SFS 2010:524 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12);

100524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § totalförsvarets folkrättsförordning

(1990:12) ska ha följande lydelse.

3 §

1

Utöver vad som följer av 2 § ska följande anses som kombattanter.

1. Polismän som enligt lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

deltar i rikets försvar.

2. De som tjänstgör som beredskapspoliser enligt förordningen

(2008:1097) om beredskapspolisen och som deltar i rikets försvar.

3. De som tjänstgör som skyddsvakter enligt skyddslagen (2010:305).
4. Personal ur Tullverket som tjänstgör som gränsövervakningspersonal

enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

5. Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För skyddsområdesvakter enligt lagen (1990:217) om skydd för sam-

hällsviktiga anläggningar m.m. gäller 3 § i sin äldre lydelse till och med den
31 december 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1249.

SFS 2010:524

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010