SFS 2010:529 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285)

100529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mineralförordningen (1992:285);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § mineralförordningen (1992:285)

1 ska upp-

höra att gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:162.

SFS 2010:529

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010