SFS 2010:519 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

100519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska

orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare
eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana

olyckor som anges i första stycket.

Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drift-

tillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:519

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010