SFS 2010:515 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

100515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ och 3 kap. 10 §

ordningslagen (1993:1617) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Med offentlig tillställning enligt denna lag avses

1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
2. danstillställningar,
3. tivolinöjen och festtåg,
4. marknader och mässor, samt
5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster

eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för

allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan,

medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en till-
ställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen
är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i
att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen
med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som
gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa med
sådan tillställning.

4 §

2

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan

tillstånd anordnas på offentliga platser.

Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det

är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller
liknande nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport
eller flygning. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för
trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd
enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får
förenas med villkor.

En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkus-

föreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2006:978.

SFS 2010:515

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:515

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de
anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning
och säkerhet eller för trafiken.

3 kap.

10 §

3

Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten

i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i
hamnen. Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana före-
skrifter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett
av kommunen helägt företag. I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av
någon annan får regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana
föreskrifter.

Föreskrifter enligt första stycket ska ange det område i vatten och på land

inom vilket föreskrifterna ska gälla.

Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i hamn-

anläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd, inom hamnar i
lagen (2006:1209) om hamnskydd, och på flygplatser i lagen (2004:1100)
om luftfartsskydd och luftfartslagen (2010:500).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:1215.