SFS 2010:513 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

100513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § passlagen (1978:302) ska ha

följande lydelse.

5 §

2

En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att medföra giltigt

pass.

Första stycket gäller inte
1. mönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på fartyget eller

fiskare under yrkesutövning,

2. medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring ombord på luft-

fartyget, om han eller hon har flygcertifikat eller därmed jämförlig handling,

3. den som är medborgare även i annat land än Sverige och som medför

legitimationshandling, vilken gäller som pass, utfärdad av en myndighet i
det landet,

4. den som reser till Schweiz eller till någon av de stater som har tillträtt

eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den
14 juni 1985 eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen
med konventionsstaterna.

En svensk medborgare ska vid inresa från annat land medföra giltigt pass.

Detta gäller dock inte om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat
sätt eller vid inresa från

1. en stat som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämp-

ning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985,

2. en stat som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med kon-

ventionsstaterna, eller

3. Schweiz.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2005:655.

SFS 2010:513

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010