SFS 2010:522 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

100522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 15 och 22–24 a §§ samt

16 kap. 3 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens leda-
möter ska ha följande lydelse.

13 kap.

15 §

2

Föreligger inte rätt till inkomstgaranti under ett helt kalenderår, ska

endast inkomster som hänför sig till den tid då rätt till inkomstgaranti före-
ligger medräknas vid minskningen.

Minskningen fördelas på det antal kalenderdagar garantin betalas.
Om den som har inkomstgaranti samtidigt även tar emot avgångsförmåner

på grund av uppdrag som statsråd, arbetstagare med statlig chefsanställning
eller kommunal förtroendeman, och avgångsförmånerna ska minskas med
hänsyn till andra inkomster, får minskningen enligt första stycket justeras
om det behövs med hänsyn till de sammanlagda effekterna av de olika regel-
systemen. Statens tjänstepensionsverk beslutar efter samråd med berörda
pensionsgivare om sådan jämkning.

22 §

3

Den som vill att inkomstgaranti ska betalas ut ska skriftligen ansöka

om det hos Statens tjänstepensionsverk enligt 2 a § 1 lagen (2000:419) med
instruktion för riksdagsförvaltningen.

Inkomstgaranti kan inte betalas ut för längre tid tillbaka än sex månader

före ansökningsmånaden.

23 §

4

Den som ansökt om utbetalning ska skriftligen lämna sådana upp-

gifter som Statens tjänstepensionsverk behöver för att bedöma sökandens
rätt till utbetalning. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Om den som ansökt om utbetalning inte lämnar de uppgifter som begärts

får Statens tjänstepensionsverk hålla inne vidare utbetalningar.

Om den som har beviljats utbetalning av inkomstgaranti får väsentligt

ändrade inkomstförhållanden och dessa kan antas påverka rätten till utbetal-

1 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

2 Senaste lydelse 2006:998.

3 Senaste lydelse 2006:998.

4 Senaste lydelse 2006:998.

SFS 2010:522

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:522

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ning ska han eller hon utan särskild begäran lämna uppgift om detta till Sta-
tens tjänstepensionsverk.

24 §

5

Arbetsgivare och andra som har betalat ut ersättning eller förmån ska

på begäran av Statens tjänstepensionsverk lämna de uppgifter för en namngi-
ven person om sådana förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av
denna lag.

Den som inte fullgör sin skyldighet enligt första stycket får föreläggas att

fullgöra skyldigheten. Föreläggandet får förenas med vite.

24 a §

6

Skatteverket ska till Statens tjänstepensionsverk lämna uppgifter

om inkomst som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension, om uppgifterna har betydelse i ärende om in-
komstgaranti enligt denna lag.

16 kap.

3 §

7

Ett beslut av Statens tjänstepensionsverk enligt denna lag får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande till kammarrätten
krävs prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:998.

6 Senaste lydelse 2008:968.

7 Senaste lydelse 2006:998.