SFS 2010:511 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

100511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om mark-

nadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. marknadsföringslagen (2008:486),
3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsument-

myndigheter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),
7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
9. lagen (2010:510) om lufttransporter, och
10. lagen (1986:436) om näringsförbud.
Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt kon-

kurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informa-
tionsskyldighet, lagen om lufttransporter eller lagen om näringsförbud. I mål
enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchi-
segivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller
bestämmelserna i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABONI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2008:589.

SFS 2010:511

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010