SFS 2010:530 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket;

100530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

7 §

Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller

1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta, och
2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom sådana vatten-

områden som avses i 5 § 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats
vara skyddsobjekt enligt samma lag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i ikraft-

trädande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller
7 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:530

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010