SFS 2010:528 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

100528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska

ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

1

Till böter döms

1. den befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
a) bryter mot bestämmelse i de internationella sjövägsreglerna om ljus

eller signal, eller

b) låter bli att följa vad som föreskrivs om trafikseparering i de interna-

tionella sjövägsreglerna,

2. den som i befälhavarens ställe eller på befälhavarens uppdrag ansvarar

för fartygets framförande och uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att
följa vad som föreskrivs om trafikseparering i de internationella sjövägs-
reglerna,

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 2 kap. 1, 2, 2 a eller 9 §,

4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 2 § första

stycket, och

5. den som bryter mot 3 kap. 5 eller 6 §.
Om någon begår brott enligt första stycket vid framförande av båt enligt

definitionen i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), döms till penningböter.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken, sjölagen eller skyddslagen (2010:305).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. I fråga om straffansvar för sådana överträdelser som anges i punkten 1 i

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305)
gäller 5 kap. 1 § tredje stycket i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:626.

SFS 2010:528

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010