua-
tre-vingt-dixneuf dans
les langues française,
anglaise, arabe,
chinoise, espagnole et
russe, tous les textes
faisant également foi.
La présente conven-
tion restera déposée
aux archives de l'Orga-
nisation de l'aviation
civile internationale, et
le dépositaire en trans-
mettra des copies certi-
fiées conformes à tous
les États parties à la
Convention de Varso-
vie, au Protocole de La
Haye, à la Convention
de Guadalajara, au Pro-
tocole de Guatemala et
aux Protocoles de

ten och med hänsyn till
statens funktioner och
skyldigheter som suve-
rän
b) transport av perso-
ner, bagage och gods
som utförs för dess mi-
litära myndigheter med
luftfartyg som är re-
gistrerade i eller hyrda
av den staten och vars
hela lastförmåga har
reserverats av dessa
myndigheter eller för
deras räkning.

TILL BEKRÄFTEL-
SE AV DETTA har un-
dertecknade befull-
mäktigade ombud med
stöd av vederbörliga
fullmakter underteck-
nat denna konvention.

SOM SKEDDE i
Montreal den 28 maj
1999 på engelska, ara-
biska, kinesiska, fran-
ska, ryska och spanska
språket, vilka texter
alla har lika giltighet.
Denna konvention
skall deponeras i Inter-
nationella civila luft-
fartsorganisationens ar-
kiv, och depositarien
skall sända bestyrkta
avskrifter till alla de
fördragsslutande sta-
terna och till alla stater
som är parter i Warsza-
wakonventionen,
Haagprotokollet, Gua-
dalajarakonventionen,
Guatemalaprotokollet
och Montrealprotokol-
len.

background image

62

SFS 2010:510

vention, the Guate-
mala City Protocol,
and the Montreal Pro-
tocols

Montréal.

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010