SFS 2010:523 Skyddsförordning;

100523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Skyddsförordning;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till skyddslagen

(2010:305).

Beslut om skyddsobjekt

2 §

Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor

om skyddsobjekt som gäller

1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1

skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försva-
rets materielverk eller Försvarets radioanstalt,

2. militära fartyg och luftfartyg som anges i 5 § 1 skyddslagen,
3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser

längre tid än tre dygn,

4. områden som avses i 5 § 4 och 5 skyddslagen, och
5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.

3 §

I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län

där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta
gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller
områden.

4 §

När byggnader, andra anläggningar och områden nyttjas både av myn-

digheter som bedriver militär verksamhet och av myndigheter som bedriver
civil verksamhet, ska samråd ske med Försvarsmakten.

I andra fall ska ett beslut om skyddsobjekt föregås av samråd med berörda

statliga myndigheter om det finns behov av det.

5 §

Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov under-

rätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.

SFS 2010:523

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:523

Godkännande av skyddsvakt

6 §

Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det

län där han eller hon är bosatt.

Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myn-

dighetens personal ska dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

7 §

Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons lag-

lydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 21 § 2 säker-
hetsskyddslagen (1996:627) inhämtas.

Vid prövningen ska 19, 24–26 och 28 §§ säkerhetsskyddslagen och 29,

31–33 och 43 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillämpas.

Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belast-

ningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § för-
ordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen
(1999:1135) om misstankeregister.

8 §

Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prö-

vats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskydds-
lagen (1996:627), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännande-
prövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart
att någon ytterligare kontroll inte behövs.

9 §

Länsstyrelsen ska ta ut avgift för prövning av ansökan om godkännan-

de av skyddsvakt.

I fråga om ansökningsavgiftens storlek och förfarandet när avgifter tas ut

gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 2 tillämpas.

Återkallelse av godkännande som skyddsvakt

10 §

Återkallas ett godkännande som skyddsvakt, ska beviset om godkän-

nandet omedelbart överlämnas till den myndighet som utfärdat detta. Det-
samma gäller om ett godkännande återkallas i avvaktan på ett slutligt avgö-
rande.

Övriga bestämmelser i fråga om skyddsvakt

11 §

En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det

klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska
under tjänstgöring medföra bevis om godkännande.

12 §

En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om åt-

gärder som anges i 17 § skyddslagen (2010:305).

Utmärkning av vattenområden

13 §

Vattenområden som anges i 5 § 5 skyddslagen (2010:305) och som

har beslutats vara skyddsobjekt ska utmärkas på allmänna kartor och på sjö-
kort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana
områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.

background image

3

SFS 2010:523

Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vat-

tenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen.

Rätt att meddela föreskrifter

14 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om

godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,

2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skydds-
objekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–5
skyddslagen, och

3. utformningen av skyltar.
Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska

Rikspolisstyrelsen höras.

15 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om

godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens
personal, och

2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första

stycket 2.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1334) om skydd för

samhällsviktiga anläggningar m.m. Den upphävda förordningens föreskrifter
i frågor om militära skyddsområden i 9–16 §§, 18 § och i bilagan till den
upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010