SFS 2010:516 Lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

100516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för
landskapsinformation;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1993:1742) om skydd

för landskapsinformation ska ha följande lydelse.

4 §

2

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av

sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 8 § för-
sta stycket första meningen luftfartslagen (2010:500) får inte utföras utan
tillstånd när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen
bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd endast om
det finns särskilda skäl för det.

Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga för-

hållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att vad
som sägs i första stycket om tillstånd ska gälla för fotografering och liknande
registrering från luftfartyg även inom eller av andra områden än restriktions-
områden.

Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller liknande regist-

rering inte utförs i strid med bestämmelserna i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2007:1260.

SFS 2010:516

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010