SFS 2010:526 Förordning om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.;

100526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:1091) om
gränsövervakningen i krig m.m.;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 11 och 17 §§ förordningen (1979:1091) om

gränsövervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.

11 §

1

Gränsövervakningsman är skyldig att följa de bestämmelser som vid

sidan av lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. och denna
förordning gäller för den bevakningstjänst som har anförtrotts honom eller
henne. För gränsövervakningsman som hör till Försvarsmakten gäller, om
Sverige inte är i krig, förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingri-
panden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet,
m.m. (IKFN-förordningen). För bevakningen av skyddsobjekt enligt skydds-
lagen (2010:305) finns särskilda bestämmelser.

17 §

2

Om användande av skjutvapen i gränsövervakningstjänsten gäller

vad som är föreskrivet för vaktpersonal vid Försvarsmakten, om över-
vakningen avser skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). I annat fall
tillämpas kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polis-
tjänsten. Vad som föreskrivs om polischef i den kungörelsen ska då i stället
gälla gränsövervakningschefen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 17 § i sin äldre
lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1990:1338.

2 Senaste lydelse 1990:1338.

SFS 2010:526

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;