SFS 2010:514 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

100514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paket-

resor ska ha följande lydelse.

18 §

2

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),

rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföre-
tags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras
bagage

3, lagen (2010:510) om lufttransporter, järnvägstrafiklagen

(1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts
enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Arrangören är dock
alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de
nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2002:1132.

3 EGT L 185, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31999R2027), ändrad genom EGT L 140,
30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889).

SFS 2010:514

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010