SFS 2010:525 Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen;

100525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:853) med
instruktion för Kustbevakningen;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:853) med instruk-

tion för Kustbevakningen

dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 11, 19 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra

räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också ha förmåga att före-
bygga, motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde. Verk-
samheten bedrivs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på
land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag
omfattar verksamheten enbart Vänern och Mälaren samt i fråga om miljö-
räddningtjänst också Vättern.

Kustbevakningen får med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut

bedriva verksamhet även utanför de områden som anges i första stycket.

Kustbevakningen ska samordna civila behov av sjöövervakning och

förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

4 §

Kustbevakningen ska utreda och besluta i ärenden om vattenförore-

ningsavgift samt ta emot sådana avgifter.

11 §

Kustbevakningen ska i enlighet med särskilda föreskrifter ansvara för

miljöräddningstjänsten till sjöss i syfte att begränsa konsekvenserna av
olyckor och utsläpp. Kustbevakningen ska ha beredskap för och på anmodan
av räddningsledare delta i sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst och
därigenom bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas, att
personskador begränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö
minskas.

19 §

För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna civil sjö-

övervakning och förmedla sjöinformation ska det vid myndigheten finnas ett
samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation.

Samrådsorganet består av myndighetens chef, som är ordförande, och

högst tolv andra ledamöter samt ersättare för dessa. Myndighetens chef får
sätta en annan tjänsteman vid Kustbevakningen i sitt ställe som ordförande i
samrådsorganet.

SFS 2010:525

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:525

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

25 §

Kustbevakningen får ta ut avgifter för sin uppdragsverksamhet.

Inkomsterna från avgiftsbelagd verksamhet disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)