SFS 2010:521 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 § minerallagen (1991:45)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga

rum inom

1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning

enligt fastställd arbetsplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är
upplåten för allmän trafik,

2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,
3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, under-

visningsanstalt, hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter
från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer
än femtio personer,

4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell

anläggning, eller

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och

bygglagen (1987:10).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med

planen eller områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket 2–4 får undersökning

ske, om medgivande har lämnats av den som berörs av arbetet. I fall som
anges i första stycket 2 ska medgivande lämnas av ägaren till byggnaden
eller marken och den som har nyttjanderätt till den. I fall som anges i första
stycket 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2010:521

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:521

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

;