SFS 2010:512 Lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

100512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på

1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller

inställer sig till mönstring, eller annan uttagning enligt den lagen eller rekryt
som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten,

2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal

organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor eller i räddningstjänst enligt 10 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen
(2010:500),

3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i

12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem
som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt
den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar
i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,

4. den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som meddelats

med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a § brottsbalken,

5. den som utför ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1

brottsbalken, och

6. den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som har meddelats

med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning
med elektronisk kontroll.

Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen ska tillämpas även på

den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksam-
het inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada
på människor eller egendom eller i miljön.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2010:466.

SFS 2010:512

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:512

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)