SFS 2010:527 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);

100527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 27 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

ska ha följande lydelse.

27 §

1

Registerkontroll av personer som avses i 26 § beslutas

1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av

Transportstyrelsen,

2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns

bostäder och statens egendom Harpsund: av Rikspolisstyrelsen,

3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,
4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och

som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i
5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skydds-
lagen: av Försvarsmakten,

5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av

Affärsverket svenska kraftnät, och

6. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1�3 och

för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4 och 5, dock inte för bygg-
nader, anläggningar eller områden som används eller är avsedda för verk-
samhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt,
som har beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vatten-
områden som beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av läns-
styrelsen i det län där skyddsobjektet finns.

Vad som sägs i första stycket 6 gäller inte för riksdagens eller riksdagens

myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot

terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses
på något annat sätt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 27 § i sin äldre
lydelse.

1 Senaste lydelse 2008:919.

SFS 2010:527

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:527

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)